AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΔΑΣ» ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Effective financial resource extraction strategies of musical festivals in Greece- The case of musical Youth festival Ardas in Evros
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΔΑΣ» ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

The general economic situation and the economic crisis in our country place stiff constraints on public spending on culture, with the result that the tightness of financial resources is a working condition. In the area of local cultural development, the contribution of local government and a set of actors and actors is important. Irrespective of times and cultures, the need for people to dedicate time and space for collective creation and celebration is recognized. The festivals are a vehicle for expressing the relationship between the region and the identity. One of the most important issues in the management of cultural units is the management of their finances, mainly on the basis of financial resources. Active and active social transformations, ie cultural units, seek to produce cultural products and, above all, the cultural development of people. In the festivals, their funding is the most important part, as the dependence on external sources is mostly large, The fact that its total budget comes from a single source. In addition to ticket revenue, the main sources of funding are local authority budgets, and sometimes sponsorships, grants, and central government. This paper explores and examines the effective strategies for raising funds for musical festivals in Greece with a case study of the "Ardas Youth Meeting" that takes place every year in Kastanies of Evros and proposes ways of increasing revenue and resources in general. Using questionnaires, the wishes and suggestions of the visitors are explored and interviews give details of their organization.
Η γενικότερη οικονομική κατάσταση και η οικονομική κρίση στην χώρα μας θέτει ασφυκτικούς περιορισμούς στις δημόσιες δαπάνες για τον πολιτισμό, με αποτέλεσμα η στενότητα χρηματοοικονομικών πόρων να αποτελεί συνθήκη εργασίας. Στον τομέα της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενός συνόλου φορέων και παραγόντων είναι σημαντική. Ανεξαρτήτως εποχής αλλά και κουλτούρας, αναγνωρίζεται η ανάγκη ώστε να αφιερώσουν οι άνθρωποι χρόνο και χώρο για συλλογική δημιουργία και εορτασμό. Τα φεστιβάλ αποτελούν όχημα έκφρασης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της περιοχής και της ταυτότητας. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της διοίκησης των πολιτιστικών μονάδων εντοπίζεται στην διαχείριση των οικονομικών τους, στηριζόμενοι κυρίως στην εξεύρεση οικονομικών πόρων. Οι ενεργοί και δραστήριοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί, δηλαδή οι πολιτιστικές μονάδες, επιδιώκουν την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων και κυρίως την πολιτισμική ανάπτυξη των ανθρώπων. Στα φεστιβάλ, η χρηματοδότησή τους αποτελεί το σημαντικότερο μέρος, καθώς η εξάρτηση από εξωτερικές πηγές είναι ως επί το πλείστον μεγάλη, με κυριότερο το γεγονός ότι ο συνολικός του προϋπολογισμός προέρχεται από μια και μόνη πηγή. Πέρα από τα έσοδα από τα εισιτήρια, κύριες πηγές χρηματοδότησης αποτελούν οι προϋπολογισμοί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ενίοτε οι χορηγίες, οι επιχορηγήσεις και η κεντρική διοίκηση. Στην παρούσα εργασία ερευνώνται και εξετάζονται οι αποτελεσματικές στρατηγικές άντλησης χρηματικών πόρων για τα μουσικά φεστιβάλ στην Ελλάδας με περίπτωση μελέτης το Φεστιβάλ «Συνάντηση Νέων Άρδας» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις Καστανιές Έβρου και προτείνονται τρόποι για αύξηση εσόδων και πόρων γενικότερα. Με χρήση ερωτηματολογίων ερευνώνται οι επιθυμίες αλλά και οι προτάσεις των επισκεπτών και με συνεντεύξεις δίνονται οι λεπτομέρειες για την όλο διοργάνωσή τους.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

πολιτιστική πολιτική
Φεστιβάλ
Συνάντηση Νέων Άρδας
Στρατηγική άντλησης πόρων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T09:30:08Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

121
2
20*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)