Εποπτεία και αξιολόγηση από την ΕΚΤ των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ΔΑΕΕΚ/ΙCAAP) των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
ECB’s Supervision and Evaluation for the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
Εποπτεία και αξιολόγηση από την ΕΚΤ των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ΔΑΕΕΚ/ΙCAAP) των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ανδρίτσος, Ανδρέας

Λοίζος, Κωνσταντίνος
Μανουβέλος, Ευάγγελος
Μανούβελος, Ευάγγελος

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και περιεκτικές στρατηγικές και διαδικασίες για να αξιολογούν και να διατηρούν σε συνεχή βάση το ύψος, τη σύνθεση και την κατανομή των ιδίων κεφαλαίων που κρίνουν κατάλληλα για να ανταποκριθούν στη φύση και το επίπεδο κινδύνων εκτίθενται ή μπορούν να αναλάβουν (εσωτερικό κεφάλαιο). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το ίδρυμα πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία ICAAP, η οποία είναι σημαντική για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να εξετάσουμε τομείς που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της προοπτικής του ICAAP. Θα θέλαμε να αναφέρουμε τους κινδύνους που πρέπει να εξετάσει το ίδρυμα και ορισμένες βασικές παραμέτρους που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι κεφαλαίου. Στην εισαγωγή παρουσιάζονται οι λόγοι που υπάρχει αναγκαιότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να τηρούν διαδικασίες ΔΑΕΕΚ και υπολογισμού της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο γενικός σχεδιασμός της ΔΑΕΕΚ. Ειδικότερα αναφερόμαστε στον σκοπό που εξυπηρετεί ως διαδικασία, και στην σχέση της με στους κινδύνους που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια λειτουργίας τους. Στο τρίτο γίνεται αναφορά στις παραμέτρους που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη συλλογή πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα έτσι ώστε να αξιολογούν ορθά κατά πόσον οι υπολογισμοί της ΔΑΕΕΚ είναι αξιόπιστοι. Στο τέταρτο κεφάλαιο κεφάλαιο γίνεται πλήρη αναφορά στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) και τους στόχους που θέτει. Επίσης γίνεται αναφορά στον εποπτικό έλεγχο που ασκείται στο πιστωτικό ίδρυμα για τις διαδικασίες ΔΑΕΕΚ που εφαρμόζει και στο εσωτερικό κεφάλαιο για την χρησιμότητα που έχει για το πιστωτικό ίδρυμα. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που επηρεάζουν ένα πιστωτικό ίδρυμα και παίζουν σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της διαδικασίας ΔΑΕΕΚ. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται πλήρη αναφορά στις δοκιμές προσομοίωσης (stress test) δίνοντας σαφώς τον ορισμό τους και εξηγώντας την χρησιμότητα που προσδίδουν στο πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης παρουσιάζονται οι υποθέσεις που στηρίζονται και οι κύριες μέθοδοι εφαρμογής τους. Στο έβδομο κεφάλαιο συμπεραίνουμε από τις διατάξεις της CRD IV ICAAP επτά αρχές που θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση της ICAAP κάθε οργάνου ως μέρος της SREP.
According to ECB credit institutions must have credible, effective and comprehensive strategies and procedures in place to assess and maintain, on an ongoing basis, the amount, composition and allocation of own funds which they deem appropriate to meet the nature and level of risks to which they are exposed or may take over (internal capital). In order to succeed that goal the institution must implement the ICAAP process which is substantial for the determination of capital requirements. In this paper we try to examine areas that are used under the ICAAP assessment and perspective. We’d like to mention the risks that the institution must consider, and some key parameters that must be adopted in order to avoid capital risks. The introduction presents the reasons why credit institutions are required to adhere ICAAP procedures and to assess their capital adequacy. The second chapter presents the general design of ICAAP. Specifically, we refer to the purpose it serves as a process, and its relation to the risks incurred by credit institutions in their operation. In the third, reference is made to the parameters used by the competent authorities to collect information from credit institutions so that they can properly assess whether the ICAAP calculations are reliable. In chapter four, a full reference is made to the Single Supervisory Mechanism (SSM) and the objectives it sets. It also refers to the supervisory review of the credit institution for the ICAAP procedures it implements and the internal chapter on its usefulness to the credit institution. The fifth chapter presents the risks that a credit institution affects and plays an important role in the calculation of the ICAAP process. In the sixth chapter, a full reference is made to stress tests by clearly defining their definition and explaining the utility they lend to the credit institution. They also present the underlying assumptions and the main methods of their application. In the seventh chapter, we infer from the provisions of the CRD IV ICAAP seven principles that will be taken into account, inter alia, in the assessment of each ICAAP as part of the SREP.
Περιέχει πίνακα, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΕΜ
Αξιολόγηση
ΕΚΤ
ΔΑΕΕΚ
Κίνδυνος Επιτοκίου
Λειτουργικός Κίνδυνος
Πιστωτικός Κίνδυνος
Τραπεζική Εποπτεία
Κίνδυνος Αγοράς
Διαδικασία SREP
Stress Test

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-21T11:49:26Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
1
104

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)