ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

INTRODUCTION. In Greece, the pharmaceutical industry has been experiencing major changes in recent years. Private pharmacists are increasingly being called upon to take a larger role in providing primary health care and monitoring patient health. Patient satisfaction is an important indicator of the quality of healthcare provided. Providing excellent quality services will lead to greater customer satisfaction and will therefore increase customer loyalty. PURPOSE. The aim of this work is to investigate the degree of satisfaction of patients-customers from the pharmaceutical care services of private pharmacies in the city of Serres. Also, a bibliographic review is being done to identify and evaluate the factors that affect the satisfaction of patients-customers who are provided with pharmaceutical services. MATERIAL AND METHODS. The material of this study were 120 patients-customers of private pharmacies in the city of Serres. Patients-customers satisfaction appreciated by a specific questionnaire were supplemented by the participant. RESULTS. The Cronbach questionnaire's reliability index was very high, both of the sub-modules and of the questionnaire as a whole (α = 0.975) and therefore our questionnaire is reliable. In general the respondents seem satisfied with their relationship with the pharmacist and in managing their treatment from the perspective of pharmacist (approximately 90%). As for the correlations of the questionnaire factors, there was a positive relationship between all the factors. In some cases the correlations are particularly strong as the Pearson coefficient is greater than 0.7 while overall there are several strong correlations between the variables as the coefficient is greater than the value of 0.363. CONCLUSIONS. Pharmacy patients-customers who have participated in the survey are largely satisfied with their relationship with their pharmacist and with the management of their treatment by the pharmacist. Research results can be used to improve pharmacy services as patient-customer’s satisfaction determines the viability of care and health services. The sample surveyed in this paper is not representative of pharmacy customers. Further study should be carried out at a larger sample and at a national level.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στην Ελλάδα ο φαρμακευτικός κλάδος τα τελευταία χρόνια βιώνει μεγάλες αλλαγέςς. Ο φαρμακοποιός ως επαγγελματίας υγείας συμμετέχει στην παροχή φαρμακευτικής φροντίδας και συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση και φροντίδα του ασθενούς. Η ικανοποίηση των ασθενών-πελατών είναι ένας σημαντικός δείκτης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η παροχή εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσιών θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών και επομένως θα αυξήσει την πιστότητα της πελατείας. ΣΚΟΠΟΣ. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των ασθενών -πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας από τα ιδιωτικά φαρμακεία της πόλης των Σερρών. Επίσης, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών-πελατών στους οποίους παρέχονται φαρμακευτικές υπηρεσίες. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ. Το υλικό της μελέτης αυτής αποτέλεσαν 120 ασθενείς-πελάτες των ιδιωτικών φαρμακείων της πόλης των Σερρών. Η ικανοποίηση των ασθενών-πελατών εκτιμήθηκε από ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνονταν από τον συμμετέχοντα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a του ερωτηματολογίου ήταν πολύ υψηλός, τόσο των επιμέρους ενοτήτων όσο και του ερωτηματολογίου συνολικά (α=0,975) και επομένως το ερωτηματολόγιο μας είναι αξιόπιστο. Σε γενικές γραμμές οι ερωτηθέντες φαίνονται ικανοποιημένοι από τη σχέση τους με το φαρμακοποιό και από τη διαχείριση της θεραπείας τους από την πλευρά του φαρμακοποιού (ποσοστό περίπου 90%). Ως προς τις συσχετίσεις των παραγόντων του ερωτηματολογίου παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ όλων των παραγόντων. Σε κάποιες περιπτώσεις οι συσχετίσεις είναι ιδιαιτέρως ισχυρές καθώς ο συντελεστής Pearson είναι μεγαλύτερος του 0,7, ενώ συνολικά παρατηρούνται και αρκετές ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών καθώς ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος της τιμής 0,363. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Οι ασθενείς-πελάτες των φαρμακείων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ικανοποιημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο από τη σχέση τους με το φαρμακοποιό τους όσο και από τη διαχείριση της θεραπείας τους από τον φαρμακοποιό τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν για την βελτίωση των υπηρεσιών των φαρμακείων, καθώς η ικανοποίηση των ασθενών καθορίζει και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας. Το δείγμα που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία δεν είναι αντιπροσωπευτικό των πελατών φαρμακείου. Θα πρέπει να γίνει περαιτέρω μελέτη σε μεγαλύτερο δείγμα και σε πανελλαδικό επίπεδο.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (19) ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ/ΣΧΗΜΑΤΑ (8)

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-19T06:36:58Z
2017-09-16


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
112
30*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)