Διερεύνηση της επίδρασης της εργασιακής εξουθένωσης, του εργασιακού άγχους και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου στη σεξουαλική υγεία των ειδικευομένων ιατρών.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
The effect of burnout, occupational stress and educational environment of a hospital on residents sexual health
Διερεύνηση της επίδρασης της εργασιακής εξουθένωσης, του εργασιακού άγχους και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου στη σεξουαλική υγεία των ειδικευομένων ιατρών.

Παπαευσταθίου, Ευστάθιος

Αναγνωστόπουλος, Φώτιος
Σαράφης, Παύλος
Τσεργεντάνης, Θεόδωρος

Introduction: Burn-out and occupational stress are common health problems among health care personnel, particularly those working in hospitals. Contemporary studies examine the impact of those diseases on residents, who are obliged to carry additional workload due to educational purposes. However little research has been conducted concerning the effect of these syndromes on sexual function. Purpose: The aim of this study is to examine the relationship between burn-out, occupational stress and postgraduate hospital educational environment and sexual function in residents. Material and Methods: The study enrolled 251 residents, 143 male and 108 female, from September 2017 until December 2017. The CBI, the job stress scale, the PHEEM, the IIEF and the FSFI questionnaires were used and additional information about demographics, occupation, habits and health status were gathered. Results: The majority of the sample included men (57%), people with median age of 31 years and with median ΒΜΙ 24,3kg/m2. Among them 8 suffered from hypertension and only 1 from diabetes mellitus. From analysis personal burnout (p=0,016), hypertension (p=0,043) and alcohol consumption (p=0,01) were associated independently with the presence of erectile dysfunction (R squared= 0,146 p=0,011). Moreover, alcohol intake was related to lower score in orgasm (R squared=0,201 p=0,00) and personal burnout was related to reduced satisfaction from contact (R squared=0,162 p=0,033). Additionally personal burnout (p=0,031), hypertension (p=0,012) and alcohol consumption (p=0,01) were associated independently with reduced total satisfaction (R squared= 0,232 p<0,001). In women, surgical residency was associated with increased desire (R squared=0,244 p=0,008), while an increased number of children was associated with increased arousal (R squared=0,188 p=0,044). Conclusion: Personal burnout, hypertension and increased alcohol consumption were associated with sexual dysfunction in men. However, in women burnout was not connected with sexual dysfunction. Thus, further investigation in different population groups and professions is suggested. Keywords: Burnout, Job stress, Postgraduate hospital environment, sexual dysfunction, erectile dysfunction
Εισαγωγή: Η εργασιακή εξουθένωση και το εργασιακό άγχος αποτελούν συχνά φαινόμενα στον τομέα της υγείας και ιδίως στο περιβάλλον του νοσοκομείου. Σύγχρονες μελέτες εξετάζουν την επίπτωση αυτών των παθήσεων στους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι επιβαρύνονται επιπλέον με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της ειδικότητάς τους. Ωστόσο, δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που να διερευνούν την επίπτωση αυτών των παθήσεων στη σεξουαλική υγεία. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης της εργασιακής εξουθένωσης, του εργασιακού άγχους και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου στη σεξουαλική λειτουργία σε ειδικευόμενους ιατρούς. Υλικό – Μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη που διεξήχθη σε 251 ειδικευόμενους, 143 άνδρες και 108 γυναίκες, το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2017 έως και το Δεκέμβριο του 2017. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα CBI, job stress scale, PHEEM, IIEF και FSFI ερωτηματολόγια ενώ συλλέχθηκαν δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία και πληροφορίες για την κατάσταση υγείας και τις έξεις των ερωτηθέντων. Αποτελέσματα: Στην πλειοψηφία του το δείγμα αποτελούνταν από άνδρες (57%), με διάμεση ηλικία δείγματος 31 έτη και διάμεσο δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) 24,3kg/m2. Από τους ερωτηθέντες 8 έπασχαν από αρτηριακή υπέρταση και 1 από ΣΔ. Κατά την ανάλυση βρέθηκε ότι η προσωπική εξουθένωση (p=0,016), η αρτηριακή υπέρταση (p=0,043) και η κατανάλωση ποτηριών αλκοόλ/εβδομάδα (p=0,01) σχετίζονται με μειωμένη στύση (R squared=0,146 p=0,011). Επίσης η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με επιδείνωση της στύσης (R squared=0,201 p=0,00) και η προσωπική εξουθένωση με μειωμένη ικανοποίηση από την επαφή (R squared=0,162 p=0,033). Επίσης διαπιστώθηκε ότι η προσωπική εξουθένωση (p=0,031), η αρτηριακή υπέρταση (p=0,012) και η κατανάλωση ποτηριών αλκοόλ/εβδομάδα (p=0,01) σχετίζονται με μειωμένη συνολική ικανοποίηση (R squared=0,232 p<0,001). Όσον αφορά τις γυναίκες η επιλογή χειρουργικής ειδικότητας σχετίστηκε ανεξάρτητα με αυξημένη επιθυμία (R squared=0,244 p=0,008) ενώ ο αριθμός παιδιών με αυξημένη διέγερση (R squared=0,188 p=0,044). Συμπεράσματα: Η προσωπική εξουθένωση , η αρτηριακή υπέρταση και η υψηλότερη κατανάλωση αλκοόλ σχετίζονταν ανεξάρτητα με την σεξουαλική δυσλειτουργία των ανδρών. Στις γυναίκες η εργασιακή εξουθένωση δε φαίνεται να σχετίζεται με τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Περαιτέρω μελέτη σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες και επαγγέλματα συστήνεται για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Λέξεις Κλειδιά: Εργασιακή εξουθένωση, Εργασιακό άγχος, εκπαιδευτικό περιβάλλον του νοσοκομείου, Σεξουαλική δυσλειτουργία, στυτική δυσλειτουργία
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα και εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

sexual dysfunction
occupational stress
σεξουαλική δυσλειτουργία
burnout
pheem
εργασιακό άγχος
στυτική δυσλειτουργία
erectile dysfunction
εργασιακή εξουθένωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-04-21
2018-05-15T11:13:04Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
20
142*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)