Εκπαιδευτικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Εκπαιδευτικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή. Η περίπτωση των εκπαιδευτών ενηλίκων του νησιού της Σαντορίνης
Εκπαιδευτικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή.

Λειβαδάρος, Νικόλαος

Φίλλιπς, Νίκη
Κοντονή, Άννα

Υπάρχουν πίνακες.
Αντικείμενο της εργασίας είναι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Πρόκειται για τις τεχνικές: παιγνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, μελέτη περίπτωσης, πρακτική άσκηση, ομάδες εργασίας και λύση προβλήματος. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων για τις παραπάνω οκτώ εκπαιδευτικές τεχνικές. Ειδικότερα διερευνήθηκε κατά πόσο χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές στη διδασκαλία τους, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς και οι τρόποι με τους οποίους αυτές οι δυσκολίες θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Επίσης διερευνήθηκαν οι απόψεις τους όσον αφορά τη συμβολή αυτών των τεχνικών στη βιωματική μάθηση και στην ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων. Τέλος διερευνήθηκε αν οι εκπαιδευτές ενηλίκων διαμορφώνουν εκπαιδευτικό συμβόλαιο στις πρώτες συναντήσεις με την ομάδα των ενηλίκων εκπαιδευομένων τους καθώς και ο ρόλος και οι ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων. Η έρευνα ήταν μελέτη περίπτωσης και διεξήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στο νησί της Σαντορίνης και είχαν εμπλοκή στην εκπαίδευση ενηλίκων ως εργαζόμενοι σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το μεθοδολογικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται στο νησί της Σαντορίνης, θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και τη βιωματική μάθηση. Χρησιμοποιούν κυρίως ερωτήσεις-απαντήσεις-συζήτηση. Δυσκολεύονται στο παιχνίδι ρόλων, στις ομάδες εργασίας και στη μελέτη περίπτωσης. Πάρα πολύ λίγοι εφαρμόζουν λύση προβλήματος. Δεν διαμορφώνουν εκπαιδευτικό συμβόλαιο με τους εκπαιδευόμενους και θεωρούν ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να είναι ευέλικτος, επικοινωνιακός, συντονιστής και μέλος της ομάδας. Θεωρούν ότι έχουν ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης με σωστά οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή και να βελτιωθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων.
The subject of this essay is the educational techniques that enhance the active participation in adult education. It concerns the following techniques: discussion, questions-answers, role play, brainstorming, case study, practical exercise, workgroups and problem solving. The aim of the essay was to investigate the views of adult educators on the above eight educational techniques. In particular, it was examined whether adult educators use discussion, question-answers, brainstorming, case study, practical exercise, workgroups and problem solving in their teaching, the difficulties they face, and the ways in which these difficulties could be overcome. The educators’ views on the contribution of these techniques to experiential learning and to the empowerment of learners' active participation was also examined. Finally, it was examined whether adult educators form an education contract at first encounters with their adult learners' team as well the role and the compentencies of educators. The research was a case study and it was conducted in the academic year 2016-2017 to the teachers who served on the island of Santorini and were involved in adult education as adult education staff. The methodological tool was a questionnaire with closed and open questions. The results showed that adult educators working on the island of Santorini believe that educational techniques enhance the active participation of learners and experiential learning. They mainly use questions-answers-discussion and less brainstorming. They have difficulties in using role playing, team work and case studies. Very few of them use problem solving. They don’t form educational contract with the learners and believe that the adult educator must communicate, flexible, co-ordinator as well as member of the team. They consider that they need further training with properly organized adult education programs to be able to use participatory educational techniques in their teaching and to improve as adult educators.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εκπαιδευτικές τεχνικές, εκπαιδευτής ενηλίκων, ενεργητική συμμετοχή, βιωματική μάθηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-12T08:55:22Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
91
32*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)