Αξία, Υπεραξία και Απαξία της Νεοελληνικής Ζωγραφικής (1974 - 2004). Πώς καθορίζεται στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης η διττή αξία του έργου τέχνης ως «υψηλού αισθητικά» και «εμπορικού» αγαθού.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Value, Surplus Value and Devalue of Modern Greek Painting (1974 - 2004). How is determined in these times of economic crisis the dual value of an artwork as "high aesthetic" and "commercial" good.
Αξία, Υπεραξία και Απαξία της Νεοελληνικής Ζωγραφικής (1974 - 2004). Πώς καθορίζεται στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης η διττή αξία του έργου τέχνης ως «υψηλού αισθητικά» και «εμπορικού» αγαθού.

Μαλέγκου, Μαρία

Μαλέγκου, Μαρία
Γκαντζιάς, Γεώργιος
Ευαγγελόπουλος, Παναγιώτης

Εικόνες, Πίνακες
Η σύγχρονη αγορά τέχνης, στα πλαίσια δράσης σε μια εμπορευματοποιημένη κοινωνία, οφείλει να δημιουργεί προϋποθέσεις ανταλλακτικής αξίας ως προϊόν επένδυσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα η καθιέρωσή της, βασίζεται σε μια δραστηριότητα με χρηματιστηριακούς όρους αξίας, της οποίας τα κριτήρια για την αξιολόγηση του διττού χαρακτήρα των έργων της, είναι παράγωγα των ίδιων των καλλιτεχνημάτων (δημιουργός, τρόπος εκτέλεσης και μέγεθος έργου, δημοτικότητα καλλιτέχνη), της αγοραίας τιμής τους, των κανόνων προσφοράς και ζήτησης και της προσωπικής εκτίμησης του αγοραστή για το δημιουργό ως ενίσχυση της επενδυτικής του απόδοσης. Στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας διαδρομής στην οικονομία της τέχνης από τη Μεταπολίτευση (1974) έως και σήμερα, θα μελετηθούν, η εμπορικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η σημερινή αποδυναμωμένη αγορά στην οποία η διογκούμενη εικαστική κοινότητα (καλλιτέχνες, ιστορικοί τέχνης, επιμελητές, γκαλερί) βιώνει την οικονομική και επαγγελματική απαξίωση, με τους επαγγελματίες του χώρου να παλεύουν να συντηρηθούν και τους παραδοσιακούς και εν δυνάμει συλλέκτες να παγώνουν τις αγορές απαιτώντας χαμηλότερες τιμές, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην ενθάρρυνση και στη χρηματοδότηση της όσο το δυνατόν απρόσκοπτης εικαστικής πορείας. Μέσω της διπλωματικής λοιπόν, προσδοκάτε η ανάδειξη εκείνων των παραγόντων που επιδρούν στην αξιολόγηση ενός έργου τέχνης στην ελληνική αγορά ως «υψηλά αισθητικό» και ως «εμπορικό» αγαθό, και πώς αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο προσδιορισμού, της συνολικής εξέλιξης της αξίας, υπεραξίας ή απαξίας του, στο πλαίσιο της αγοράς τέχνης.
The modern art market, within the framework of action in a commodified society, must create conditions of exchange value as a product of investment. Throughout the 20th century, its establishment is based on a value-for-profit activity, whose criteria for assessing the dual nature of its works are derivatives of the artworks themselves (creator, way of execution and scale of work, artist's popularity), their market price, supply and demand rules, and the buyer's personal appreciation for the artist as a boost to his investment return. In the context of a particularly interesting journey in the art economy from the political changeover (1974) to the present day, the commerciality of artistic creation and the current weakened market in which the growing artistic community (artists, art historians, curators, galleries) is experiencing the economic and professional depreciation, with professionals in the field struggling to preserve and both traditional and potential collectors to freeze markets by demanding lower prices, which is a brake on encouraging and funding as much as possible arts course. Through this dissertation, it is expected to highlight those characteristics that influence the evaluation of a work of art in the Greek market as a "high aesthetic" and as a "commercial" good, and how these can be used as a tool to determine the overall evolution of value, surplus value or devalue in the context of the art market.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αξία
Απαξία
Ηδονικό Μοντέλο
Art
Νεοελληνική Ζωγραφική
Surplus Value
Υπεραξία
Modern Greek Painting
Value
Devalue
Τέχνη
Hedonic Model

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-24T05:33:09Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
137
29*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)