Διερευνώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ μη εξυπηρετούμενων δανείων, κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας στις Ελληνικές συστημικές τράπεζες.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Investigating the interaction between non-performing loans, capital adequacy and liquidity in Greek systemic banks.
Διερευνώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ μη εξυπηρετούμενων δανείων, κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας στις Ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Μίλτση, Ελένη

Παπαδάμου, Στέφανος
Κοσμίδου, Κυριακή

The present dissertation is an attempt to investigate the biggest problem that Greek banks face today: non-performing loans. In particular, the purpose of the dissertation is to determine to what extent and exactly how the banks' liquidity problems, the lack of capital adequacy and the non-performing loans interact. To achieve this goal, an empirical survey was conducted to establish whether there was a causal relationship between the four large, systemic banks in Greece in order to determine whether there was a causal relationship and a lead / lag relationship between the non-performing loans ratios.
Περιέχει πίνακες, γραφήματα και εικόνες-φωτογραφίες.
Η παρούσα διπλωματική είναι μία προσπάθεια διερεύνησης του μεγαλύτερου προβλήματος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες: των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, ο σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο αλληλεπιδρούν τα προβλήματα ρευστότητας των τραπεζών, η έλλειψη κεφαλαιακής επάρκειας και τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πραγματοποιήθηκε μία εμπειρική έρευνα για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι σχέσης αιτιότητας μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων, συστημικών τραπεζών της Ελλάδας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση αιτιότητας και προήγησης-υστέρησης μεταξύ των δεικτών των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

capital adequacy
μη εξυπηρετούμενα δάνεια
liquidity
non-performing loans
κεφαλαιακή επάρκεια
ρευστότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-24T05:38:28Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
95
10*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)