Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου κατά την περίοδο 2006 - 2016

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Determining factors of the efficiency of the Greek constructive sector during the period 2006-2016
Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου κατά την περίοδο 2006 - 2016

Λαμπράκης, Χαράλαμπος

Λεβέντης, Στέργιος
Λόης, Πέτρος

Determinants of the efficiency of Greek constructive industry during the period 2006-2016. Purpose The present study is referred to the determinants of the efficiency of Greek constructive industry during the period 2006-2016, the conclusions and the prospectives that can be formed. Design/methodology/approach The approach, which was used, was initially the reference to the role of the construction industry in the economy, as well as a historical description of the course of the construction industry. Afterwards, the specific legislative and regulatory framework was analyzed, and so was their influence on the efficiency of the Greek constructive enterprises. Then, the connection between the construction sector and the recent economic crisis, along with the consequences on the efficiency were cited. Subsequently, literature regarding the determinants of the efficiency of economic units in general was developed. Following, three econometric models, which investigate the effect of the debt burden, liquidity, size and age of the construction company, were studied, respectively on the ROA, the ROE and the Net-margin. Findings In conclusion, as far as the effect on ROA is concerned, financial leverage and liquidity do not affect the index, whereas the size of the company is positively correlated with it. On the contrary, the more the age increases, the more ROA decreases. At the second model where the effect on ROE was examined, it was ascertained that liquidity and size are not statistically important variables, whereas the debt burden is positively related to the indicator. Age is correlated negatively with the dependent variable. According to the third model, the financial leverage is statistically unimportant as to the effect on the Net-margin. Liquidity and size of the company is positively correlated with the variable under examination. The function of age is the same in the third model as well. Briefly, the more age increases, the more Net-margin decreases. Research limitations/implications An important problem for the conduction of the study was that additional variables, which may affect the efficiency of an economic unit according to the literature, could not be included in the models so as to be examined. This happened due to the inability of access to the necessary data. One more limitation was the chronic margin that did not allow the examination of qualitive determinants of the efficiency of the specific Greek constructive companies (non-measurable parameters) through the use of questionnaires, which could be filled in by employees of the companies, customers, suppliers, investors and creditors. The research that was conducted could be developed in larger time period and distinction between sub-periods before and after the recent crisis could be made. Also, research could be realized on the small (according to Law 4308/2014) Greek constructive companies for the corresponding period, which was examined in the present study. Another relevant research, which someone could implement, would be to investigate the determinants which were examined, comparatively to listed and non-listed Greek constructive companies, whereas someone else could study the models that were studied to other sectors of the Greek economy. Practical implications The study could be utilized by the enterprises that were included in the sample, in order to improve their weaknesses. Furthermore, the results could be used by enterprises that contemplate to enter the constructive sector, as well as by potential investors in order for them to choose correctly where to invest. Ultimately, the Greek state mechanism can use the findings of the research for the designing and implementation of measures for the improvement of the industry.
Πίνακες
Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου κατά την περίοδο 2006 – 2016 Σκοπός Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στους προσδιοριστικούς παράγοντες της αποτελεσματικότητας του ελληνικού κατασκευαστικού τομέα για το χρονικό διάστημα 2006 έως 2016, στα συμπεράσματα και τις προοπτικές, που μπορούν να διαμορφωθούν. Σχεδιασμός/μεθοδολογία/προσέγγιση Η προσέγγιση, που χρησιμοποιήθηκε ήταν αρχικά η αναφορά στο ρόλο του κατασκευαστικού κλάδου στην οικονομία, καθώς και μία ιστορική περιγραφή της πορείας του κατασκευαστικού κλάδου. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση του ειδικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, όπως και η επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Έπειτα παρατέθηκε η σύνδεση του κατασκευαστικού τομέα με την πρόσφατη οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα. Εν συνεχεία, αναπτύχθηκε βιβλιογραφία σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αποτελεσματικότητας των οικονομικών μονάδων γενικότερα. Ακολούθως, μελετήθηκαν τρία οικονομετρικά μοντέλα, τα οποία ερευνούν την επίδραση της δανειακής επιβάρυνσης, της ρευστότητας, το μέγεθος και η ηλικία της κατασκευαστικής επιχείρησης αντιστοίχως στον ROA, τον ROE και το Καθαρό περιθώριο κέρδους. Ευρήματα Συμπερασματικά, όσον αφορά στην επίδραση επί του ROA, η δανειακή επιβάρυνση και η ρευστότητα δεν επηρεάζουν το δείκτη, ενώ το μέγεθος της επιχείρησης συσχετίζεται θετικά με αυτόν. Αντιθέτως, όσο αυξάνεται η ηλικία της οικονομικής μονάδας, τόσο μειώνεται ο ROA. Στο δεύτερο υπόδειγμα, με το οποίο εξετάζεται η επίδραση στον ROE, διαπιστώθηκε ότι η ρευστότητα και το μέγεθος δεν είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, ενώ η δανειακή επιβάρυνση συσχετίζεται θετικά με το δείκτη. Η ηλικία σχετίζεται και εδώ αρνητικά με την εξαρτημένη μεταβλητή. Σύμφωνα με το τρίτο μοντέλο, η δανειακή επιβάρυνση είναι στατιστικά ασήμαντη ως προς την επίδραση στο Καθαρό περιθώριο κέρδους. Η ρευστότητα και το μέγεθος της επιχείρησης σχετίζεται θετικά με τον υπό εξέταση μεταβλητή. Και στο τρίτο υπόδειγμα η λειτουργία της μεταβλητής ηλικία είναι η ίδια. Εν ολίγοις, όσο αυξάνεται η ηλικία της τεχνικής εταιρίας, τόσο μειώνεται το Καθαρό περιθώριο κέρδους. Περιορισμοί έρευνας/επιπλοκές Ένα σημαντικό πρόβλημα για την εκπόνηση της εργασίας ήταν ότι επιπλέον μεταβλητές, οι οποίες ίσως επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα μίας οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δε μπόρεσαν να ενταχθούν στα υποδείγματα ώστε να εξεταστούν. Αυτό συνέβη λόγω της μη δυνατότητας πρόσβασης στα απαραίτητα δεδομένα. Ένας ακόμη περιορισμός ήταν το περιθώριο χρόνου, ο οποίος δεν επέτρεψε την εξέταση ποιοτικών προσδιοριστικών παραγόντων της αποτελεσματικότητας των εν λόγω ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών (μη μετρήσιμοι παράμετροι) μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων, που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από εργαζόμενους στις εταιρίες, πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές και πιστωτές τους. Η έρευνα, που διεξήχθη, θα μπορούσε να επεκταθεί σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο, και να γίνει διάκριση σε υποπεριόδους πριν την πρόσφατη κρίση και μετά. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα στις μικρές (βάση του Ν. 4308/2014) ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις για την αντίστοιχη περίοδο, που εξετάστηκε στην παρούσα εργασία. Μία άλλη σχετική έρευνα, που θα μπορούσε κάποιος να κάνει, είναι να διερευνήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες, που εξετάστηκαν, συγκριτικά ανάμεσα σε εισηγμένες και μη ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες, ενώ κάποιος άλλος θα μπορούσε να μελετήσει τα υποδείγματα που μελετήθηκαν σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Πρακτικές εφαρμογές Η μελέτη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τις κατασκευαστικές εταιρείες, που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα, προκειμένου να βελτιώσουν τα αδύνατά τους σημεία. Επίσης, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες, που σκέφτονται να εισέλθουν στον κατασκευαστικό τομέα, και από δυνητικούς επενδυτές, ούτως ώστε να επιλέξουν σωστά πού θα επενδύσουν. Τέλος, ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα της μελέτης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση του κλάδου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Efficiency
Κατασκευαστικός τομέας
Αποτελεσματικότητα
Παράγοντες
Factors
Construction industry

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-16T05:37:23Z
2018-05-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
17
65

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)