Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης. Επισκόπηση του Νομικού Πλαισίου για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών πρακτικών, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή εμπειρία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Assignation and implementation of Concession Contracts. Overview of the Legal Framework of Public – Private Partnerships (PPP) and Benchmarking of the Alternative Practices, According to Greek and International Experience
Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης. Επισκόπηση του Νομικού Πλαισίου για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών πρακτικών, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή εμπειρία

Πιτσάβας, Ιωάννης

Δρ. Δημάκος, Κωνσταντίνος
Δρ. Πετρουτσάτου, Κλεοπάτρα

0
The current dissertation focuses on the interaction of national economy and growth with the construction branch. All the historic events (geopolitical, social, etc.) which affected the national economy and growth as well as the construction branch, will be presented, through a retrospect, starting from the beginning of the 20th century. Through this retrospect, the chronic malaise of the national public and private works production mechanisms will be highlighted, with reference to periods of interest. A review of the basic points of interest in the current national legislation shall be attempted with this dissertation, with regard to: a) traditional works – planning – supplies – services contracts, b) concession contracts, following the adaptation of the European Directives 2014/24/EU - 2014/25/EU and 2014/23/EU by Laws 4412/2016 and 4413/2016 respectively, and c) Public – Private Partnerships (Law 3389/2005). Also, a presentation of the evolution of national legislature in the field of public contracts of works and concession contracts will be performed, from an initial single - statute form, up until its current state, taking into account the international trends in different eras and aiming to highlight the importance of integrating and adopting the principles of transparency, fair treatment and healthy competition. The purpose of this dissertation is to prompt its reader to evaluate all the possible forms of corporation between the public and the private sector, while taking the most important parameters that usually affect its outcome into consideration, according to national and international experience. This dissertation aims to update the overall available legal and technical information as well as the procedures of assigning and execution of contracts, to clarify concepts, definitions and fields of application, to assess the risk as well as other parameter distributions and to review featured cases of corporation until today.
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη σχέση αλληλεπίδρασης της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης, με τον κλάδο των κατασκευών. Μέσα από μια αναδρομή από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα παρουσιαστούν όλα τα ιστορικά γεγονότα (γεωπολιτικά, κοινωνικά κλπ.) που επηρέασαν τόσο την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη, όσο και τον κλάδο των κατασκευών γενικότερα. Μέσω ιστορικής αναδρομής, θα αναδειχτούν οι χρόνιες παθογένειες του μηχανισμού παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων της χώρας κατά περιόδους αναφοράς. Με την παρούσα εργασία, θα επιχειρηθεί μια επισκόπηση των βασικότερων σημείων της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας σε ότι αφορά: α) τις παραδοσιακές συμβάσεις έργων – μελετών – προμηθειών - υπηρεσιών, β) τις συμβάσεις παραχώρησης, μετά και την προσαρμογή του εθνικού μας δικαίου (Ν. 4412/2016 και Ν. 4413/2016) στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ - 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ αντίστοιχα, και γ) τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005). Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η ιστορική εξέλιξη της εθνικής νομοθεσίας περί Δημόσιων συμβάσεων έργων και συμβάσεων παραχώρησης, αρχικά ως ενιαίο νομοθέτημα μέχρι και τη σημερινή της μορφή, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών τάσεων κατά περιόδους αναφοράς, με στόχο να τονισθεί η σημασία της ενσωμάτωσης και υιοθέτησης των αρχών περί διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και υγιούς ανταγωνισμού. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να ωθήσει τον αναγνώστη να αξιολογήσει τις πιθανές μορφές συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότερες παραμέτρους που κατά κανόνα επηρεάζουν την έκβασή τους, σύμφωνα με την εθνική και διεθνή εμπειρία. Ζητούμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η επικαιροποίηση όλων των διαθέσιμων νομικών και τεχνικών πληροφοριών και των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων, η αποσαφήνιση εννοιών – ορισμών - πεδίου εφαρμογής, η αξιολόγηση της κατανομής κινδύνων και άλλων παραμέτρων, καθώς και η επισκόπηση χαρακτηριστικών μορφών συνεργασίας έως και σήμερα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Προμηθειών - Υπηρεσιών
ΣΔΙΤ
Συμβάσεις Παραχώρησης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-13
2018-05-15T11:38:26Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
125
16*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)