Η επίδραση του επιπέδου επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The effect of the training level on the use of ICT in teaching by primary school teachers.
Η επίδραση του επιπέδου επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πίκουλα, Χρυσή

Ρούσσος, Πέτρος
Σιδερίδης, Γεώργιος

Περιέχει:πίνακες, σχήματα
The aim of this diploma thesis was to investigate the impact of the training level (a or b) of the training programs implemented by the Ministry of Education, Research and Religious Affairs on the exploitation of ICT in the teaching process by primary school teachers. Initially, in the theoretical part, reference is made to ICT and education, to the training of teachers in ICT and, above all, to the aims and objectives of the a and b level training programs. Subsequently, other factors that influence the exploitation of ICT are mentioned, especially focusing on the factor of self-sufficiency and technological readiness. The following is a bibliographical review of research on the impact of the a and b level training programs on the exploitation of ICT, as well as on the research on the impact of the self-sufficiency factor and the technological readiness of teachers on the exploitation of ICT. The research questions are then formulated, starting with the investigation of the effect of a and b level of education between the degree and the frequency of exploitation of the ICT, as well as the way ICT are integrated into the teaching practice. Then, there is a research question about the attitudes and perceptions of teachers regarding the use of ICT in the teaching after the training. The next research questions concern the effect of the level of training on technological readiness and self-sufficiency, the influence between self-sufficiency and technological readiness, as well as the influence between self-sufficiency and the frequency of utilization of ICT in didactic practice. In conclusion, it was investigated how the teachers' technological readiness is related to the exploitation of ICT, as well as whether there is an impact of the individual profile on technological readiness and self-sufficiency. Data were collected by a sample of 113 primary school teachers serving in the prefecture of Attica who participated in the study. The quantitative method was implemented and a questionnaire was used as a data collection tool. The analysis of the research data shows that both levels of training contribute to the utilization of ICT in didactic practice, with participants attending the second level recording higher average rates of utilization of ICT by teachers who attended the a level. Additionally, there was a statistically significant effect of the training level on technological readiness as well as a statistically significant, positive, moderate correlation between the self-sufficiency and frequency of use of "computer, internet and You Tube". That is, high self-confidence values are driving high rates of "computer, internet and You Tube" usage. The findings of this study open up new horizons for further research and study in the field of education.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του επιπέδου επιμόρφωσης (α ή β) των επιμορφωτικών προγραμμάτων που είχε υλοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά στις ΤΠΕ και στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και κυρίως στους σκοπούς και στους στόχους των επιμορφωτικών προγραμμάτων α και β επιπέδου. Εν συνεχεία, αναφέρονται και άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, εστιάζοντας στον παράγοντα της αυτεπάρκειας και της τεχνολογικής ετοιμότητας. Ακολουθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετώντας έρευνες που αφορούν στην επίδραση των επιμορφωτικών προγραμμάτων α και β επιπέδου στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και σε έρευνες που αφορούν στην επίδραση του παράγοντα της αυτεπάρκειας και της τεχνολογικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στη συνέχεια, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα που μελετήθηκαν, ξεκινώντας από τη διερεύνηση της επίδρασης του επιπέδου επιμόρφωσης (α ή β) ανάμεσα στο βαθμό και στη συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στον τρόπο ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Έπειτα, ακολουθεί ερευνητικό ερώτημα που αφορά τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη μετά την επιμόρφωση. Τα επόμενα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν στην επίδραση του επιπέδου επιμόρφωσης στην τεχνολογική ετοιμότητα και την αυτεπάρκεια, στην επίδραση ανάμεσα στην αυτεπάρκεια και στην τεχνολογική ετοιμότητα, καθώς και στην επίδραση ανάμεσα στην αυτεπάρκεια και στη συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Κλείνοντας, διερευνήθηκε πώς σχετίζεται η τεχνολογική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και αν υπάρχει επίδραση του ατομικού προφίλ στην τεχνολογική ετοιμότητα και στην αυτεπάρκεια. Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων από δείγμα 113 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στο νομό Αττικής και συμμετείχαν στην έρευνα. Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και ως εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προκύπτει ότι και τα δύο επίπεδα επιμόρφωσης συμβάλλουν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη, με τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το β επίπεδο να σημειώνουν μεγαλύτερες μέσες τιμές βαθμού αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρακολούθησαν το α επίπεδο. Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική επίδραση του επιπέδου επιμόρφωσης στην τεχνολογική ετοιμότητα καθώς και στατιστικώς σημαντική, θετική, μέτριας έντασης συσχέτιση μεταξύ της αυτεπάρκειας και της συχνότητας χρήσης «Υπολογιστή, Διαδικτύου και You Tube». Δηλαδή οι υψηλές τιμές αυτεπάρκειας επάγουν υψηλές τιμές της συχνότητας χρήσης «Υπολογιστή, Διαδικτύου και You Tube». Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ανοίγουν νέους ορίζοντες για περαιτέρω έρευνα και μελέτη στον τομέα της εκπαίδευσης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών),επιμόρφωση, αυτεπάρκεια, τεχνολογική ετοιμότητα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ICT(Information and communication technologies), training,self-sufficiency,technological readiness,primary education

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-13T06:15:06Z
2017-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
94
52*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)