Αντίδραση της αγοράς σε συγχωνεύσεις και εξαγορές στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
The market's response in bank merging and takeover in the European Bank Sector
Αντίδραση της αγοράς σε συγχωνεύσεις και εξαγορές στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα

Σπυριδάκης, Εμμανουήλ

Πασιούρας, Φώτιος
Λελεδάκης, Γεώργιος

The purpose of this Dissertation is to investigate the reaction of stock prices following the announcement of a merger or acquisition and to explore the factors that affect the over-performances of the target banks. The study examines the acquisitions and mergers that were concluded between January 2000 and December 2016 in the European banking industry to determine the statistical significance of abnormal returns both for target and bidder banks. The method used to test the market reaction is the event study, using the market-adjusted return model. The least squares method (OLS) is applied to examine the factors that affect the excessive returns of the targets banks. The findings of the market-adjusted returns model show that target banks have positive returns, as investors' reactions to merger and acquisition announcements create value for the shareholders of the target bank. On the contrary, bidder banks have marginally positive or negative abnormal returns after the announcement of the merger or acquisition. Further, the regression analysis showed that the size of the bank (Ln_Firm Size) is a statistically significant variable with a significant impact on cumulative abnormal returns of the target banks, while no other independent variable (ROA, ROE, EPS, B / M, Dummy Nation) is statistically significant.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι να εξετάσει την αντίδραση των τιμών των μετοχών κατά την ανακοίνωση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς και να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις υπεραποδόσεις των εξαγοραζόμενων τραπεζών (targets). Η μελέτη εξετάζει τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που ολοκληρώθηκαν την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2016 στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο με στόχο να διαπιστώσει τη στατιστική σημαντικότητα των υπεραποδόσεων για τις εξαγοραζόμενες (targets) και τις εξαγοράζουσες τράπεζες (bidders). Η μέθοδος που εφαρμόζεται για να εξεταστεί η αντίδραση της αγοράς είναι η μελέτη γεγονότων (event study), χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα προσαρμογής της απόδοσης στην αγορά (market-adjusted return model). Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) εφαρμόζεται προκειμένου να εξετασθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις υπεραποδόσεις των εξαγοραζόμενων τραπεζών. Τα ευρήματα του μοντέλου προσαρμογής της απόδοσης στην αγορά δείχνουν ότι οι εξαγοραζόμενες τράπεζες έχουν θετικές αποδόσεις καθώς οι αντιδράσεις των επενδυτών σε ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών δημιουργούν αξία για τους μετόχους των τραπεζών-στόχων. Αντιθέτως, οι εξαγοράζουσες τράπεζες έχουν οριακά θετικές ή αρνητικές μη φυσιολογικές αποδόσεις μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς. Περαιτέρω, η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι το μέγεθος της τράπεζας (Ln_Firm Size) είναι στατιστικά σημαντική μεταβλητή με σημαντική επίπτωση στις σωρευτικές υπεραποδόσεις των εξαγοραζόμενων τραπεζών, ενώ καμία άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή (ROA, ROE, EPS, B/M, Dummy Nation) δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

συγχωνεύσεις, εξαγορές, τράπεζες, Ευρώπη, μη φυσιολογικές αποδόσεις, ROA, ROE, μέγεθος επιχείρησης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-18T08:02:54Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
52

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)