Η διαχείριση του χρόνου των προϊσταμένων δημόσιων Νηπιαγωγείων της περιφερειακής ενότητας Πιερίας και η σχέση της με την αποτελεσματικότητά τους και την επαγγελματική τους ικανοποίηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Time management and its relation with effectiveness and professional satisfaction of the directors of the public kindergardens in the regional unit of Pieria
Η διαχείριση του χρόνου των προϊσταμένων δημόσιων Νηπιαγωγείων της περιφερειακής ενότητας Πιερίας και η σχέση της με την αποτελεσματικότητά τους και την επαγγελματική τους ικανοποίηση

Εγγονίδου, Αικατερίνη

Χαλκιώτης, Δημήτριος
Χατζηπαναγιώτου, Παρασκευή

0
Το έναυσμα για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, υπήρξε η διαπίστωση ενός μεγάλου όγκου διεθνών και ελληνικών βιβλιογραφικών αναφορών για τη διοίκηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με τα ελάχιστα ερευνητικά δεδομένα για τη διοίκηση των Νηπιαγωγείων στη χώρα μας. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των προϊστάμενων Νηπιαγωγείων αναφορικά με τον εργασιακό τους χρόνο. Επιμέρους στόχοι ήταν η διερεύνηση των απόψεών τους σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης του χρόνου τους στα ποικίλα διοικητικά και τα διδακτικά τους καθήκοντα, αλλά και η ανάδειξη παραμέτρων που συνδέονται με την αποτελεσματικότητά τους και την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Η συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του εργαλείου της ημιδομημένης συνέντευξης στο πλαίσιο της ποιοτικής προσέγγισης, ενώ στο πλαίσιο ελέγχου και διασταύρωσης των αποτελεσμάτων, διανεμήθηκε σε μικρό αριθμό προϊσταμένων έντυπο ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν προϊστάμενοι δημόσιων Νηπιαγωγείων της περιφερειακής ενότητας Πιερίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων, αισθάνονται πίεση χρόνου στην εργασία τους, γεγονός που απορρέει από τα μικτά εργασιακά τους καθήκοντα, αλλά και από αστάθμητες παραμέτρους όπως οι παρεμβολές. Το ημερολόγιο και η λίστα ενεργειών αποτελούν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές που προσδίδουν θετικό πρόσημο στην αποτελεσματικότητά τους. Οι προϊστάμενοι, αντιμετωπίζουν στην εργασία τους ένα εύρος προβλημάτων, ωστόσο εισπράττουν ικανοποίηση από την επαφή τους με τα παιδιά, γεγονός που επιβεβαιώνει την προτίμησή τους για τη διδασκαλία έναντι της άσκησης διοίκησης.
What triggered this study was the finding that there is a great volume of international and Greek literature reviews about the management of primary and secondary schools but only few research data about the management of Greek kindergartens. The aim of this study was to investigate the opinions of the kindergarten director regarding their work time. Other individual aims include the investigation of their opinions about time management techniques in their managing and teaching responsibilities, but also the highlighting of parameters that are associated with their effectiveness and job satisfaction. The data collection was achieved by using the semi-structured interview tool in the context of the qualitative approach. A paper questionnaire was distributed to a small number of kindergarten directors for checking and cross-checking the results. The sample consisted of directors of public kindergartens in the regional unit of Pieria. The outcomes of the study has shown that the kindergarten directors feel the time pressure in their jobs which is a result of the mixture of their responsibilities but also of other unmeasurable parameters, like external interruptions. The diary and the actions list are the most frequently used techniques and they have a positive effect on their effectiveness. The kindergarten director are facing a range of issues in their jobs however, they receive satisfaction form their contact with the children which confirms their preference for teaching instead of managing.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

effectiveness of kindergarden directors
techniques of managing work time
αποτελεσματικότητα προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
επαγγελματική ικανοποίηση προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
time at kindergarden management
duties of directors of kindergardens
καθήκοντα προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
τεχνικές διαχείρισης εργασιακού χρόνου
ο χρόνος στη διοίκηση των Νηπιαγωγείων
job satisfaction of kindergarden directors

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T10:31:16Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
59
283*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)