Σχεδίαση και Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας για την Εξοικείωση με Θέματα Αειφορίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Design and Development of a Mixed Reality Environment for the Familiarization of Sustainability Issues
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας για την Εξοικείωση με Θέματα Αειφορίας

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κομνηνός, Ανδρέας
Παλαιγεωργίου, Γεώργιος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό τη δημιουργία μιας επιφάνειας επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία παρουσιάζει με παιγνιώδη τρόπο ζητήματα αειφορίας. Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι οι μαθητές του δημοτικού, να έρθουν σε επαφή με θέματα που αφορούν την ενέργεια και τη χρήση της στην καθημερινή μας ζωή, και να διαμορφώσουν οικολογικές συμπεριφορές, παρατηρώντας μέσω της επαύξησης, τα αποτελέσματα της αλόγιστης χρήσης της ενέργειας, και τον παραγκωνισμό των ανανεώσιμων πηγών της.Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια εκτενής αναφορά στη βιβλιογραφία που αφορά τις εφαρμογές και νέες τεχνολογίες οι οποίες διαπραγματεύονται θέματα ενέργειας, καθώς και εφαρμογές με αντίστοιχο περιεχόμενο, που χρησιμοποιούνται καθαρά για εκπαιδευτικό σκοπό, με επίκεντρο τις αλληλεπιδραστικές επιφάνειες που ανήκουν στον ίδιο τομέα με την κατασκευή μας. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από μία επιφάνεια στην οποία φαίνεται το εσωτερικό ενός τυπικού σπιτιού, με τις βασικές συσκευές που ευθύνονται για την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, καθώς και ένα ευρύτερο περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει μια πόλη, ένα δάσος, ένα βουνό κι ένα ποτάμι, όπου βρίσκονται οργανωμένοι και οι τρόποι παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας (εργοστάσιο, υδροηλεκτρικό φράγμα, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάνελ). Στην επιφάνεια αυτή προβάλλονται πληροφορίες με τη χρήση ενός προβολικού, και οδηγίες για την παιγνιώδη αλληλεπίδραση. Το σύστημα δοκιμάστηκε και αξιολογήθηκε από μία ομάδα 13 μαθητών δημοτικού, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την αλληλεπίδραση, και εξέφρασαν πως θα επιθυμούσαν η εκπαίδευσή τους στο σχολείο να περιλάμβανε αντίστοιχες εφαρμογές. Αν και το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό, τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά, και η χρήση της διαδραστικής εφαρμογής, διευκόλυνε τόσο την εκμάθηση νέων εννοιών, όσο και την κατανόηση εννοιών που αποφεύγονται στην επιλογή της διδακτικής ύλης από τους δασκάλους, ως ιδιαίτερα δυσνόητες. Η επιφάνεια προάγει τη συνεργατικότητα ενόσω οι μαθητές δημοτικού μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τη διάχυτη εφαρμογή, να δημιουργούν, να ενεργούν και να επιλέγουν με γνώμονα την προάσπιση του περιβάλλοντος.
This thesis has been designed with a focus on the creation of an augmented reality surface, which presents sustainability issues in a playful way. The main objective of this work is to bring primary school students into contact with issues regarding Energy and its use in our everyday life, and to shape ecological behaviours, by observing, by means of the augmentation, the effects of the reckless use of energy, and the neglect of the renewable energy sources. The surface promotes co-operativeness while primary school students, through their interaction with the application, learn, create, act and make environmentally-friendly choices. In the present work, there is an extensive reference to the literature on applications and new technologies dealing with Energy issues, as well as applications with corresponding content, which are used purely for educational purposes, focusing on the interactive surfaces that belong to the same field as ours. This construction consists of a surface that shows the interior of a typical house, including the basic appliances responsible for the greatest energy consumption, and a wider environment, including a city, a forest, a mountain and a river, where the ways of generating electricity (factory, hydroelectric dam, wind turbines and photovoltaic panels) are organized. A projector displays information on the surface, in addition to instructions for further interaction. The system was tested and evaluated by a group of 13 primary schoolchildren who were enthusiastic about the interaction and expressed their wish that their school education would include similar applications. Although the sample of research was small, the results were highly encouraging, and the use of our interactive application facilitated both the learning of new concepts and the understanding of concepts avoided by the school syllabus due to their difficulty in teaching and understanding.
Περιέχει: Κείμενο, Εικόνες, Πίνακες, Εννοιολογικό χάρτη, Κύκλωμα Arduino

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διδακτική της Αειφορίας και της Ενέργειας
Παιγνιώδη Περιβάλλοντα Μεικτής Πραγματικότητας
Sustainability and Energy Teaching
Interactive Surfaces
Energy Consumption
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Pervasive Interfaces
Διαδραστικές Επιφάνειες
Augmented Reality Playful Environments
Κατανάλωση Ενέργειας
Διάχυτες Διεπαφές
Renewable Energy Sources

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-12T08:43:07Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
5
152*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)