Διαδίκτυο και επίσημες ιστοσελίδες της Εκκλησίας της Ελλάδος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Metropolitan Web Sites of the Church of Greece
Διαδίκτυο και επίσημες ιστοσελίδες της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σεμπέκος, Σπυρίδων

Καραμούζης , Πολύκαρπος
Αντωνόπουλος, Αθανάσιος

The internet is not just a tool in the service of man, but today’s reality is largely determined by the new technologies and the internet that are increasingly creating their own culture. This work is an attempt in order to obtain useful information from the Metropolitan Web Sites of the Church of Greece in order to evaluate them on the basis of the international web site evaluation criteria, and to draw useful conclusions from their analysis. The main axes of the work are the research part that adopts the Content Analysis method via categorisation, which examines the entire Metropolitan web pages in terms of their structure and organisation regarding the selected criteria we have established. The second pillar is the theoretical part of the work that, based on the international standards, attempts to analyse and evaluate websites and draw conclusions. Specifically, our research aims at exploring the content of these webpages and understanding the ways of promoting the spiritual wealth of the Church.
Το διαδίκτυο δεν είναι απλά ένα εργαλείο στην υπηρεσία του ανθρώπου, η σημερινή πραγματικότητα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο που ολοένα και περισσότερο δημιουργούν το δικό τους πολιτισμό. Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες από τις Μητροπολιτικές ιστοσελίδες της Εκκλησίας της Ελλάδος ώστε να αξιολογηθούν με βάση τα διεθνή κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων και να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυσή τους. Βασικοί άξονες της εργασίας, αποτελούν το ερευνητικό μέρος που υιοθετεί την μέθοδο Ανάλυσης Περιεχομένου μέσω της κατηγοριοποίησης, όπου εξετάζονται το σύνολο των Μητροπολιτικών ιστοσελίδων σε ότι αφορά τη δομή και οργάνωση τους με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια που θεσπίσαμε. Ο δεύτερος άξονας είναι το θεωρητικό μέρος της εργασίας που με βάση τα διεθνή πρότυπα επιχειρεί την ανάλυση και αξιολόγηση των ιστοσελίδων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα η έρευνά μας, στοχεύει στη διερεύνηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών και την κατανόηση των τρόπων προωθήσεις του πνευματικού πλούτου της Εκκλησίας.
πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Θρησκεία - Religion
Ιστοσελίδες Μητροπόλεων - Metropolitan Websites
Αξιολόγηση - Assessment
Ανάλυση Περιεχομένου - Content Analysis
Εκκλησία - Church

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T10:45:42Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
1
73*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)