«Εκτίμηση περιβαλλοντικών συνθηκών και μέτρα προστασίας στο υδατικό σύστημα της λίμνης Τριχωνίδας»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
«Εκτίμηση περιβαλλοντικών συνθηκών και μέτρα προστασίας στο υδατικό σύστημα της λίμνης Τριχωνίδας»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

Θεοδωροπούλου, Μαρία Παγώνα
Καλαβρουζιώτης, Ιωάννης
Αλμπάνης, Τριαντάφυλλος

Oι λίμνες είναι ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ελλάδας αποτελώντας το 30% της υγρής επιφάνεια της χώρας. Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη σε έκταση φυσική λίμνη της Ελλάδας και η δεύτερη βαθύτερη. Φιλοξενεί πλήθος ζωικών και φυσικών οργανισμών και έχει μεγάλη οικολογική σημασία. Για το λόγο αυτό είναι ενταγμένη στο νομικό πλαίσιο και στο δίκτυο NATURA 2000. Ως προς τα επίπεδα ευτροφισμού η λίμνη κατατάσσεται στα ολιγο-μεσότροφα οικοσυστήματα. Συγκεκριμένα, ανήκει κατά 39-50% στην ολιγοτροφική και κατά 41-54%. στη μεσοτροφική. Oι κύριες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή γύρω από την Τριχωνίδα είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και σε μικρότερη κλίμακα, δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, όπως ελαιοτριβεία και τυροκομεία. Η διαχρονική μεταβολή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού της λίμνης Τριχωνίδας αποκαλύπτει επιβάρυνση της ποιότητας του νερού και μια τάση αύξησης του ευτροφισμού της λίμνης. Επειδή η σχέση χρήσεων γης με την ποιοτική και την ποσοτική κατάσταση των υδατικών πόρων μιας περιοχής είναι αναμφισβήτητη, η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αποτελούν κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων. Προκειμένου η ποιότητα του νερού της λίμνης να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προστασίας του και ορθολογικής διαχείρισής της. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και την εξασφάλιση της σταθερότητας της στάθμης της λίμνης, έτσι ώστε αυτή να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
10 ΕΙΚΟΝΕΣ.11 ΠΙΝΑΚΕΣ .8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Lakes are one of the main components of water ecosystems in Greece, as it covers 30% of the liquid surface of the country. Trichonida is the largest natural lake of Greece and the second deepest. It hosts a big number of animal and physical organisms and is of great ecological importance. For that reason, it is Is part of the legal framework and the NATURA 2000 network. Concerning levels of eutrophication, lake is classified as oligo-mesotrophic ecosystem. More specifically, it belongs 39-50% in oligotrophic and 41-54%. in mesotrophic level. The main economic activities in Trichonida area are agriculture, livestock, and to a smaller scale, secondary sector activities, such as mills and dairies. The over years change of physicochemical characteristics of the water of Lake Trichonis reveals water quality deterioration and a tendency of increase of lake eutrophication. The use of fertilizers and pesticides in a region are major sources of water pollution, as the relationship of land use and of qualitative and quantitative status of water resources is undeniable. In order quality of lake water to remain at high levels, it is necessary to take actions of protection and rational management. These actions should include ensuring water level stability, so that it remains high.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

λιμναίο οικοσύστημα, τροφικό επίπεδο, ρύπανση, κλιματολογικές συνθήκες, ολιγoτροφικό, μεσοτροφικό οικοσύστημα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-20T06:30:29Z
2017-09-16


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

166
1
17*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)