Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων από λατομεία μαρμάρου και αξιοποίηση τους - Μελέτη περίπτωσης στα ενεργά λατομεία μαρμάρων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Thesis (EN)

2018 (EN)
Marble quarry waste management and its valorization - A case study on marble quarries of Regional Prefecture of Drama
Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων από λατομεία μαρμάρου και αξιοποίηση τους - Μελέτη περίπτωσης στα ενεργά λατομεία μαρμάρων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

ZARAVATI, KIRIAKI
ΖΑΡΑΒΑΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΟΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΠΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

27 Πίνακες,14 Σχήματα, 24 Εικόνες
Η εκμετάλλευση των λατομείων μαρμάρων, εκτός από τη σημαντική συνεισφορά στην εγχώρια οικονομία, έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς, παράγει μεγάλες ποσότητες εξορυκτικών αποβλήτων, οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες. Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Δράμας, η οποία ανήκει σε μια γεωγραφική περιοχή που παράγει πάνω από το 90% της εγχώριας παραγωγής μαρμάρου. Η ετήσια ποσότητα των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων από τα 120 λατομεία της περιοχής, βάσει των ποσοτήτων που δηλώνονται στις εγκεκριμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ανέρχεται στα 1.035.270 m3 . Το 60% των παραπάνω εξορυκτικών αποβλήτων, παράγεται από 7 μεγάλες εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά το 45% των λατομείων της Π.Ε. Δράμας. Επιπλέον έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση των τεχνικών αξιοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων που παράγονται από τα λατομεία μαρμάρου και εφαρμόστηκε πολυκριτηριακή ανάλυση προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη τεχνική αξιοποίησης για την συνδιαχείρηση αυτών. Από τις τεχνικές επιλέχθηκαν για σύγκριση η παραγωγή αδρανών, η παραγωγή ασβέστου – υδρασβέστου, η παραγωγή κονιαμάτων και έτοιμων επιχρισμάτων και η παραγωγή πληρωτικών υλικών. Η σύγκριση έγινε με τη μέθοδο ΑΗΡ (Analytical Hierarchy Process) βάσει οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων.
The exploitation of marble quarries, apart from a significant contribution to the domestic economy, has significant environmental impacts as it produces large quantities of extractive waste which remain untapped. In the present work, an attempt was made to record the mining waste produced in the Regional Unity of Drama, which belongs to a geographical area that produces more than 90% of the domestic marble production. The annual quantity of mining waste produced from the 120 quarries in the area, based on the quantities declared in the approved Environmental Impact Assessment, amounts to 1,035,270 m3. About 60% of the above mining waste is produced by 7 large companies, which exploit a total of 45% of the quarries in Greece Drama. In addition, a bibliographic search was made for the exploitation techniques of the mining waste produced by the marble quarries and a multi-criteria analysis was applied in order to select the optimal exploitation technique for their co-management. Among the techniques, aggregate production, lime-hydrate production, the production of mortars and finished coatings and the production of fillers were chosen for comparison. The comparison was conducted using the Analytical Hierarchy Process (AHP) based on economic, environmental and social criteria.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

valorization
Perfecture of Drama
διαχείριση αποβλήτων
αξιοποίηση
ΑΗΡ
AHP
Δράμα
waste management
λατομεία μαρμάρου
marble quarries

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-22T13:35:35Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
0
15

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)