Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Στις Ελληνικές Τράπεζες (e-banking)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Electronic commerce in Hellenic banks e-banking
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Στις Ελληνικές Τράπεζες (e-banking)

Μπεληγιάννης, Ευάγγελος

Κιόχος, Απόστολος

0
Στην σύγχρονη κοινωνία η γνώση της νέας τεχνολογίας είναι όπλο που δίνεται πλέον σε όλους, στο χέρι μας είναι αν θα καταφέρουμε να το μάθουμε ή θα μείνουμε όμηροι του. Η τεχνολογία υπάρχει για να μας διευκολύνει στην καθημερινότητα μας, πρέπει να μάθουμε να την χειριζόμαστε για δικό μας όφελος και όχι να την βλέπουμε σαν ανταγωνιστή, και κάτι απόμακρο που ήρθε για να χάσουμε εμείς την δουλειά μας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι το μέλλον του εμπορίου, όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε και καταφέρουμε να συμβαδίσουμε σύμφωνα με την νέα τεχνολογία και ότι αυτό επιτάσσει, τόσο καλύτερα θα είναι για το μέλλον μας, αλλά και για το μέλλων των παιδιών μας. Η ηλεκτρονική τραπεζική, από την άλλη είναι κάτι νέο, αλλά όπως και το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι σημάδι εξέλιξης της κοινωνίας μας. Οι Τράπεζες αλλάζουν, τα τραπεζικά καταστήματα θα λειτουργούν με πολύ διαφορετική δομή από ότι σήμερα. Η ψηφιοποίηση των εργασιών και η αυτοματοποίηση τους θα οδηγήσει πολλές εργασίες, από τα τραπεζικά καταστήματα σέ άλλου είδους επιχειρήσεις τις λεγόμενες fintech. Στην ακόλουθη εργασία θα προσπαθήσουμε ξεκινώντας να δώσουμε ορισμένους ορισμούς για το Internet και την μέχρι τώρα πορεία του, μετά θα αναφερθούμε στις μέχρι στιγμής κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου και θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικές έννοιες, και θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου για τους πελάτες και για την επιχείρηση αλλά και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτά στην κοινωνία γενικότερα. Μετά θα αναφέρουμε τους κινδύνους που έχει το ηλεκτρονικό εμπόριο, και θα δούμε σύντομα κάθε κίνδυνο ξεχωριστά. Στο τέταρτο κεφάλαιο. Θα ξεκινήσουμε από την ανακάλυψή του Internet και θα αναφέρουμε στην συνέχεια, κάποια βασικά στοιχεία για αυτό, την εξέλιξη του, και την επίδραση του διαδικτύου στην Ελλάδα. Επίσης θα αρχίσουμε να μιλάμε για την ηλεκτρονική τραπεζική και τους κινδύνους που υπάρχουν από την χρήση της. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τα οφέλη από την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής για τους πελάτες – χρήστες, και για την τράπεζα. Επίσης θα αναφέρουμε τρόπους προστασίας των τραπεζών, αλλά και των χρηστών από κακόβουλους τρίτους. Στο έκτο κεφάλαιο θα πούμε λίγα λόγια για την διείσδυση του e-banking στην Ελλάδα. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τις στρατηγικές που υπάρχουν για την ανάπτυξη του e-banking και που χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, και κατά συνέπεια και από τις Ελληνικές με σκοπό το e-banking να κυριαρχήσει και στην Ελλάδα.
Today, the knowledge of new technology is a weapon that is given to everyone, it is up to us whether we will manage to learn it or remain hostage to it. Technology exists to make our life easier, we need to learn how to handle it, for our own benefit and not to see this as a competitor and something far away, that has come to take our jobs. E-commerce is the future of commerce, the sooner we understand it and we manage to keep up with the new technology, and that this implies, the better it will be for our future, but also for the future of our children. E-banking, on the other hand, is something new, but like e-commerce, it is a sign of the evolution of our society. Banks are changing, banks will operate in a very different structure than today. The digitization of the works and their automation will lead a lot of work from banks to other kinds of companies called fintech. In the following paper, we will try to start by giving some definitions of the Internet, then we will refer to the e-commerce categories so far and we will try to look at some concepts, and we will make a small historical retrospection. In the second chapter, we will talk about the advantages and disadvantages of e-commerce for customers and for the business, as well as the affect that, they have in our society. Then we will mention the dangers of e-commerce, and we will notice in a few words every risk In the fourth chapter. We will start from the discovery of the internet and we will then mention some, basic facts about it, its evolution, and the impact of the internet in Greece. We will also start talking about e-banking and the dangers of using it. In the next chapter, we will talk about the benefits of using e-banking for customers - users, and for the bank. We will also mention ways to protect banks and users from malicious third parties. In the sixth chapter, we will say a few words about the penetration of e-banking in Greece. In the seventh and final chapter, we will mention the strategies that exist for the development of e-banking and are used by all the companies worldwide and consequently also by the Greek ones, for e-banking to dominate in Greece.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαδίκτυο
Ηλεκτρονική τραπεζική
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-12
2018-05-22T06:02:07Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
69
41

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)