Οι περιπτώσεις των Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Ο ρόλος των δικτύων συνεργασίας στην αποτελεσματική τους απόδοση. Μελέτη περίπτωσης η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Greek Libraries and the role of collaborative networks on their efficient performance. Case study: the Koventarios Municipal Library of Kozani
Οι περιπτώσεις των Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Ο ρόλος των δικτύων συνεργασίας στην αποτελεσματική τους απόδοση. Μελέτη περίπτωσης η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Κουτσονάνου, Στέλλα

Μάσχα, Εύχαρις
Πούλιος, Ιωάννης

Περιέχει δύο διαγράμματα.
Κεντρικό θέμα της ερευνητικής εργασίας που ακολουθεί είναι η διοίκηση των δικτύων συνεργασίας των ελληνικών βιβλιοθηκών με μελέτη περίπτωσης την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η συμβολή των βιβλιοθηκών στον πολιτισμό είναι αδιαμφισβήτητη. Με την πλούσια δράση τους συμβάλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών -και όχι μόνο, ενώ παράλληλα παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και όχι σε μια συγκεκριμένη ελίτ όπως στο παρελθόν. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που προσανατολίζονται στην προσφορά πολιτιστικού έργου, όπως οι βιβλιοθήκες, κατορθώνουν να ξεπερνούν ενδογενείς ή εξωγενείς δυσκολίες και να μένουν συνεπείς στον σκοπό και την αποστολή τους συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας. Η έρευνα εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο οι συνεργασίες και τα δίκτυα συμβάλουν στην αποτελεσματική απόδοση των βιβλιοθηκών. Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η θεωρία που χρησιμοποιήθηκε σαν οδηγός και στήριξε την ανάπτυξη της έρευνας. Στο δεύτερο μέρος η έρευνα εστιάζεται στο χώρο των Δικτύων Συνεργασίας και στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης (ΚΔΒΚ) ως περίπτωση μελέτης. Μέσω μιας ποιοτικής έρευνας προς τις διοικήσεις διάφορων ελληνικών βιβλιοθηκών αναζητείται η απάντηση για την θετική ή αρνητική άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ελληνικών βιβλιοθηκών καθώς και για την συνεργασία των βιβλιοθηκών με πολιτιστικούς και οικονομικούς οργανισμούς. Παράλληλα αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως το αν η ανάγκη των βιβλιοθηκών για καλύτερη ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες έχει συμβάλλει στην ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση των δικτύων συνεργασίας. Η ανάπτυξη τους μπορεί να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό και παράλληλα να τις αναδείξει σε κέντρα γνώσης και δημιουργικότητας σε κάθε κοινότητα. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή την έρευνα τα οποία πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό, ειδικά για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στην ΚΔΒΚ αλλά και γενικότερα για τις ελληνικές βιβλιοθήκες.
The theme of the following research is management of collaborative networks among Greek libraries. The case study used for the research is Koventarios Municipal Library of Kozani. In general, the libraries’s contribution to culture is indisputable. They have a rich action that contributes to cultural development of communities in a local and national level, while at the same time they provide free access to knowledge for all the members of society and not only a particular elite –as they used to do in the past. The goal of this research is to investigate whether nonprofit organizations –linked with cultural aspects such as libraries, manage to overcome endogenous or exogenous difficulties and remain consistent on their purpose and mission by contributing to the cultural development of society. The research focuses on the way collaborations and networks may contribute to libraries’s efficiency. The first part of the thesis includes the theory that guided and supported the development of the research. The second part focuses mainly on the area of ​​Co-operation Networks as well as on the case study of Koventarios Municipal Library of Kozani. There is also a qualitative research on the administrations of various Greek libraries, through which a positive or negative view or the answers is regarding the development of collaborations among Greek libraries and also the collaborations among libraries and cultural and economic organizations in general. Moreover, the research seeks for answers to questions such as whether the need of libraries responding to ever-changing socioeconomic, political and cultural conditions has contributed to the wider expansion of cooperation networks. Their development may upgrade their public services and at the same time turn them to knowledge centers. Finally, the findings of this research are presented. This could be used as a guide, especially to improve the existing situation of Koventarios Municipal Library of Kozani and furthermore Greek libraries in general.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
εθελοντισμός
πολιτιστική πολιτική
στρατηγική διοίκησης
βιβλιοθήκες
δίκτυα συνεργασίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-16T08:51:18Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
114
38*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)