Το αυθόρμητο παιχνίδι στο νηπιαγωγείο και οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών προσχολικής αγωγής αναφορικά με τη χρήση των περιοχών παιχνιδιού.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Το αυθόρμητο παιχνίδι στο νηπιαγωγείο και οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών προσχολικής αγωγής αναφορικά με τη χρήση των περιοχών παιχνιδιού.

ΤΑΣΙΟΥΛΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΑΚΑΝΑ, ΔΟΜΝΑ
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, ΚΑΦΕΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το παιχνίδι είναι το κέντρο ισορροπίας της παιδικής ηλικίας. Ειδικότερα κινητήριος μοχλός της μάθησης στο νηπιαγωγείο είναι το αυθόρμητο παιχνίδι στις περιοχές παιχνιδιού. Στην συγκεκριμένη εργασία προσπαθήσαμε να μελετήσουμε το αυθόρμητο παιχνίδι που εκτυλίσσεται και διαδραματίζεται μέσα στα όρια του νηπιαγωγείου και να εμβαθύνουμε στην παιδαγωγική του αξία καθώς και να μελετήσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής και να ανιχνεύσουμε τον ρόλο τους στην διαδικασία του.
Το παιχνίδι είναι απόλυτα συνυφασμένο και αλληλένδετο με την παιδική ηλικία. Παιδί ίσον παιχνίδι και παιχνίδι ίσον παιδί. Η προσωπικότητα του παιδιού ολοκληρώνεται με το παιχνίδι. Το παιδί πειραματίζεται, ανιχνεύει, εφευρίσκει και γνωρίζει τον κόσμο που το περιβάλλει, παίζοντας. Το παζλ του γνωστικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού κομματιού του παιδιού συμπληρώνεται από το παιχνίδι. Η αξία του παιχνιδιού είναι ευρέως αναγνωρισμένη από πολλούς ερευνητές παγκοσμίως και ιδιαίτερα η αξία του παιχνιδιού ως κυρίαρχο γνωστικό μέσο στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε προσπάθεια να ερευνήσουμε να σκιαγραφήσουμε τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και να παρατηρήσουμε το αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών στις περιοχές παιχνιδιού του νηπιαγωγείου. Κοινό συμπέρασμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του αυθόρμητου παιχνιδιού στο χώρο του νηπιαγωγείου και ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκφράζονται, δρουν και αλληλεπιδρούν με βασικό μέσο το παιχνίδι.
Playing is absolutely interwoven with childhood. Being a child equals playing and vice versa. A child’s personality is completed through playing. The child experiments, detects, inverts and becomes familiar with the surrounding environment by playing. The cognitive and emotional world of a child is completed through playing. This value is widely acknowledged by numerous researchers worldwide and especially its value as a sovereign cognitive mean in the field of preschool education. Throughout in this particular thesis, there has been an effort to make survey about educators perception and to observe spontaneous children. Playing in the playing areas of the kindergarden school. We have come up to a common conclusion that the educators aknowledge the importance of spontaneous playing within the space of the kindergarden school and that preschool aged children express themselves act and interact basically based on playing.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αυθόρμητο παιχνίδι
προσχολική ηλικία
γωνιές
περιοχές παιχνιδιού
συμβολικό παιχνίδι
Νηπιαγωγείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-20T06:37:13Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
107
30*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)