ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ-ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ: ΜΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Positions and reactions of mothers regarding the Donation/Protection of their children's stem cells: A psychological-sociological approach
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ-ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ: ΜΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Παπαθανασίου, Χρυσοβαλάντης
Καφέτσιος, Κωνσταντίνος
Αναγνωστόπουλος, Φώτιος

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων, των γνώσεων, των στάσεων και των πεποιθήσεων των νέων μητέρων σχετικά με την δωρεά βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε Δημόσια Τράπεζα ή την φύλαξή του σε ιδιωτικές τράπεζες για προσωπική χρήση. Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 303 γυναικών που τεκνοποίησαν σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 2010-2017. Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο από τους ερευνητές ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν στις αναπαραστάσεις, στις γνώσεις, στις στάσεις, στις πεποιθήσεις και στις πρακτικές καθώς και κοινωνικά - δημογραφικά στοιχεία. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση του SPSS 22.0 Αποτελέσματα: Οι μητέρες του δείγματος που είχαν αξιοποιήσει τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους ήταν 43,7%, από τα οποία το 32,5% δωρίστηκε σε δημόσια τράπεζα και το 11,2% σε ιδιωτική τράπεζα ΟΠΑ. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που φάνηκε να επηρεάζουν την συμπεριφορά των γυναικών ως προς την δωρεά ή την φύλαξη βλαστοκυττάρων είναι: ασθένεια-ίαση, ο φόβος-αμφισβήτηση, η επιστήμη και ο αλτρουισμός. Βρέθηκε θετική συσχέτιση της συμπεριφοράς των μητέρων με την εκπαίδευση και το μορφωτικό τους επίπεδο καθώς και την ενημέρωση που είχαν λάβει. Η κύρια πηγή ενημέρωσης ήταν οι ιατροί. Ακόμα προέκυψε ότι οι γυναίκες που είχαν αλτρουιστικές αναπαραστάσεις είχαν την τάση να δωρίζουν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους στην δημόσια τράπεζα ενώ αυτές με αναπαραστάσεις φόβων τείνουν να φυλάσσουν τα βλαστοκύτταρα ΟΠΑ για προσωπική χρήση. Η ιδεολογία των μητέρων φάνηκε να συσχετίζεται με την συμπεριφορά τους, διαπιστώνοντας ότι οι προοδευτικές ήταν περισσότερο ενημερωμένες και επομένως είχαν την τάση να δωρίζουν περισσότερο τα βλαστοκύτταρα ΟΠΑ. Ιδιαίτερα αρνητικές συσχετίσεις προέκυψαν από τις βαθιά θρησκευόμενες μητέρες, όπου βρέθηκε ότι όσο περισσότερο θρησκευόμενες είναι τόσο λιγότερο δωρίζουν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους. Επίσης όσο πιο θρησκευόμενες ήταν αυξανόντουσαν οι φόβοι και οι ανησυχίες τους σε ζητήματα βιοηθικής. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν συμβατά με την αρχική υπόθεση της μη σωστής ενημέρωσης για τα βλαστοκύτταρα ΟΠΑ αλλά και την επιρροή της θρησκείας, της μόρφωσης και της ενημέρωσης στην υιοθέτηση συμπεριφορών για δωρεά ή φύλαξη βλαστοκυττάρων. Μελλοντικές έρευνες όπου θα εξετάζουν παράλληλα και ποιοτικούς παράγοντες, ανάμεσα και στα δύο φύλα, απαιτούνται σε ευρύτερο επίπεδο για να διερευνηθεί εκτενέστερα η επίδραση των αναπαραστάσεων των μητέρων στην δωρεά ή φύλαξη βλαστοκυττάρων ΟΠΑ.
Purpose: The purpose of this thesis is to explore the social representations, knowledge, attitudes and beliefs of mothers, on the donation of cord blood stem cells to a public bank or to keep it in private banks for personal use. Methods: A sample of 303 women, who were delivered in Western Macedonia during the period 2010-2017 were used. A questionnaire specially formulated by the researchers was used to record the data, which included questions about representations, knowledge, attitudes, beliefs and practices as well as social and demographic data. Data was analyzed using Statistical Package Social Software, SPSS 22.0. Results: The sample mothers who had used their children's stem cells were 43.7%, of which 32.5% were donated to a public bank and 11.2% were given to a private bank. The social representations that appeared to affect the behavior of women in donating or storing stem cells was: disease-cure, fear-questioning, science and altruism. There was a positive correlation between the behavior of mothers with their training, their educational level and the information they had received. The main source of information were doctors. It also emerged that women who had altruistic representations tended to donate their children's stem cells to the public bank, while those with representation of fears tended to keep UCB stem cells for personal use. The political views of mothers seemed to be correlated with their behavior, finding that the progressives were more well informed about stem cells and therefore tended to be more willing to donate UCB stem cells. Particularly negative associations have emerged from deeply religious mothers, where it was found that the more religious they are, the less they donate their children's stem cells. Also, the more religious they were, their fears and concerns about bioethics issues were raising. Conclusion: The results of the survey were consistent with the original hypothesis of inappropriate information of UCB stem cells and also approved the influence of religion, education and information on adopting behaviors for donation or storing stem cells. Future studies should involve qualitative data collection methods between both sexes, involving a larger sample population, to investigate more closely the effect of mother's representations on donation or storage of UCB stem cells.
Πίνακες 26 Σχήματα 38

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δωρεά
Κοινωνικές Αναπαραστάσεις
Βλαστοκύτταρα
Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα (ΟΠΑ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-16
2017-10-20T06:25:55Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

13
3
153*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)