«Πολιτικές διαχείρισης της λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Λάρισας»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
«Πολιτικές διαχείρισης της λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Λάρισας»

ΝΑΓΚΟΥΛΗ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

In recent years, maximizing the reuse and management of all kinds of waste has become a prevailing trend. As a result of the construction of large waste water treatment plant sand the treatment of urban waste water, vast amounts of sludge have been generated. At the same time, there is a pressing need for sludge management in a way that will ensure making full use of its beneficial elements through its reuse. The present dissertation attempts to investigate the alternative ways of using sludge generated from the treatment of urban waste water in the city of Larissa. The systems applied at the waste water treatment plants of Larissa for the treatment of waste water and the current situation with regard to sludge management in this specific prefecture are both recorded. This recording comprises an analysis of the sludge treatment methods and an extensive report on its characteristics, which provide evidence that it can, under certain circumstances, be used as fertilizer for the crops in the plain of Thessaly. A crucial parameter of sludge utilization for agricultural purposes is its proper pre-treatment, so that the final product obtained from it will be inactivated in terms of bacteria and highly rich in mineral nutrients, with soil-enriching organic matter and low levels of moisture content. At all events, the utilization of sludge from the waste water treatment plants of Larissa for agricultural purposes meets the objectives of its rational management, which lays emphasis on the effective use of the nutrients obtained from its reuse as well as on the protection of the environment.
πίνακες, γραφήματα, σχήματα, εικόνες
Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, επικρατεί μια τάση επεναχρησιμοποίησης και διαχείρισης όλων των αποβλήτων κατά το μέγιστο δυνατό. Η κατασκευή μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οδήγησε στην παραγωγή σε αυτές μεγάλων ποσοτήτων ιλύος, που προκύπτουν από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η ανάγκη διαχείρισής της με τέτοιο τρόπο που να αξιοποιούνται τα καλά χαρακτηριστικά μέσω της ανακύκλωσής της. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι εναλλακτικοί τρόποι χρήσης της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της πόλης της Λάρισας. Γίνεται καταγραφή των συστημάτων επεξεργασίας των λυμάτων από την ΕΕΛ Λάρισας και της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση της ιλύος στο Νομό. Περιλαμβάνει ανάλυση των μεθόδων επεξεργασίας της και εκτενή αναφορά στα χαρακτηριστικά της, που αποδεικνύουν τη δυνατότητά της να χρησιμοποιηθεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ως λίπασμα στις καλλιέργειες του Θεσσαλικού κάμπου. Βασική παράμετρος για την αξιοποίηση της ιλύος για γεωργικούς σκοπούς είναι η κατάλληλη προεπεξεργασία της, έτσι ώστε να προκύψει ένα προϊόν αδρανοποιημένο μικροβιακά, με μεγάλη περιεκτικότητα σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, οργανική ουσία που εμπλουτίζει το έδαφος και μικρό ποσοστό υγρασίας. Σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποίηση της ιλύος της ΕΕΛ Λάρισας για γεωργικούς σκοπούς, καλύπτει τους στόχους της ορθολογικής διαχείρισής της, που αφορά την αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από την επαναχρησιμοποίησή της και ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ιλύς, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, τοξικότητα, διαχείριση ιλύος, γεωργική αξιοποίηση, προστασία περιβάλλοντος
Sludge, waste water treatment plant, toxicity, sludge management, reuse in agriculture, environmental protection

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-21T09:04:08Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
34
126

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)