ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK: ASSESSING THE IMPACT ON THE EURO AREA ECONOMY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΓΚΑΡΑ, ΕΛΕΝΗ

ΣΙΩΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της μη συμβατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οικονομία της Ευρωζώνης. Το υπό έρευνα ζήτημα παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς ερευνάται εάν οι νομισματικές αποφάσεις της ΕΚΤ μεταδίδονται επαρκώς στις αγορές και στην οικονομία εν γένει, υποδεικνύοντας εάν ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής λειτουργεί ή εάν η λειτουργία του έχει διαρραγεί, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον καθώς κατ’ επέκταση εξετάζεται εάν η ΕΚΤ μπορεί να οδηγήσει τις οικονομίες της Ευρωζώνης σε έξοδο από την παρούσα χρηματοοικονομική κρίση. Για το σκοπό της παρούσης εξετάσαμε την εξέλιξη ορισμένων αντιπροσωπευτικών μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μεταβλητών για χρονικό διάστημα εννέα ετών, υπό το πρίσμα των ανακοινώσεων της ΕΚΤ. Επιπροσθέτως μελετήθηκε η πορεία των αποδόσεων έντεκα εκ των κυριότερων χρηματιστηριακών δεικτών της Ευρωζώνης καθώς διενεργήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης των χρονοσειρών των αποδόσεων κάθε ενός από αυτούς, για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ εξετάστηκε και η μεταβλητότητά τους. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι κανένα από τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν υπέστη ορατές μεταβολές από τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ. Η επίδραση των ανακοινώσεων ωστόσο, στις χρηματοοικονομικές μεταβλητές είναι εμφανής. Οι χρηματιστηριακές αποδόσεις, επηρεάστηκαν θετικά, ωστόσο η επίδραση αυτή δείχνει να είναι μετριοπαθής. Επίσης γεννώνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη φύση της θετικής επίδρασης των μη συμβατικών μέτρων. Παρατηρείται ακόμη, ότι ο αντίκτυπος στις χρηματιστηριακές αποδόσεις υπήρξε ανομοιόμορφος στις περιοχές της Ευρωζώνης με εντονότερη την επίδραση στις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών του ευρωπαϊκού νότου. Κρίνεται σκόπιμο να διενεργηθεί ανάλογη έρευνα για την εξέλιξη των αποδόσεων των δεικτών σε ευρύτερα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το βραχυπρόθεσμο του χαρακτήρα της επίδρασης των ανακοινώσεων της ΕΚΤ επ’ αυτών. Προτείνεται επίσης να διερευνηθεί η επίδραση της παροχής νομισματικών κινήτρων σε συνδυασμό με την παροχή δημοσιονομικών εναυσμάτων στην ευρύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.
Περιέχει : πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
This diploma thesis attempts to assess the impact of the unconventional policy of the European Central Bank on the Eurozone economy. The question under investigation is of great scientific interest as it examines whether the ECB monetary decisions are adequately transmitted to markets and the economy in general, indicating whether the monetary transmission mechanism is functioning or if its function has been dismantled, but also of practical interest as, by extension, it is examined if the ECB may drive the Eurozone economies out of the current economic crisis. For the purpose of this paper we examine the evolution of certain representative macroeconomic and financial variables over a period of nine years, in the light of the ECB’s announcements. In addition the evolution of the returns of eleven of the main Eurozone indices was examined, as a regression analysis on the returns time series of each of them was performed, for the same period, whilst their volatility was also examined. The results of our research have shown that none of the macroeconomic indicators has been visibly affected of the ECB’s announcements. The impact of these announcements, however, on the financial variables is obvious. Stock yields were positively affected, but this effect appears to be moderate. Also, reasonable questions arise about the short-term nature of the positive effect of non-conventional measures. It is also noticed that the impact on stock returns has been uneven across Eurozone areas, with a stronger impact on the stock markets in the European South. It is considered appropriate for a similar investigation to be carried out on the evolution of stock returns, over longer periods, in order to confirm the short-term nature of the ECB’s announcements impact on them. It is also proposed that the effect of providing monetary incentives in conjunction with providing fiscal incentives to the wider Eurozone economy is examined.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

πολιτική
μετάδοσης
μεταβλητές
χρηματιστηριακών
Τράπεζα
Κεντρική
μέτρα
απόδοση
δίαυλοι
Ευρωπαϊκή
συμβατικά
δεικτών
μη-συμβατικά
νομισματική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-16T05:45:40Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

121
1
6*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)