Ο Αναρριχητικός Τουρισμός ως επιλέξιμη βιώσιμη μορφή εναλλακτικού τουρισμού στον Νομό Ηρακλείου και οι απαραίτητες ενέργειες μάρκετινγκ για την ανάπτυξή του

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Climbing Tourism as an eligible form of sustainable alternative tourism in the prefecture of Heraklion and the necessary marketing actions for its development
Ο Αναρριχητικός Τουρισμός ως επιλέξιμη βιώσιμη μορφή εναλλακτικού τουρισμού στον Νομό Ηρακλείου και οι απαραίτητες ενέργειες μάρκετινγκ για την ανάπτυξή του

Τζαμούση, Γαρυφαλιά

Βελισσαρίου, Ευστάθιος
Παπαγεωργίου, Αθηνά

Περιέχει σχήματα, πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, με σκοπό την διερεύνηση του περιθωρίου βιώσιμης ανάπτυξης του αναρριχητικού τουρισμού στον νομό Ηρακλείου Κρήτης. Η αναρρίχηση, σαν δραστηριότητα, κερδίζει συνεχώς νέο έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο και παρά τον πλούτο του νησιού της Κρήτης, και ιδιαίτερα του νομού Ηρακλείου, σε φυσικές υποδομές παραδοσιακής και σπορ αναρρίχησης βράχου, ο αναρριχητικός τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Η προσέγγιση του θέματος έγινε τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και με την διεξαγωγή έρευνας σε αναρριχητές από όλον τον κόσμο, με σκοπό την διερεύνηση των αναγκών και των επιθυμιών τους και της στοιχειοθέτηση προτάσεων για την ικανοποίηση αυτών. Η ανάπτυξη του αναρριχητικού τουρισμού στον νομό Ηρακλείου είναι σε θέση να αυξήσει την δημοφιλία του νησιού σε έναν ακόμη κλάδο του τουρισμού, αυτόν του τουρισμού περιπέτειας. Παράλληλα, η προσφορά και άλλων δραστηριοτήτων που παρέχονται στην Κρήτη διαμορφώνουν, σε συνδυασμό με την αναρρίχηση, ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο δύναται να γίνει αρκετά ελκυστικό και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε άλλους προορισμούς, στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι εξέχουσας σημασίας τόσο η διατήρηση των φυσικών πόρων, όσο και ο σεβασμός στο περιβάλλον και στην φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Συμπερασματικά, και υπηρετώντας την επιδίωξη διαμόρφωσης ενός σχεδίου μάρκετινγκ για την προώθηση του αναρριχητικού τουρισμού στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, παρατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να τοποθετηθεί η Κρήτη στον χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού περιπέτειας, χωρίς μακροχρόνιες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.
This diploma thesis was developed within the framework of the postgraduate master program in Tourism Business Administration, aiming to explore the possibility of sustainable development of climbing tourism in the prefecture of Heraklion, Crete. Climbing, as an activity, is constantly gaining ground on a global level and despite the abundantancy in the natural infrastructure of traditional and sport rock climbing on the island of Crete, and particularly the prefecture of Heraklion, climbing tourism in Crete is still on a significantly undeveloped stage. The subject was approached both theoretically and also through a research conducted on climbers from all over the world to explore their needs and desires and to make suggestions for their satisfaction. The development of climbing tourism in the prefecture of Heraklion may increase the popularity of the island in yet another branch of tourism, that is adventure tourism. At the same time, other activities offered in Crete, if combined with climbing to produce a complete tourism product, may become quite attractive and gain competitive advantage over other destinations in Greece and abroad. To achieve this, it is of paramount importance to conserve natural resources, preserve the environment and respect the capacity of the site. In conclusion, in order to develop a marketing plan for the promotion of climbing tourism in the context of sustainable development, concrete proposals are presented for the placement of Crete on the global map of climbing tourism without long-lasting impact on the natural environment.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

βιώσιμη ανάπτυξη
τουρισμός περιπέτειας
σχεδιασμός μάρκετινγκ
αναρρίχηση
τουριστικό μάρκετινγκ
εναλλακτικός τουρισμός
αναρριχητικός τουρισμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-13T05:57:25Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
149
43*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)