Ο ρόλος του πολιτισμού στη δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας τόπου: Περίπτωση μελέτης τα νησιά Ιθάκη και Πάτμος.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The role of culture in creating place branding. The case studies of the islands Ithaca and Patmos.
Ο ρόλος του πολιτισμού στη δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας τόπου: Περίπτωση μελέτης τα νησιά Ιθάκη και Πάτμος.

Πανταζή, Σοφία

Κεντερελίδου, Κλειώ
Πανόπουλος, Αναστάσιος
Γκαντζιάς, Γεώργιος

30 εικόνες, 9 πίνακες.
The search for communication methods to attract new residents, visitors and investors has led to the emergence of those particular characteristics of the site, which will contribute to the formation of a competitive identity (place branding) and will provide differentiation and uniqueness. This thesis explores the contribution of culture as a component to the competitive identity through the case study of the islands of Ithaca and Patmos. It also examines whether the process of shaping a competitive identity is feasible and manageable by the local society of an island site. In the theoretical framework of the thesis, a conceptual approach to the terms of competitive identity and place branding, as well as the distinction from other relevant terms (place marketing, destination branding), was attempted. The factors influencing identity were analyzed, while emphasis was placed on the cultural characteristics and the relation between tourism and culture. Primary and secondary research evaluated the socio-economic characteristics, infrastructure, tourism and cultural products of the two studied areas, which influence decisively their identity. The strategic projection of the two islands through the operational plans and decisions of the local authorities was also analyzed. Empirical research, by interviews with local government and private bodies, highlighted the vision, the actions and the extent of their cooperation in shaping place branding. From the combination of research findings and comparative analysis, conclusions were drawn and proposals were made for specific cases, which could be exploited by other areas with similar characteristics.
Η αναζήτηση επικοινωνιακών μεθόδων για προσέλκυση νέων κατοίκων, επισκεπτών και επενδυτών έχει οδηγήσει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων εκείνων χαρακτηριστικών του τόπου, που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ανταγωνιστικής ταυτότητας (place branding) και θα προσδώσουν διαφοροποίηση και μοναδικότητα. Με την παρούσα εργασία διερευνάται η συνεισφορά του πολιτισμού ως συνιστώσα στην ανταγωνιστική ταυτότητα, μέσα από την περιπτωσιολογική μελέτη των νησιών Ιθάκης και Πάτμου. Επίσης, εξετάζεται εάν η διαδικασία διαμόρφωσης ανταγωνιστικής ταυτότητας είναι εφικτή και διαχειρίσιμη από την τοπική κοινωνία ενός νησιωτικού τόπου. Στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας επιχειρήθηκε μία εννοιολογική προσέγγιση των όρων της ανταγωνιστικής ταυτότητας και του place branding, καθώς και η διάκριση από άλλους συναφείς όρους (place marketing, destination branding). Αναλύθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταυτότητα, ενώ έμφαση δόθηκε στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και τη σχέση τουρισμού – πολιτισμού. Με πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα αξιολογήθηκαν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, οι υποδομές, το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν των δύο υπό μελέτη περιοχών, που επηρεάζουν καθοριστικά την ταυτότητά τους. Αναλύθηκε, επίσης, ο στρατηγικός σχεδιασμός προβολής των δύο νησιών μέσα από τα επιχειρησιακά πλάνα και τις αποφάσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εμπειρική έρευνα, με συνεντεύξεις από τοπικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ανάδειξε την οπτική, τις ενέργειες και τον βαθμό της συνεργασίας τους για τη διαμόρφωση του place branding. Από τον συνδυασμό των διαπιστώσεων της έρευνας και της συγκριτικής ανάλυσής τους, προέκυψαν συμπεράσματα και διατυπώθηκαν προτάσεις για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, που δύνανται να αξιοποιηθούν και από άλλες περιοχές με παρεμφερή χαρακτηριστικά.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

place branding
destination branding

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T08:42:56Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
70
164*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)