Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων μέσω της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων. Η περίπτωση της περιοχής του Πειραιά.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
"Investigation of the views of primary school teachers on the effective operation of schools through innovative programs. The case of Piraeus area"
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων μέσω της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων. Η περίπτωση της περιοχής του Πειραιά.

ΚΟΡΩΝΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΟΒΑΤΑ, ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κατά την τελευταία δεκαετία διάφορες θεωρίες έχουν εκφραστεί προς την κατεύθυνση της διατύπωσης μιας αποτελεσματικής ερμηνείας σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι θεωρίες αυτές δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων με στόχο την επίτευξη των επιδιωκόμενων παιδαγωγικών στόχων και έχουν ως κοινό τόπο την διερεύνηση του ρόλου των εκπαιδευτικών μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την σχολική αποτελεσματικότητα με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση. Παράλληλα γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Ευέλικτης Ζώνης» (ΕΖ), καθώς αποτέλεσε καινοτομία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) η οποία σχετίζεται με την προώθηση διαθεματικών προσεγγίσεων μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης της γνώσης.(Σπυροπούλου, Δ., Αναστασάκη, Α., Δεληγιάννη, Δ., Κούτρα, Χ., Λουκά, Ε., & Μπούρας, Σ. (χ.η.). Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για καινοτόμες μεθόδους και σ’ αυτό το πλαίσιο, γίνεται αναφορά στο ρόλο τον οποίο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι με το σχολείο φορείς. Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης και αξιολόγησής της ΕΖ, μίας εκπαιδευτικής μεθόδου που εν τέλει, διακρίνεται η συμβολή της σε πολλούς παιδαγωγικούς στόχους.
Over the last decade various theories have been expressed towards satisfactory interpretation of the effective functioning of school units. These theories emphasize the development of modern teaching approaches aiming the achieving the educational objectives pursued and have as a common place the investigation of the role of teachers within the wider context of education policy. The present work is focused on the exploration of primary school teachers' views on school efficiency with particular emphasis on the implementation of innovative programs in education. At the same time, reference is made to the educational program of the "Flexible Zone", as it was an innovation of the Ministry of Education through the Paidagogical Institute which is related to the promotion of interdisciplinary approaches through a holistic view of knowledge. (Spyropoulos, D., Anastasaki, A., Deligianni, D., Koutra, X., Loukas, E., & Bouras, S. (n.d). Suggestions for further innovative methods, and in this context reference is made to the role that stakeholders could play. Through the review of the literature, an attempt is made to analyze and evaluate the Flexible Zone , an educational method which contribution is evident in a great number pedagogical goals.
Φύλο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Γυναίκα 68 68,0 68,0 68,0 Άνδρας 32 32,0 32,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 2: Φύλο Από τον Πίνακα 2 έχουμε, συγκεκριμένα για το φύλο ότι το 68% του δείγματος είναι γυναίκες και το 32% άντρες. Εικόνα 1: Διάγραμμα Φύλου  Ηλικία Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ως 35 34 34,0 34,0 34,0 35-50 41 41,0 41,0 75,0 Άνω των 50 25 25,0 25,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 3: Ηλικία Η ηλικία των ερωτούμενων χωρίζεται σε τρεις ομάδες. Από τον Πίνακα 3, το 34% δηλώνει έως 35 ετών, το 41% μεταξύ 35 και 50 ετών και το 25% άνω των 50 ετών. Εικόνα 2: Διάγραμμα Ηλικίας   Τίτλοι σπουδών Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Πρώτο πτυχίο 47 47,0 47,0 47,0 Δεύτερο πτυχίο 13 13,0 13,0 60,0 Μεταπτυχιακό 27 27,0 27,0 87,0 Διδακτορικό 13 13,0 13,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 4: Τίτλοι σπουδών Από τον Πίνακα 4, το 47% είναι κάτοχος ενός πτυχίου, το 13% κατέχει δύο πτυχία, το 27% έχει κάνει μεταπτυχιακό και το 13% έχει κάνει διδακτορικό. Εικόνα 3: Διάγραμμα Τίτλων σπουδών   Οικογενειακή_κατάσταση Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Άγαμος 30 30,0 30,0 30,0 Έγγαμος 70 70,0 70,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 5: Οικογενειακή κατάσταση Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι το 30% του δείγματος είναι άγαμοι, ενώ το 70% είναι έγγαμοι. Εικόνα 4: Διάγραμμα Οικογενειακής κατάστασης   4.2 Συχνότητες που αφορούν το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου Το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου χωρίζεται σε 6 άξονες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Ο πρώτος άξονας αφορά ερωτήσεις που εξετάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν στην καθημερινή διδακτική πρακτική εκπαιδευτικούς μετασχηματισμούς κεντρικά επιβαλλόμενους. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζονται παρακάτω. Εδώ και πόσον καιρό εφαρμόζετε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Από την αρχή της σχολικής χρονιάς 25 25,0 25,0 25,0 Από την περσινή χρονιά 34 34,0 34,0 59,0 Περισσότερο από δύο σχολικά έτη 41 41,0 41,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 6: Εδώ και πόσον καιρό εφαρμόζετε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα; Από τον Πίνακα 6, λοιπόν, το 25% εφαρμόζει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα από την αρχή της σχολικής χρονιάς, το 34% από την περσινή χρονιά και το 41% τα εφαρμόζει πάνω από δύο σχολικά έτη. Εικόνα 5: Διάγραμμα «Εδώ και πόσον καιρό εφαρμόζετε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα;» Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζετε κάποιο καινοτόμο πρόγραμμα; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 64 64,0 64,0 64,0 Όχι 36 36,0 36,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 7: Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζετε κάποιο καινοτόμο πρόγραμμα; Από τον Πίνακα 7 προκύπτει ότι, για το 64% είναι η πρώτη φορά που εφάρμοσε τέτοιου είδους προγράμματα, ενώ το 36% δηλώνει ότι υπήρχε παλαιότερη εμπειρία. Εικόνα 6: Διάγραμμα « Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζετε κάποιο καινοτόμο πρόγραμμα;» Πιστεύετε ότι η εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσφέρει ωφέλειες στην εκπαιδευτική διαδικασία; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 54 54,0 54,0 54,0 Όχι 16 16,0 16,0 70,0 Κάποιες φορές 30 30,0 30,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 8: Πιστεύετε ότι η εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσφέρει ωφέλειες στην εκπαιδευτική διαδικασία; Από τον Πίνακα 8, το 84% του δείγματος ενθαρρύνει την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων θεωρώντας ότι προσφέρουν, αν όχι πάντα τότε κάποιες φορές, ωφέλειες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εικόνα 7: Διάγραμμα «Πιστεύετε ότι η εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσφέρει ωφέλειες στην εκπαιδευτική διαδικασία;» Ποιες είναι οι ωφέλειες που προσφέρει η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον, αφομοιώνονται καλυτέρα οι νέες γνώσεις και ενισχύονται η ομαδικότητα, η συμμέτοχη 19 19,0 19,0 19,0 Διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών και κάνουν τη μάθηση να φαίνεται παιχνίδι. 17 17,0 17,0 36,0 Αναπτύσσονται δεξιότητες που δεν καλλιεργούνται με την παραδοσιακή μάθηση 17 17,0 17,0 53,0 Παρέχονται ίσες ευκαιρίες στους μαθητές 21 21,0 21,0 74,0 Αναδεικνύονται τα ταλέντα των μαθητών 26 26,0 26,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 9: Ποιες είναι οι ωφέλειες που προσφέρει η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Συνεχίζοντας πάνω στις ωφέλειες το προγραμμάτων, από τον Πίνακα 9 έχουμε ότι το 26% θεωρεί ότι μ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται τα ταλέντα των μαθητών, το 21% ότι έτσι τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες, το 19% ότι κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον, αφομοιώνονται καλυτέρα οι νέες γνώσεις και ενισχύονται η ομαδικότητα, η συμμέτοχη, ανεξαρτήτως επίπεδου, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η φαντασία των μαθητών, το 17% ότι οι μαθητές αναπτύσσουν νέες δεξιότητες που δεν καλλιεργούνται με την παραδοσιακή μάθηση και ένα ίδιο ποσοστό ότι διευρύνονται οι ορίζοντες τους και κάνουν τη μάθηση παιχνίδι. Εικόνα 8: Διάγραμμα «Ποιες είναι οι ωφέλειες που προσφέρει η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων;» Θεωρείτε ότι το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα ευνοεί την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 26 26,0 26,0 26,0 Όχι 36 36,0 36,0 62,0 Κάποιες φορές 38 38,0 38,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 10: Θεωρείτε ότι το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα ευνοεί την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Από τον Πίνακα 10, το 36% πιστεύει ότι το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα δεν ευνοεί την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 38% ότι την ευνοεί ορισμένες φορές και το 26% ότι μπορεί να στηρίξει τέτοια προγράμματα. Εικόνα 9: Διάγραμμα «Θεωρείτε ότι το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα ευνοεί την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση;» Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή σας για την εφαρμογή τους; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Η έλλειψη διδακτικού χρόνου - η διάρκεια υλοποίησης τους. 22 22,0 22,0 22,0 Η έλλειψη κατάλληλων υποδομών 24 24,0 24,0 46,0 Η γραφειοκρατία 19 19,0 19,0 65,0 Το σχολικό κλίμα, ο διευθυντής, οι συνάδελφοι 13 13,0 13,0 78,0 Η γενικότερη κατήφεια λόγω της κρίσης που προκαλεί αβεβαιότητα 22 22,0 22,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 11: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή σας για την εφαρμογή τους; Στον Πίνακα 11 παρατηρούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Το 24% δηλώνει έλλειψη κατάλληλων υποδομών, το 22% έλλειψη διδακτικού χρόνου αλλά και έλλειψη διάθεσης λόγω του κλίματος της οικονομικής κρίσης, το 19% υποδεικνύει τη γραφειοκρατία ως τροχοπέδη και το 13% το αρνητικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον. Εικόνα 10: Διάγραμμα «Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή σας για την εφαρμογή τους;»   Συνεχίζοντας, στη δεύτερη ενότητα αναζητούνται οι παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των διδακτικών στόχων. Η ανάλυσή της εμφανίζεται στη συνέχεια. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων των καινοτόμων προγραμμάτων; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Η κατάρτιση, η διάθεση κ το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή τους 27 27,0 27,0 27,0 Τα διδακτικά μέσα, ο χρόνος, η συνοχή της ομάδας, η συνεργασία με τους γονείς 20 20,0 20,0 47,0 Η ορθή εφαρμογή τους. 12 12,0 12,0 59,0 Η επιλογή κατάλληλου θέματος σε σχέση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 22 22,0 22,0 81,0 Η πρόσβαση σε νέα τεχνολογικά μέσα, η χρήση του διαδικτύου 19 19,0 19,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 12: Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων των καινοτόμων προγραμμάτων; Από τον Πίνακα 12 σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των ΚΠ, το 27% πιστεύει ότι η κατάρτιση, η διάθεση και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών βοηθάει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, το 22% ότι η επιλογή κατάλληλου θέματος σε σχέση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών έχει θετικά αποτελέσματα, το 20% θεωρεί ότι τα εργαλεία που διαθέτει ο εκπαιδευτικός παίζουν καθοριστικό ρόλο και το 19% ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν άμεση σχέση. Τέλος το 12% πιστεύει ότι η ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Εικόνα 11: Διάγραμμα «Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων των καινοτόμων προγραμμάτων;» Είναι εφικτό να εφαρμόζονται συστηματικά και με συνέπεια τα καινοτόμα προγράμματα; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 25 25,0 25,0 25,0 Όχι 48 48,0 48,0 73,0 Κάποιες φορές 27 27,0 27,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 13: Είναι εφικτό να εφαρμόζονται συστηματικά και με συνέπεια τα καινοτόμα προγράμματα; Από τον Πίνακα 13, το 52% δηλώνει ότι είναι εφικτό να εφαρμόζονται τα προγράμματα συστηματικά και με συνέπεια, αν όχι πάντα τότε κάποιες φορές. Αντίθετα το 48% δεν πιστεύει ότι αυτό είναι δυνατό, πιθανόν επηρεαζόμενοι από τους αρνητικούς παράγοντες που υπογραμμίστηκαν παραπάνω. Εικόνα 12: Διάγραμμα «Είναι εφικτό να εφαρμόζονται συστηματικά και με συνέπεια τα καινοτόμα προγράμματα;»   Υπάρχει αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των καινοτόμων διαδικασιών στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 35 35,0 35,0 35,0 Όχι 33 33,0 33,0 68,0 Κάποιες φορές 32 32,0 32,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 14: Υπάρχει αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των καινοτόμων διαδικασιών στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα; Στον Πίνακα 14 φαίνεται ότι τo 35% απαντά ότι υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση των καινοτόμων διαδικασιών στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα, το 32% ότι είναι δυνατό κάποιες φορές και το 33% δηλώνει ότι δεν υπάρχει χρόνος. Εικόνα 13: Διάγραμμα «Υπάρχει αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των καινοτόμων διαδικασιών στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα;»   Προχωρώντας, η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στις στρατηγικές που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή των ΚΔ. Οι παρακάτω τρεις ερωτήσεις δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται τα ΚΠ. Ποιες πρακτικές- στρατηγικές ακολουθείτε; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Βιωματική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 17 17,0 17,0 17,0 Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 22 22,0 22,0 39,0 Καταιγισμό ιδεών, συζήτηση, μελέτη στο πεδίο, χαρτογράφηση ιδεών, βιβλιογραφική ερευνά, ανάλυση, ερευνά δράσης 18 18,0 18,0 57,0 Παιχνίδι ρόλων 22 22,0 22,0 79,0 Αξιοποίηση της τέχνης - χρήση μεθόδου project 21 21,0 21,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 15: Ποιες πρακτικές- στρατηγικές ακολουθείτε; Όπως φαίνεται στον Πίνακα 15, για την εφαρμογή των ΚΠ, το 22% εφαρμόζει το παιχνίδι ρόλων ή τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, το 21% χρησιμοποιεί τη μέθοδο project, το 18% τον καταιγισμό ιδεών, τη συζήτηση, τη μελέτη στο πεδίο, τη χαρτογράφηση ιδεών, τη βιβλιογραφική έρευνα, την ανάλυση ή την έρευνα δράσης και το 17% τη βιωματική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Εικόνα 14: Διάγραμμα «Ποιες πρακτικές- στρατηγικές ακολουθείτε;» Τις θεωρείτε αποτελεσματικές; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 52 52,0 52,0 52,0 Όχι 11 11,0 11,0 63,0 Κάποιες φορές 37 37,0 37,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 16: Τις θεωρείτε αποτελεσματικές; Από τον Πίνακα 16 προκύπτει ότι, το 52% θεωρεί ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι αποτελεσματικές, το 37% ότι είναι ορισμένες φορές και το 11% ότι δεν είναι. Εικόνα 15: Διάγραμμα «Τις θεωρείτε αποτελεσματικές;»   Δίνετε πρωτοβουλίες στους μαθητές κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 30 30,0 30,0 30,0 Όχι 36 36,0 36,0 66,0 Κάποιες φορές 34 34,0 34,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 17: Δίνετε πρωτοβουλίες στους μαθητές κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Στον Πίνακα 17 παρατηρούμε ότι το 64% δίνει πρωτοβουλίες στους μαθητές τουλάχιστον κάποιες φορές κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων, ενώ το 36% απαντά ότι δεν δίνει. Εικόνα 16: Διάγραμμα «Δίνετε πρωτοβουλίες στους μαθητές κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων;»   Εκτός όμως από τις στρατηγικές εφαρμογής, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο εμπλεκόμενοι με το σχολείο φορείς θα μπορούσαν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο προς την κατεύθυνση της προώθησης της ΣΑ Επιδιώκετε την εμπλοκή και τη συνεργασία άλλων εμπλεκόμενων με την εκπαίδευση φορέων κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 45 45,0 45,0 45,0 Όχι 16 16,0 16,0 61,0 Κάποιες φορές 39 39,0 39,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 18: Επιδιώκετε την εμπλοκή και τη συνεργασία άλλων εμπλεκόμενων με την εκπαίδευση φορέων κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Από τον Πίνακα 18 έχουμε ότι, το 84% επιδιώκει τουλάχιστον κάποιες φορές τη συνεργασία με άλλους φορείς για την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων. Εικόνα 17: Διάγραμμα «Επιδιώκετε την εμπλοκή και τη συνεργασία άλλων εμπλεκόμενων με την εκπαίδευση φορέων κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων;» Οι φορείς αυτοί δείχνουν διάθεση συνεργασίας; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 16 16,0 16,0 16,0 Ναι 21 21,0 21,0 37,0 Όχι 34 34,0 34,0 71,0 Κάποιες φορές 29 29,0 29,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 19: Οι φορείς αυτοί δείχνουν διάθεση συνεργασίας; Από τον Πίνακα 19, το 21% δηλώνει ότι οι φορείς αυτοί δείχνουν διάθεση συνεργασίας, το 29% ότι δείχνουν κάποιες φορές, ενώ το 34% δηλώνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι. Εικόνα 18: Διάγραμμα «Οι φορείς αυτοί δείχνουν διάθεση συνεργασίας;»   Με ποιους φορείς συνεργάζεστε κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Responses Percent of Cases N Percent Με ποιους φορείς συνεργάζεστεa Γονείς 57 36,5% 57,0% Εκπαιδευτικοί 55 35,3% 55,0% Διεύθυνση 37 23,7% 37,0% Άλλο 7 4,5% 7,0% Total 156 100,0% 156,0% a. Dichotomy group tabulated at value 1. Πίνακας 20: Με ποιους φορείς συνεργάζεστε κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Σχετικά με τους φορείς που επιλέγουν να συνεργαστούν κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων οι γονείς επιλέγονται από το 57%, οι άλλοι εκπαιδευτικοί από το 55%, η διεύθυνση του σχολείου από το 37% και άλλοι φορείς από το 7%, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.   Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους εμπλεκόμενους φορείς; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Δημιουργική αλληλεπίδραση 23 23,0 23,0 23,0 Οικονομική και ηθική ενίσχυση 16 16,0 16,0 39,0 Συμβολή στην υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος 23 23,0 23,0 62,0 Να εμπλακούν και να συμβάλουν στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 15 15,0 15,0 77,0 Να επιβραβεύσουν την προσπάθεια 23 23,0 23,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 21: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους εμπλεκόμενους φορείς; Σύμφωνα με τον Πίνακα 21, οι εκπαιδευτικοί μέσω αυτών των συνεργασιών επιδιώκουν τη δημιουργική αλληλεπίδραση (23%), τη συμβολή στην υλοποίηση του προγράμματος (23%), την επιβράβευση της προσπάθειας (23%), στην οικονομική και ηθική ενίσχυση (16%) και στη συμβολή τους στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (15%). Εικόνα 19: Διάγραμμα «Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους εμπλεκόμενους φορείς;» Εν συνεχεία, ακολουθούν οι ερωτήσεις του πέμπτου άξονα και τα αποτελέσματα αυτών. Οι ερωτήσεις αυτές στοχεύουν σε πληροφορίες σχετικά με την αναδιαμόρφωση των συνθηκών και σχέσεων που επικρατούν στο εσωτερικό του σχολείου. Επιδιώκετε την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 59 59,0 59,0 59,0 Κάποιες φορές 41 41,0 41,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 22: Επιδιώκετε την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών; Από τον Πίνακα 22 φαίνεται ότι, το 59% επιδιώκει την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, ενώ το 41% την επιδιώκει ορισμένες φορές. Εικόνα 20: Διάγραμμα «Επιδιώκετε την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών;» Ποιος είναι ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Συμβουλευτικός με διακριτική καθοδήγηση 23 23,0 23,0 23,0 Συντονιστικός 23 23,0 23,0 46,0 Ισότιμο μέλος της ομάδας 16 16,0 16,0 62,0 Ενθαρρυντικός ώστε να γίνει ο μαθητής ενεργός στη διδασκαλία κ όχι δεκτής ενός δασκαλοκεντρικού συστήματος 22 22,0 22,0 84,0 Εμψυχωτικός στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών κ στην επίλυση τυχόν προβλημάτων 16 16,0 16,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 23: Ποιος είναι ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Όσον αφορά τον ρόλο των εκπαιδευτικών σ’ αυτήν την προσπάθεια το 23% πιστεύει ότι πρέπει να είναι συντονιστικός, το ίδιο ποσοστό ότι οφείλει να είναι συμβουλευτικός με διακριτική καθοδήγηση, το 22% ότι βέλτιστα αποτελέσματα θα επιφέρει ο ενθαρρυντικός χαρακτήρας ώστε να γίνει ο μαθητής ενεργός, το 16% ότι πρέπει να λειτουργεί ως ισότιμο μέλος της ομάδας και ένα ίδιο ποσοστό ότι οφείλει να είναι εμψυχωτικός στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων. Εικόνα 21: Διάγραμμα «Ποιος είναι ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων;» Ποιος είναι ο ρόλος των μαθητών κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ενεργητικοί, παίρνουν πρωτοβουλίες, συζητούν, προτείνουν, δρουν 29 29,0 29,0 29,0 Έχουν τον πρωταρχικό ρολό, πρωταγωνιστές, δημιουργικοί, κριτικοί. 16 16,0 16,0 45,0 Ερευνητές, κινητοποιημένοι για την κατάκτηση της νέας γνώσης. 20 20,0 20,0 65,0 Συμμετοχικοί, αποφασιστικοί, αναλαμβάνουν ρόλους και αλληλοϋποστηρίζονται 20 20,0 20,0 85,0 Οι κύριοι εφαρμοστές του προγράμματος, ο καθένας ανάλογα με τις ικανότητες τους 15 15,0 15,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 24: Ποιος είναι ο ρόλος των μαθητών κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων; Στον Πίνακα 24 εμφανίζονται οι ρόλοι των μαθητών κατά την εφαρμογή των ΚΠ. Ο ρόλος των μαθητών για το 29% πρέπει να είναι ενεργητικός και να παίρνουν πρωτοβουλίες, για το 20% ερευνητικός ώστε να κατακτήσουν νέες γνώσεις αλλά και συμμετοχικός-αποφασιστικός. Για το 16% οι μαθητές πρέπει να έχουν τον πρωταρχικό ρόλο και για το 15% να είναι οι κύριοι εφαρμοστές του προγράμματος. Εικόνα 22: Διάγραμμα «Ποιος είναι ο ρόλος των μαθητών κατά την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων;» Ποια είναι η στάση των μαθητών απέναντι σε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Δείχνουν ενδιαφέρον 51 51,0 51,0 51,0 Αδιαφορούν 19 19,0 19,0 70,0 Νιώθουν ευχάριστα 30 30,0 30,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 25: Ποια είναι η στάση των μαθητών απέναντι σε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα; Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των μαθητών απέναντι στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Από τον Πίνακα 25 φαίνεται ότι, οι μαθητές για το 51% των εκπαιδευτικών δείχνουν ενδιαφέρον, για το 30% νιώθουν ευχάριστα και για το 19% αδιαφορούν. Εικόνα 23: Διάγραμμα «Ποια είναι η στάση των μαθητών απέναντι σε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα;»   Τέλος, η έκτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά τα αποτελέσματα της εφαρμογής των ΚΠ και τις αλλαγές που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη στάση και στη συμπεριφορά των μαθητών τους λόγω αυτών. Παρατηρείτε βελτίωση στην επίδοση των μαθητών μετά την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 57 57,0 57,0 57,0 Όχι 18 18,0 18,0 75,0 Κάποιες φορές 25 25,0 25,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 26: Παρατηρείτε βελτίωση στην επίδοση των μαθητών μετά την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων; Αρχικά, όσον αφορά τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών το 57% παρατηρεί πράγματι βελτίωση, το 25% σε ορισμένες περιπτώσεις και το 18% δεν έχει παρατηρήσει κάποια βελτίωση. Εικόνα 24: Διάγραμμα «Παρατηρείτε βελτίωση στην επίδοση των μαθητών μετά την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων;» Παρατηρείτε αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 52 52,0 52,0 52,0 Όχι 23 23,0 23,0 75,0 Κάποιες φορές 25 25,0 25,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 27: Παρατηρείτε αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών; Σχετικά με τις αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών, το 23% δεν έχει παρατηρήσει κάποια αλλαγή λόγω της εφαρμογής των προγραμμάτων, το 25% έχει παρατηρήσει κάποια αλλαγή σε ορισμένες περιπτώσεις και το 52% έχει παρατηρήσει τέτοιου είδους αλλαγές. Εικόνα 25: Διάγραμμα «Παρατηρείτε αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών;»   Παρατηρείτε αλλαγές όσον αφορά το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 56 56,0 56,0 56,0 Όχι 17 17,0 17,0 73,0 Κάποιες φορές 27 27,0 27,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 28: Παρατηρείτε αλλαγές όσον αφορά το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; Όσον αφορά τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή το 83% έχει παρατηρήσει αλλαγές τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις ενώ το 17% δεν έχει παρατηρήσει καμία αλλαγή. Εικόνα 26: Διάγραμμα «Παρατηρείτε αλλαγές όσον αφορά το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία;» Παρατηρείτε αλλαγές στη σχέση των μαθητών μεταξύ τους; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ναι 32 32,0 32,0 32,0 Όχι 29 29,0 29,0 61,0 Κάποιες φορές 39 39,0 39,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Πίνακας 29: Παρατηρείτε αλλαγές στη σχέση των μαθητών μεταξύ τους; Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών το 71% έχει εντοπίσει αλλαγές τουλάχιστον κάποιες φορές λόγω της εφαρμογής των καινοτόμων προγραμμάτων, ενώ το 29% δεν παρατήρησε κάποια αλλαγή. Εικόνα 27: Διάγραμμα «Παρατηρείτε αλλαγές στη σχέση των μαθητών μεταξύ τους;» Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πιστεύετε ότι αναπτύσσουν οι μαθητές; Responses Percent of Cases N Percent Κοινωνικές δεξιότητεςa Επικοινωνία 32 18,3% 32,0% Ομαδικότητα 25 14,3% 25,0% Δημιουργικότητα 18 10,3% 18,0% Πρωτοβουλία 31 17,7% 31,0% Βούληση 19 10,9% 19,0% Αλληλεγγύη 24 13,7% 24,0% Ανταγωνισμό 26 14,9% 26,0% Total 175 100,0% 175,0% a. Dichotomy group tabulated at value 1. Πίνακας 30: Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πιστεύετε ότι αναπτύσσουν οι μαθητές; Ενδιαφέρον υπάρχει και στις κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές λόγω των προγραμμάτων. Από τον Πίνακα 30 έχουμε ότι, οι δεξιότητες που παρουσιάζουν ανάπτυξη είναι: η επικοινωνία από το 32% των ερωτούμενων, η ομαδικότητα από το 25%, η δημιουργικότητα από το 18%, η πρωτοβουλία από το 31%, η βούληση από το 19%, η αλληλεγγύη από το 24% και ο ανταγωνισμός από 26%. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των ερωτήσεων των έξι αξόνων του ερωτηματολογίου. Στο επόμενο κεφάλαιο, ακολουθεί η σύνδεση αυτών με τα όσα αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Καινοτομία / Innovation
Εκπαιδευτικές μέθοδοι / Educational Methods
Σχολική/Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα / School / Educational Efficiency
Ρόλοι εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων / Trainer-trainee roles
Καινοτόμα Προγράμματα / Innovative Programs
Διαθεματικότητα / Cross-linking
Επικοινωνία / Communication

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-23T07:36:26Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

78
3
29*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)