Η σημασία της αδειοδότησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, με εφαρμογή σε ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
The importance of authorization procedures for industrial installations for the safety and health of the employees: Case study in a shipbuilding and repair firm
Η σημασία της αδειοδότησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, με εφαρμογή σε ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση

Κονιδάρης, Ανδρέας

Κωνσταντακοπούλου, Φωτεινή
Κατσακιώρη, Παναγιώτα

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε ναυπηγείο σε θέματα αδειοδότησης και σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει πως επιτυγχάνεται ο περιορισμός των κινδύνων εργατικών ατυχημάτων μέσα από την αδειοδότηση (λήψη αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από το ισχύον νομικό πλαίσιο), σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) σε μια ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση. Στο πλαίσιο της ΜΔΕ, με τη μελέτη περίπτωσης περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία ναυπήγησης πλοίου σε ναυπηγείο στη περιοχή του Περάματος και κατά πόσον η άδεια λειτουργίας και οι λοιπές εγκρίσεις ( πιστοποιητικό πυροπροστασίας –Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κ.λπ.) που έχουν χορηγηθεί σε συνδυασμό με το υπάρχον ΣΔΥΑΕ που εφαρμόζει η επιχείρηση (ΟHSAS 18001:2007), μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων. Η παρούσα διπλωματική εργασία απευθύνεται στη πλειοψηφία των μικρομεσαίων ναυπηγείων που λειτουργούν και δεν έχουν εφαρμόσει ΣΔΥΑΕ κυρίως για οικονομικούς λόγους. Η εφαρμογή του ΣΔΥΑΕ σε ένα ναυπηγείο προτείνεται να αποτελέσει ένα από τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ναυπηγείου. Όσον αφορά στη νομοθεσία ΑΥΕ, προτείνεται η μετάβαση από ένα πλοιοκεντρικό μοντέλο σε ένα ναυπηγειοκεντρικό, όπου το ναυπηγείο θα αναλάβει ρόλο συντονιστή και ο Τεχνικός Ασφάλειας του ναυπηγείου θα έχει εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο.
The purpose of this diploma thesis is to evaluate the implementation of legislation in a shipyard on licensing issues and on safety and health issues at work. The aim of the thesis is to show how the limitation of the risks of accidents at work through the licensing (obtaining the permits and approvals required by the current legal framework), in combination with the implementation of an Occupational Health and Safety (OHS) Management System in a shipyard. Within the framework of this thesis, the case study describes the production process of shipbuilding in a shipyard in the Perama area and whether the permit and the certificates (fire protection - decision for the approval of environmental conditions, etc.) in connection with the existing OHS management system applied by the company (OHSAS 18001: 2007) can contribute to the reduction of the risks of accidents. This diploma thesis is addressed to the majority of small and medium-sized shipyards that operate and have not implemented, mainly for economic reasons, an integrated management system for the OHS. The implementation of an OHS Management System in a shipyard is suggested to be one of the justifications required from the shipyard to obtain the operations license . In terms of the OHS legislation, framework revision is suggested with the transition from a ship-centric model to a shipyard-centric one where the shipyard will assume a coordinating role and the shipyard's safety technician will have a supervisory and advisory role.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ναυπηγείο
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Έγκριση Εγκατάστασης και Λειτουργίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-17T14:39:13Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

25
5
163*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)