"Οργάνωση και λειτουργία του νέου πολιτιστικού πολυχώρου του Δήμου Κατερίνης με σκοπό την εξασφάλιση της μελλοντικής του βιωσιμότητας"

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
"Οργάνωση και λειτουργία του νέου πολιτιστικού πολυχώρου του Δήμου Κατερίνης με σκοπό την εξασφάλιση της μελλοντικής του βιωσιμότητας"

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ιωαννίδης, Ιωάννης
Καραχάλης, Νικόλαος

Η ανάδειξη του σωστού τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του υπό ανέγερση χώρου θεάτρου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης αποτελεί αντικείμενο της παρακάτω διπλωματικής εργασίας. Αρχικά γίνεται μια πρώτη αποτύπωση της πολιτιστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε μια προσπάθεια να επισημανθούν –προς αποφυγή- τα τυχόν λάθη που μπορεί να έγιναν. Στη συνέχεια και μέσα από τη διασύνδεση όρων όπως πολιτισμός και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, επιχειρείται η ανάδειξη των ωφελειών που μπορούν να προκύψουν στο μέλλον. Αποβλέποντας στην εξασφάλιση της μελλοντικής βιώσιμης λειτουργίας του, εξετάζονται παραδείγματα όμοιων χώρων ως προς τα αποτελέσματα που απέφεραν, σε μια προσπάθεια τεκμηρίωσης των όσων θεωρητικά αναπτύχθηκαν. Με τη χρήση μεθόδων/εργαλείων της επιστήμης της οικονομίας του πολιτισμού διερευνώνται τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν σε τοπικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο «Ανάλυσης Κόστους Οφέλους» (Cost Benefit Analysis) εξετάζεται η απόφαση του δήμου να προβεί σε μια πολιτιστική επένδυση, όπως είναι η ανέγερση του νέου πολυχώρου, και επιχειρείται η απόδοση του κόστους των οφελών που μπορούν να προκύψουν για το κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από τη λήψη ημι-δομημένων συνεντεύξεων, τόσο από υπεύθυνους πολιτιστικών φορέων της περιοχής όσο και από υπεύθυνους του δήμου, γίνεται μια καταγραφή των απόψεων και επιθυμιών τους σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του νέου χώρου. Καταλήγοντας, υποβάλλεται συμπερασματικά μια πρόταση διαχείρισης έργου πάντα με σκοπό την επίτευξη σωστής οργάνωσης και εξασφάλισης της βιώσιμης λειτουργίας του νέου χώρου, ώστε μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί βελτίωση του κοινωνικού-οικονομικού γίγνεσθαι τόσο της πόλης όσο και της ευρύτερης περιοχής.
The emergence of the right way of organizing and operating the under construction space for the theater and cultural activities of the municipality of Katerini is the subject of the following diplomatic work. Initially, a first impression of the cultural policy that was followed in the last decades in our country, both at a local and national level, in an effort to be high lighted any errors that may have occurred. Then and through the interconnection of terms such as culture and sustainable local development it is attempting to point out the benefits that may emerge in the future. In order to ensure its future viable operation examples of similar countries are being examined in terms of the results they have achieved, in an attempt to document what theories have developed by using methods or tools of the science of the economy of civilization we are searching the advantages or disadvantages that may occur locally. Using the internationally recognized Cost Benefit Analysis the city’s decision to make a cultural investment such as the erection of the new building site is being considered and it is attempted to yield the cost of the benefits that may arise for the socio-economic development of the local community. Through the reception of semi-structured interviews, by both local and regional cultural operators a record is made of their views and desires on the organization and operation of the new site. To conclude, a project management proposal is submitted with the aim of achieving the right organization and ensuring the sustainable Functioning of the new site in order to achieve, in the long term the improvement of the socio-economic growth of both the city and the wider region.
Περιέχει: 3 πίνακες, 2 εικόνες και 5 παραρτήματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτιστικής αστική αναζωογόνηση
Cultural activities
Cultural Urban Regeneration
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
Cost-Benefit Analysis
Πολιτιστική πολιτική
Cultural space
Sustainable local development
Πολιτιστικός χώρος
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
Cultural policy

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T08:44:38Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

102
5
31*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)