Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση επεξεργασμένων υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση επεξεργασμένων υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στασινός , Σωτήριος
Βενιέρη , Δανάη

Η παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματεύεται την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Αρχικά γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων καθώς και στις διαθέσιμες μεθόδους επεξεργασίας αυτών, με σκοπό να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους. Εν συνεχεία αναφέρονται, οι υπάρχουσες σχετικές οδηγίες, κανονισμοί, νομοθετήματα, κ.λπ, που ισχύουν ανά χώρα της υφηλίου. Τέλος, αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, ανά χώρα, σε διάφορους παραγωγικούς τομείς ή σε άλλες επιτρεπόμενες από τους ισχύοντες κανονισμούς χρήσεις. Στην κατάρτιση της παρούσας διπλωματικής έχει χρησιμοποιηθεί ευρεία βιβλιογραφία και έχουν συγκεντρωθεί σε ένα κείμενο, πληροφορίες, που αφορούν την νομοθεσία και τις υπάρχουσες, έως σήμερα, καταγεγραμμένες εφαρμογές με σκοπό την δημιουργία μιας ‘’βάσης δεδομένων’’ για το εν λόγω θέμα, που θα χρειαστεί για μελλοντικές εργασίες και μελέτες.
The current diploma thesis, deals with the re-use and recycle of treated urban and industrial wastewater. Initially, reference is made to the particular physicochemical characteristics of wastewater as well as to the treatment processes available to enable them to be re-used. Then, the relevant directives, regulations, laws, etc., of each country, are mentioned. Finally, there are examples of country-specific wastewater reuse applications in different production sectors or other uses permitted by the regulations. In the review of this diploma thesis, extensive literature has been used, and information has been gathered in a text about the legislation and the existing so far, applications for the creation of a "database" on this subject, which will need for future work and studies
Περιέχει : πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Urban wastewater, Industrial wastewater, Legislation, Greece, Abroad, Treatment processes, Re-use and recycle applications
Υγρά αστικά απόβλητα, Υγρά βιομηχανικά απόβλητα, Νομοθεσία, Ελλάδα, Εξωτερικό, Μέθοδοι επεξεργασίας, Εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης & ανακύκλωσης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-20T10:04:08Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
19
94*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)