Η συμβολή της γαστρονομίας και των τοπικά παραγόμενων προϊόντων των Κυκλάδων στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής ως γαστρονομικού προορισμού: Μελέτη περίπτωσης του Aegean Cuisine

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η συμβολή της γαστρονομίας και των τοπικά παραγόμενων προϊόντων των Κυκλάδων στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής ως γαστρονομικού προορισμού: Μελέτη περίπτωσης του Aegean Cuisine

ΤΣΙΑΝΤΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ , ΑΝΝΑ

Περιέχει: Πίνακες, Εικόνες
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει την άμεση συσχέτιση του τουρισμού με τη γαστρονομία ενός προορισμού, και συγκεκριμένα για την περιοχή των Κυκλάδων, και τον τρόπο που η τοπική γαστρονομία μπορεί να συμβάλλει στην καθιέρωση της περιοχής ως γαστρονομικού προορισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, μελετάται η περίπτωση του cluster Aegean Cuisine για την περιοχή των Κυκλάδων, μιας πρωτοβουλίας που έχει σαν στόχο την ανάδειξη και προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, της τοπικής γαστρονομίας και της καθιέρωσης της περιοχής ως γαστρονομικού προορισμού. Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο διατυπώνεται η γενική προβληματική της διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη γαστρονομία και τη σύνδεσή της με τον τομέα του Τουρισμού στο πλαίσιο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης μορφής εναλλακτικού τουρισμού, του γαστρονομικού τουρισμού, καθώς και τα πολλαπλά οφέλη που έχει για μια περιοχή ή χώρα. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έννοια των συστάδων επιχειρήσεων (clusters), των οφελών που έχει η συμμετοχή σε αυτές, των φάσεων ανάπτυξής τους και των τρόπων χρηματοδότησης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης της εργασίας, που βασίζεται στη μεθοδολογία της Μελέτης Περίπτωσης, και ειδικότερα του περιγραφικού (descriptive) case study, που έχει στόχο την παρουσίαση ενός φαινομένου στο καθημερινό του πλαίσιο μέσω αφηγηματικών περιγραφών, συμβάλλοντας στην παραγωγή υποθέσεων και τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων. Επιπλέον τεκμηριώνεται η προσέγγιση του μεμονωμένου case study (single case study) που ακολουθείται, καθώς η περίπτωση που μελετάται θεωρείται μοναδική τόσο ως προς την προέλευση όσο και ως προς την εξέλιξή του, αλλά και αντιπροσωπευτική για την περιοχή. Στο τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της εργασίας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται περιπτώσεις ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, και η έμφαση αποδίδεται στην μελέτη περίπτωσης του cluster Aegean Cuisine για την περιοχή των Κυκλάδων. Αναλύεται η διοικητική δομή του, οι στόχοι του, το ιστορικό του, οι δράσεις του και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις – μέλη καθώς και η παρούσα φάση εξέλιξης του cluster. Στο πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται η αποτίμηση και αξιολόγηση της έως σήμερα λειτουργίας του cluster, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τα όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση για τα clusters, και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου αυτό να επιτύχει τους στόχους του και να αποτελέσει η τοπική γαστρονομία ένα βασικό στοιχείο του συνολικού τουριστικού προϊόντος των Κυκλάδων. Στο έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιορισμοί στην προαναφερθείσα έρευνα, γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα και καταγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής.
The purpose of this thesis is to demonstrate the direct correlation of tourism with the gastronomy of a destination, namely the Cycladic region, and how local gastronomy can contribute to the establishment of the region as a culinary destination. To this end, the case of the Aegean Cuisine cluster in Cyclades is being studied, an initiative aimed at highlighting and promoting local traditional products, local gastronomy and establishing the region as a gastronomic destination. The first chapter presents the basic problem statement of this thesis. The second chapter presents basic concepts related to gastronomy and its link to the tourism sector, in the context of a rapidly growing alternative tourism culture, as well as its multiple benefits for a region or country. In addition, the concept of business clusters is presented, the benefits of participation in such initiatives, the phases of their development and their funding models. The third chapter presents the methodological framework of the research, based on the Case Study methodology, and in particular the descriptive case study, which aims to present a phenomenon in its daily context through narrative descriptions, contributing to the production of hypotheses and the formulation of research questions. Aditionally, the single case study approach is documented, as the specific case studied is considered unique both in origin as well as in its evolution, and representative for the region it is developing in. The fourth chapter analyzes the primary and secondary data gathered in the context of the research. Specifically, cases of gastronomic tourism initiatives in Greece and internationally are presented, and the emphasis is given to the Aegean Cuisine cluster case study operating in the Cyclades. Its administrative structure, its objectives, its history, its activities and the benefits for the member companies as well as the current phase of the cluster development are presented. The fifth chapter presents the assessment and evaluation of the cluster's operation so far, based on the criteria on gastronomic tourism, set by the Greek Tourism Confederation (SETE), and the bibliographic review on clusters, and presents specific proposals in order to achieve its objectives and to turn local gastronomy into a key element of the Cycladic tourism product. The last chapter presents the limitations of the research, suggests specific proposals for future research and summarizes the conclusions of this thesis.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός
Κυκλάδες
τοπικά προϊόντα
γαστρονομία
γαστρονομικός τουρισμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T09:27:45Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

187
3
19*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)