Πολιτιστική Πολίτικη και δραστηριότητες της Περιφέρειας Κρήτης. Μελέτη περίπτωσης: πολιτιστικές διαδρομές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Cultural Policies and Activities of the Region of Crete. Case Study: Cultural Routes in the Regional Unity of Heraklion.
Πολιτιστική Πολίτικη και δραστηριότητες της Περιφέρειας Κρήτης. Μελέτη περίπτωσης: πολιτιστικές διαδρομές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΤΑΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η Κρήτη αποτελεί μια αυτόνομη κοιτίδα πολιτισμού με διαχρονική αξία από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή. Το φυσικό και δομημένο πολιτιστικό περιβάλλον , τον υλικό και άυλο πολιτισμό, την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο , την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία, την παράδοση ,τα ήθη και τα έθιμα, καλείται να ενσωματώσει η Περιφέρεια Κρήτης (Π.Κ.) στον ευρύτερο αναπτυξιακό και προγραμματικό σχεδιασμό της, με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) Ηρακλείου στον τομέα του πολιτισμού οφείλει να αναδείξει τον κομβικό ρόλο της ως θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, προωθώντας τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τη δημόσια αξία του πολιτιστικού αποθέματος σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό ενεργειών και δράσεων. Η υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής μπορεί να προσελκύσει επενδυτές και επισκέπτες συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή προοπτική και την συνδεσή της με την οικονομία του πολιτισμού , την αξιοποίηση της πολιτιστικής παραγωγής και την δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ειδίκευσης συνδυάζοντας την υιοθέτηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως απαιτείται από το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ψηφιο- επικοινωνιακής εποχής. Η Πολιτιστική Πολιτική και οι δραστηριότητες της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αποτελούν κινητήριο μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για το πολιτιστικό μας κεφάλαιο αλλά επίσης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών αποτελεί μια πρόκληση για την Π.Ε. και προϋποθέτει αποτελεσματικές συνέργιες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η φιλοσοφία των διαδρομών έγκειται στην οργάνωση ενός θεματικού προορισμού, αναγνωρίζοντας τους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, τη διάδοση της αξίας τους και την εξασφάλιση εσόδων για την επιβίωση και την προστασία τους στο μέλλον, καθώς και οικονομική ανάπτυξη για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Παρόμοιες δράσεις μπορούν να υποστηριχθούν με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στην περίοδο 2014-2020,απο τομεακά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Η κάθε διαδρομή μπορεί να είναι ένα ολοκληρωμένο και επώνυμο "προϊόν", εξασφαλίζοντας σχετική πληροφόρηση ( έντυπη- ηλεκτρονική ) για κάθε δυνητικό επισκέπτη .
Περιέχει : οργανόγραμμα,πίνακες,χάρτες
Crete is an autonomous cradle of civilization with a timeless value from antiquity to modern times. The natural and structured cultural environment, material and intangible civilization, history, human capital, intellectual and artistic creation, tradition, customs and customs are invited to incorporate the region of Crete into its wider development and program planning. Social and economic development in its area of responsibility. Heraklion's Regional Unity in the field of culture has to highlight its key role as an institution of local government, promoting the cultural activities and the public value of the cultural reserve in a strategic planning of actions and actions. The implementation of cultural policy can attract investors and visitors by contributing to the development perspective and its link to the culture economy, the exploitation of cultural production and the ability to create new jobs and skills by adopting ICT (Information and Communication Technologies) as required by the modern competitive Environment of the digital communicative era. The Cultural Policy and the activities of the Region of Crete and the Regional Unity of Heraklion are the driving force of sustainable development both for our cultural capital but also for the economic, social and environmental level. Creating cultural routes is a challenge for the Regional Unity of Heraklion and requires effective synergies for the success of the venture. The philosophy of the routes lies in organizing a thematic destination, recognizing cultural and environmental resources, spreading their value and securing income for their survival and protection in the future, as well as economic growth for the local society and economy. Similar actions can be supported by the new financial instruments for the 2014-2020 period, by sectoral, regional and European programs. Each route can be a complete and branded "product", providing relevant information (printed-electronics) for each potential visitor.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτισμός, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πολιτιστική Πολιτική, Πολιτιστική (υλική και άυλη) Κληρονομιά, Πολιτιστικές Διαδρομές, Πολιτιστικός Τουρισμός, βιώσιμη ανάπτυξη.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-30
2017-10-16T08:44:20Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

121
1
42*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)