Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Technology in Banking Transactions
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

The present study presents a general theoretical framework regarding the knowledge, attitudes and perceptions of customers, in relation the use of banking transactions through electronic systems. The thesis consists two parts, the theoretical and the research. In the theoretical part, an extensive reference is made to the definition of e-banking, services, as well as its advantages and disadvantages. In addition, the risks faced by e-banking users are analyzed and extensive reference is made to the context that determines the security of transactions. For the second part, the research we present a questionnaire of 17 questions in total, with a random sample of participants, regardless of education, occupation and age. At the end, follows a presentation of the results, as well as the conclusions that have been drawn.
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη γνώση, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πελατών απέναντι στην χρήση των τραπεζικών συναλλαγών μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος, γίνεται εκτενής αναφορά στον ορισμό της Ηλεκτρονικής τραπεζικής, στις υπηρεσίες, καθώς και στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Επιπλέον , αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του e-banking και γίνεται εκτενής αναφορά στο πλαίσιο που καθορίζει την ασφάλεια των συναλλαγών. Για το δεύτερο κομμάτι, το ερευνητικό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο συνολικά 17 ερωτήσεων, με τυχαίο δείγμα συμμετεχόντων και ανεξάρτητα μόρφωσης και επαγγέλματος και ηλικίας. Τέλος θα ακολουθήσει ο σχολιασμός και παρουσίαση των αποτελεσμάτων καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.
ΠΕΡΙΕΧΈΙ: ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

e-banking
Ηλεκτρονικό
Εμπόριο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-23T05:46:56Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
16
71

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)