ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΑΚΙΤΖΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

The present thesis, concerns Data Networks and especially how a Quality Assurance system can be established for its administration. Its purpose is to mix technical information with the networks, with the procedures and best practices in network operations and design, so as to achieve the best result in network operation. CISCO FCAPS analysis is being conducted, about network administration. An FCAPS implementation is being presented with specific tools, as well as the results of a statistical analysis about on error rate on routers inside network. This rate contains useful information about the quality of the network performance and for the study, suitable control charts are applied. For better understanding Network quality, ITIL and ADAE are being briefly referred in order to fulfill the objective of this thesis.
Περιέχει : πίνακα περιεχομένων, κατάλογο εικόνων, συντομογραφίες και ακρωνύμια
Η παρούσα διπλωματική εργασία (ΔΕ) αφορά στα εταιρικά δίκτυα Δεδομένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικότερα στο πως μπορεί να εφαρμοστεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τη Διαχείρισή τους. Σκοπός της είναι να αναμίξει την τεχνική πληροφορία σχετικά με τα δίκτυα, με τις διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές στη λειτουργία και το σχεδιασμό τους, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία τους. Γίνεται μία ανάλυση του μοντέλου FCAPS της CISCO, σχετικά με τη διαχείριση του Δικτύου. Παρουσιάζεται μια υλοποίηση του FCAPS με συγκεκριμένα εργαλεία, σε ένα εταιρικό Δίκτυο. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης (με χρήση κατάλληλων διαγραμμάτων ελέγχου) σχετικά με το ρυθμό εμφάνισης σφαλμάτων στους δρομολογητές του δικτύου, στοιχείο που καθορίζει την ποιότητα του Δικτύου. Τέλος, για την πληρέστερη κατανόηση της ποιότητας του Δικτύου αναφέρονται συνοπτικά η ITIL (Βιβλιοθήκη Υποδομής Τεχνολογίας Πληροφορικής) και η ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών), για να υπάρξει πλήρης κάλυψη του αντικειμένου της παρούσας Διπλωματικής εργασίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΔΑΕ και ADAE
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Statistical Quality Analysis
Σφάλματα Δικτύων και Network errors
Διαγράμματα Ελέγχου Μεταβλητών και Control Charts of Variables
ITIL
FCAPS

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-18T11:23:41Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
3
75

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)