Ενσωμάτωση ψηφιακού νομίσματος με άλλα χαρτοφυλάκια - αξίες για την μέτρηση απόδοσης- κινδύνου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Incorporation of digital currency with other portfolios measurement of return-risk and portfolio values
Ενσωμάτωση ψηφιακού νομίσματος με άλλα χαρτοφυλάκια - αξίες για την μέτρηση απόδοσης- κινδύνου

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΙΟΧΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΑΣΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

The aim of this paper is to identify and present those factors that affect Bitcoin’s currency with other portfolios measurement of return-risk and portfolio values. Once the theoretical part of the thesis has been completed, we will look for the final mathematical empirical model, according to our data and our perspective, which the pumping of data are from 2014 till 2017. The results are satisfactory showing correlation of the majority of the independent of digital currency with the remainder portfolios as well as the rapid deference between time series. This paper aims to provide results in the literature that will help to better understand the nature of the Bitcoins.
Εικόνες/Σχήματα: Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος, Διάγραμμα CML Πίνακες: Οι πίνακες δημιουργήθηκαν από το αρχείο excel κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή του ψηφιακού νομίσματος σε διάφορα χαρτοφυλάκια - αξίας. Θα προσπαθήσουμε μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και συγκρίσεις προηγούμενων μελετών να αναλύσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιο μας. Αφού ολοκληρώσουμε το θεωρητικό σκέλος της εργασίας μας θα προχωρήσουμε στο εμπειρικό κομμάτι του οποίου η μελέτη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς η άντληση των δεδομένων μας είναι από το 2014 έως το 2017. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ικανοποιητικά δείχνοντας την συσχέτιση του ψηφιακού νομίσματος με τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια καθώς και την διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ των χρονοσειρών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην προσφορά αποτελεσμάτων στη βιβλιογραφία που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση, αλλά και του φαινομένου μεταβλητότητας της τιμής του Bitcoin.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Portfolio managment
Monetary theory
Bitcoin
Επενδύσεις
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
investments
Νομισματική θεωρία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-22T10:26:09Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

77
0
6

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)