Η επίδραση της κρίσης χρέους της Ελλάδας στην απόδοση και τη σχέση των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας – PIIGS- και της Γερμανίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
The impact of the Greek debt crisis on the evolution and the relationship of the government bonds of the European countries - PIIGS - and Germany
Η επίδραση της κρίσης χρέους της Ελλάδας στην απόδοση και τη σχέση των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας – PIIGS- και της Γερμανίας

Παπανικολάου, Γλυκερία

Τσάκαλος, Ιωάννης
Ρουμπής, Ευθύμιος

In the context of the internationalization of markets and the coexistence of countries in the European Union we analyze the evolution and the relationship of government bonds beginning from the start of the Greek debt crisis. The derailment of European bond yields has raised considerable research interest. Knowing the existence of correlations and the degree of influence between the European partners is valuable to their economies. Of particular interest are the factors that influence in, european and global level, the formation of European bond markets. We examined the interaction and the correlation of ten-year government bonds in Germany, a stable economy, with ten-year bonds of five less powerful in the fiscal aggregates, countries, Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain, known as PIIGS. The study period covered the years 01.2002-10.2017 divided into two sub periods. The Granger method for investigating relations of causality and the VAR method for identification of short term relationships were used. The results of this paper led to a finding of a short term equilibrium and a causality relationship between the strong German economy and the PIIGS countries, except for Italy, in the first sub-period. Germany appears to be affected by Spain until September 2009 and by Portugal after October 2009. It has therefore been established that there is a lack of strong bonds between the countries, called PIIGS, and Germany, despite the high degree of correlation among the peripheral countries.
Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Στα πλαίσια της διεθνοποίησης των αγορών και της συνύπαρξης των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλύουμε την εξέλιξη και τη σχέση των κρατικών ομολόγων με κομβικό σημείο την περίοδο έναρξης της ελληνικής κρίσης χρέους. Ο εκτροχιασμός των αποδόσεων των ευρωπαϊκών ομολόγων έχει εγείρει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η γνώση της ύπαρξης συσχετίσεων και του βαθμού επιρροής μεταξύ των ευρωπαϊκών εταίρων είναι πολύτιμη για τις οικονομίες τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που επιδρούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στη διαμόρφωση των τιμών των ευρωπαϊκών ομολόγων. Εξετάσαμε την αλληλεπίδραση και την συσχέτιση των δεκαετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας, μιας σταθερής οικονομίας, με τα αντίστοιχα δεκαετή ομόλογα πέντε λιγότερο ισχυρών, στα δημοσιονομικά μεγέθη, χωρών, της Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας, Ελλάδας, Ισπανίας, γνωστές και ως περιφεριακές χώρες ή PIIGS. Το χρονικό διάστημα μελέτης αφορούσε την περίοδο 01.2002-10.2017 χωρισμένη σε δύο υποπεριόδους. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Granger για την διερεύνηση σχέσεων αιτίασης και η μέθοδος VAR για την διαπίστωση ύπαρξης σχέσεων βραχυχρόνιας διάρκειας. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας οδήγησαν σε διαπίστωση ύπαρξης βραχυχρόνιας σχέσης και σχέσης αιτίασης της ισχυρής γερμανικής οικονομίας από τις χώρες PIIGS, εκτός της Ιταλίας, κατά την πρώτη εξεταζόμενη περίοδο. Η Γερμανία δείχνει να επηρεάζεται από την Ισπανία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 και από την Πορτογαλία μετά τον Οκτώβριο του 2009. Συνεπώς διαπιστώθηκε η έλλειψη ισχυρών δεσμών μεταξύ των επονομαζόμενων χωρών PIIGS και της Γερμανίας, παρά τον μεγάλο βαθμό συσχέτισης μεταξύ των περιφερειακών χωρών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Government bonds
Αιτιότητα κατά Granger
Χώρες PIIGS
Κρατικά ομόλογα
Countries PIIGS
Granger causality

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-13
2018-05-23T05:24:26Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

103
5
7*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)