Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΣΑΜΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ

Μανωλακάκη, Ελένη
Βλάμος, Παναγιώτης

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη ΔΕΠΥ (διάσπαση ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας) και την επίδρασή της, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς των μαθηματικών. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα πραγματευτούμε τις πιθανές μαθησιακές επιπτώσεις της ΔΕΠΥ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα προτείνουμε μεθοδολογίες για την υποστήριξη των εν λόγω φοιτητών ώστε να ενισχυθεί η μαθησιακή διαδικασία και να επιτευχθούν τα μέγιστα γνωστικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, θα εντοπίσουμε τα προβλήματα και τις μαθησιακές δυσκολίες που δύναται να αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΕΠΥ τόσο στα σχολεία της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως. Θα δούμε ωστόσο, την μετάβαση των εν λόγω μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στα μαθηματικά. Ξεκινώντας θα καταγράψουμε τις κατηγορίες των μαθησιακών δυσκολιών, στις οποίες αφορά και το προς μελέτη θέμα, αναφέροντας τους ορισμούς που έχουν δοθεί αλλά και τις βασικές κατηγορίες αυτών, περιγράφοντας επιγραμματικά τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στη ΔΕΠΥ, εντοπίζοντας τους ορισμούς που έχουν δοθεί αλλά και τη διαγνωστική αξιολόγησή της. Ενώ παρακάτω θα μελετήσουμε τις επιπτώσεις της ΔΕΠΥ στην ακαδημαϊκή ζωή του ατόμου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετέπειτα θα αναφερθούμε στην ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα κατάσταση τόσο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας όσο και του εξωτερικού, ενώ στη συνέχεια, θα αναπτύξουμε μεθοδολογικές προτάσεις προς τους φοιτητές με ΔΕΠΥ, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ομαλότερη εκπαίδευση των εν λόγω φοιτητών.Παράλληλα, θα επισημάνουμε την επίδραση της ΔΕΠΥ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα μαθηματικά, αναφερόμενοι σε μελέτες και έρευνες με τη βοήθεια της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Μιας και η βιβλιογραφία για τις σπουδές των ατόμων με ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ελάχιστη στην χώρα μας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται μια σημαντική προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Εν συνεχεία, συζητούμε τις συννοσηρές καταστάσεις που προκύπτουν, αναφερόμαστε στους τρόπους αντιμετώπισης αυτών και εντοπίζουμε τις φαρμακευτικές αγωγές που δύναται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ. Τέλος, κάνοντας μια ανασκόπηση της διπλωματικής αυτής εργασίας, θα αναφερθούμε στις μελλοντικές προεκτάσεις του συγκεκριμένου θέματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις και τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει, τα οποία δύναται να διευκολύνουν περαιτέρω τους φοιτητές με ΔΕΠΥ τόσο στην επίτευξη των ακαδημαϊκών τους στόχων αλλά και της μετέπειτα ζωής τους.
The present master thesis is a study of the existing literature on ADHD (disruption of attention deficit and hyperactivity) and its impact on higher education in mathematics. For this purpose, we will deal with the possible cognitive difficulties of ADHD in higher education and the methodologies which could be used in order to support the educational process. In addition, we will identify the problems and learning difficulties faced by people with ADHD both in schools in Greece and at a global level. Furthermore, another aspect that is going to be investigated is these people's ability to enter higher education and especially mathematics field. In the beginning, we will refer to the different types of Learning Difficulties, in which the current topic lies, recording the definitions given and the basic categories with their main characteristics. Then, we will refer to ADHD by identifying the definitions that have been given and its diagnostic evaluation. While below we will study the impact of ADHD on the academic life of the individual, placing greater emphasis on higher education. Although, we will refer to the current legislation and the current situation in higher education both in Greece and globally, and then, we will develop methodological suggestions to the students with ADHD, in order to achieve better and smoother education for those individuals.At the same time, we will highlight the impact of ADHD on higher education in mathematics, referring to studies and researches with the help of foreign-language literature. The aim of this paper is to provide adequate literature on the topic of the education of ADHD people in their adult life and the problems they face as Greek bibliography is insufficient in our country. In recent years in primary and secondary education there has been an important effort to overcome the problems faced by children with learning disabilities. Then, we discuss the morbid situations that arise, how we deal with them, and identify drug treatments that can help tackle ADHD. Finally, by reviewing this diploma thesis, we will also examine the future implications of this issue by presenting the suggestions and conclusions that have emerged which may further facilitate students with ADHD both in achieving their academic goals and thereafter in their lives.
εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φοιτητές με ΔΕΠΥ
μαθηματικά
τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΔΕΠΥ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-12
2018-05-18T08:10:30Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
111
12*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)