Σχεδίαση και ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για αυτό-αξιολόγηση με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Design and implementation of a mobile application for self-assessment purposes using questions with varying difficulty
Σχεδίαση και ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για αυτό-αξιολόγηση με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας

Γιαννοπούλου, Παναγιώτα

Λαζαρίνης, Φώτιος
Βερύκιος, Βασίλειος
Καψάλης, Βασίλειος

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρμογής για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Η πιλοτική εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια του Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Android Studio και με την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων SQLite. Πρόκειται για μια πιλοτική εφαρμογή για κινητές συσκευές για αυτό-αξιολόγηση με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η εφαρμογή διαθέτει δύο καταστάσεις λειτουργίας. Οι δύο καταστάσεις λειτουργίας είναι οι αξιολογικές διαδικασίες «Αυτό-αξιολόγηση» και «Εξέταση». Ο χρήστης επιλέγει μια εκ των δύο αξιολογικών διαδικασιών, καθώς και ένα από τα τέσσερα επίπεδα δυσκολίας (Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο, Μεικτό) και στη συνέχεια αποκτά πρόσβαση σε δέκα (10) ερωτήσεις/προτάσεις που καλείται να απαντήσει σειριακά. Οι ερωτήσεις/προτάσεις περιλαμβάνονται σε μία βάση δεδομένων που περιλαμβάνει (για τις ανάγκες της εφαρμογής) 134 ερωτήσεις/προτάσεις, μέσω της οποίας αντλούνται βάσει του κριτηρίου του επιπέδου δυσκολίας και στη συνέχεια τυχαία οι δέκα (10) ερωτήσεις/προτάσεις που εμφανίζονται κατά σειρά στον χρήστη. Στην περίπτωση της αξιολογικής διαδικασίας «Εξέταση» υπάρχει χρονικός περιορισμός και τελική βαθμολογία, ενώ στην αξιολογική διαδικασία «Αυτό-αξιολόγηση» εμφανίζεται σε κάθε ερώτηση/πρόταση και η σωστή απάντηση μετά την απάντηση του χρήστη. Οι ερωτήσεις/προτάσεις στις αξιολογικές διαδικασίες εμφανίζονται με τυχαία σειρά (βάσει όμως του επιλεγμένου βαθμού δυσκολίας). Επιπλέον, οι απαντήσεις (εφόσον δεν είναι μόνο δύο) εμφανίζονται με τυχαία σειρά. Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε συσκευή Android και μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει δυνατότητες και λειτουργίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης της εκπαιδευτικής και διδακτικής διαδικασίας μέσω κινητών συσκευών.
Περιέχει : πίνακα, εικόνες
This project involves the design and the implementation of a pilot application (app) for mobile devices running Android operating system (OS). The pilot application has been developed with the Android Studio which is a Integrated Development Environment and the use of the SQLite database. The mobile application can be used for self-assessment purposes and includes closed questions/proposals with varying difficulty. The application has two modes of operation. The two modes are the Assessment Procedures of "Self-Assessment" and "Exam". The user selects one of the two assessment procedures, as well as one of the four difficulty levels (Easy, Moderate, Difficult, Mixed) and then gain access to ten (10) questions/proposals to be answered in series. Questions/proposals are included in a database containing 134 questions/proposals, based on varying difficulty and then randomly the ten (10) questions/proposals appear to the user of the application. In the case of the assessment process of "Exam", there is a time limit and a final score, while in the assessment process of "Self- Assessment" appears in each question/proposal the correct answer after the user's response. Questions/proposals in the assessment procedures appear in random order (based on the selected degree of difficulty). In addition, the answers (if not just two) are displayed in random order. The application can be used on any Android device and can be expanded so as to include features that can lead to an integrated application supporting teaching and learning through mobile devices.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

SQLite
Android Studio
Έξυπνες Συσκευές
Android
Αξιολόγηση εκπαιδευόμενου
Αυτό-αξιολόγηση εκπαιδευόμενου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-16T10:47:01Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
68
7*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)