Συστήματα σεισμικής μόνωσης και εφαρμογή τους στις γέφυρες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Seismic isolation of bridges
Συστήματα σεισμικής μόνωσης και εφαρμογή τους στις γέφυρες

Κασαμπαλίδου, Λένα

Σαπουντζάκης, Ευάγγελος
Παναγιωτάκος, Τηλέμαχος

Δεν υπάρχει
Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται το φαινόμενο της σεισμικής μόνωσης, περιγράφονται συστήματα σεισμικής μόνωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως, ακολουθούν οι κανόνες του ευρωκώδικα που διέπουν την εφαρμογή τους και γίνεται εφαρμογή τεσσάρων εκ των συστημάτων αυτών σε τυπική γέφυρα. Εφέδρανα τριβής εκκρεμούς, ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης, ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου και ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου και αποσβεστήρες είναι τα τέσσερα συστήματα τα οποία εξετάζονται σε φύλλα EXCEL με βάση τις εξισώσεις του ευρωκώδικα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τέλος μαζί με χρήσιμα συμπεράσματα για τη σεισμική μόνωση και τα συστήματα σεισμικής μόνωσης.
Περιέχει φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

σεισμική μόνωση, σύστημα μόνωσης, εφέδρανα, αποσβεστήρες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-16T10:49:28Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
0
3*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)