Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την συσκευασία προϊόντων φυτοπροστασίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την συσκευασία προϊόντων φυτοπροστασίας

Αρμπάρας, Ευάγγελος

Περάκης, Μιχάλης
Παρπούλα, Χριστίνα

In this study we have analyzed the main factors which affect the packaging of Crop Protection products, emphasizing on the quality of packaging and the proper sealing of bottles. The data has been collected from a crop protection products manufacturing site which is located at Inofyta Viotias. Chapter 1 refers to the importance of crop protection products in the diet of the world's population, which is significantly increasing, resulting in the increase of the need to produce more food from the existing farms and land. Chapter 2 describes the production process, the production lines and equipment, the measuring devices for various qualitative parameters, with emphasis on sealing of the bottles with the correct application of caps. This test is carried out by measuring the release torque of the applied caps. In the 3rd chapter we present the statistical methods which used in the study. The theoretical framework regarding Control Charts, Process Capability Analysis and Indices is also presented. We chose to make a full factorial design experiment with the measured torque representing the response variable values and five factors which are the packaging line, packaging material, pack size, shift and controller. Subsequently, chapter 4 analyzes the results of the experimental design where the main effects and the first-order interactions of the factors are examined. Control Charts are also created in order to examine check the ability of our process to package products without specific causes of variability, and the Capability and Process Performance Indicators are then calculated in order to assess whether our process is capable of producing products within specifications. Finally, in chapter 5, the derived results of chapter 4 are discussed and some concluding remarks are made.
Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε και αναλύσαμε διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δίνοντας έμφαση στη συσκευασία τους και στο σωστό σφράγισμα των φιαλών. Συλλέξαμε και αναλύσαμε δεδομένα από εργοστάσιο παραγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων που βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Στο κεφάλαιο 1 αναφέρεται η σημαντικότητα των προϊόντων φυτοπροστασίας στη διατροφή του πληθυσμού του πλανήτη, o οποίος αυξάνεται σημαντικά αυξάνοντας και την ανάγκη παραγωγής περισσότερης τροφής από τις υπάρχουσες καλλιέργειες. Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής, ο εξοπλισμός παραγωγής και μέτρησης διαφόρων ποιοτικών παραμέτρων, δίνοντας έμφαση στο σφράγισμα των φιαλών με τη σωστή εφαρμογή των πωμάτων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τη μέτρηση της ροπής στρέψης με την οποία μετράται η δύναμη βιδώματος των πωμάτων στις φιάλες. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν. Γίνεται παρουσίαση κάποιων βασικών θεωρητικών δεδομένων για τον πειραματικό σχεδιασμό, τα διαγράμματα ελέγχου, την ανάλυση ικανότητας διεργασιών και τους δείκτες. Επιλέξαμε να κάνουμε ένα πλήρες παραγοντικό πείραμα με μεταβλητή απόκρισης τη ροπή στρέψης και πέντε παράγοντες που είναι η γραμμή συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, το μέγεθος συσκευασίας, η βάρδια και ο ελεγκτής. Στη συνέχεια και στο κεφάλαιο 4 γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων του πειραματικού σχεδιασμού όπου εξετάζονται οι κύριες επιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις πρώτης τάξης των παραγόντων. Επίσης κατασκευάζονται κατάλληλα Διαγράμματα Ελέγχου και ελέγχεται η ικανότητα της διεργασίας μας να συσκευάζει προϊόντα χωρίς την ύπαρξη ειδικών αιτιών μεταβλητότητας, ενώ στη συνέχεια υπολογίζονται και οι Δείκτες Δυνατότητας και Τρέχουσας Επίδοσης Διεργασίας ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο η διεργασία μας είναι ικανή να παράγει προϊόντα εντός προδιαγραφών. Τέλος κλείνουμε στο κεφάλαιο 5 με τα συμπεράσματα από την εργασία, τα οποία προέρχονται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του κεφαλαίου 4.
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Process Capacity Indicators
Δείκτες Ικανότητας Διεργασίας
Διαγράμματα Ελέγχου Μεταβλητών
Πειραματικός σχεδιασμός
Ανάλυση Ικανότητας Διεργασιών
Experimental Design
Variable Control Charts
Process Capacity Analysis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-15T11:09:47Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
6
120*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)