Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Θέρμανσης Οδοστρώματος για τον Αποχιονισμό Ορεινής Οδού. Συγκριτική Μελέτη με τον Υφιστάμενο Τρόπο Αποχιονισμού

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Smart Pavement-Heating System Application for Winter Maintenance of a Mountainous Road. A Comparative Approach to the Existing Method.
Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Θέρμανσης Οδοστρώματος για τον Αποχιονισμό Ορεινής Οδού. Συγκριτική Μελέτη με τον Υφιστάμενο Τρόπο Αποχιονισμού

Μπάλλας, Δημήτριος

Τσινόπουλος, Στέφανος
Παπαγεωργίου, Γρηγόριος

Οι υφιστάμενες τεχνικές αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδοστρώματος, παρότι φθηνές, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική διάβρωση στο περιβάλλον και τις υποδομές. Εναλλακτικά, έχουν προταθεί αυτοματοποιημένες μέθοδοι χειμερινής συντήρησης με βάση την θέρμανση οδοστρώματος. Στην Ελλάδα η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων δεν έχει ακόμα διερευνηθεί. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διεξάγει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο μεθόδων. Είναι μια περιπτωσιολογική μελέτη σε ορεινή επαρχιακή οδό του Νομού Ημαθίας. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από Δημόσιους Φορείς, υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, και επιτόπια παρατήρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υφιστάμενη μέθοδος χειμερινής συντήρησης είναι πιο οικονομική, ακόμα και σε βάθος χρόνου 40 ετών. Αντιθέτως, η εγκατάσταση θέρμανσης του οδοστρώματος με τη χρήση γεωθερμικής και/ή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια ακριβή διαδικασία. Παρόλα αυτά εάν η λήψη απόφασης εγκατάστασης παρθεί κατά την κατασκευή της οδού, το κόστος μειώνεται κατά 31%. Ακόμα και έτσι η μέθοδος αυτή δεν γίνεται ελκυστικότερη από την υφιστάμενη μέθοδο. Παρομοίως, το κόστος λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης οδοστρώματος είναι ακριβότερο από το παρόν λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, υποθέτοντας την ύπαρξη γεωθερμικής πηγής νερού κοντά στο δρόμο, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας βρέθηκε μικρότερο από τις τρέχουσες μεθόδους διάστρωσης αλατιού. Αυτό το εύρημα ανοίγει το δρόμο για παρόμοια έρευνα σε περιοχές όπου η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας είναι εφικτή. Επιπλέον, το Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Συντήρησης (M.D.S.S.) που προτείνεται για την μέθοδο θέρμανσης οδοστρώματος μπορεί να εφαρμοστεί και στις υφιστάμενες μεθόδους καθώς έχει μικρό κόστος. Ένας βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι δεν ποσοτικοποίησε το κόστος των ποιοτικών επιπτώσεων που προκαλεί η χρήση αλατιού, κατά την χειμερινή συντήρηση, στις υποδομές και το περιβάλλον. Τέλος γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Existing de-snowing and deicing techniques, although inexpensive, can cause significant degradation to the environment and the infrastructure. Alternatively, automated heated pavement methods for winter maintenance have been proposed. In Greece, the application of such methods has not yet been investigated. The current research attempts to carry out a comparative study between these two methods. This is a case study on a mountainous provincial road in the County of Imathia. Data were collected from Public authorities, existing databases, and on site observation. The results indicated that the existing winter maintenance method is more economical, even down a period of 40 years. Instead, the installment of heated pavement using geothermal and / or electric energy is an expensive process. However, if the decision for the installation is taken during the construction of the road, the cost is reduced by 31%. Even so this method is no more attractive than the existing method. Similarly, the cost of operating heated pavement systems is more expensive than the current operating cost. However, in hypothesizing the existence of geothermal spring water near the road, the installation and operation cost was found to be smaller than current salting methods. This finding opens the way for similar research in areas where the use of geothermal energy is feasible. Furthermore, the Maintenance Decision Support System (M.D.S.S.) proposed for the heated pavement method can be applied to the existing methods as it has a low cost. A major limitation of this research is that it did not quantify the cost of the quality impacts caused by the use of salt, during winter maintenance, on infrastructure and the environment. Finally, proposals are being made for further investigation.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Θέρμανση οδοστρώματος
Maintenance Decision Support System
Οικονομική αξιολόγηση
Διάστρωση αλατιού
Economic assessment
Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Συντήρησης
De-snowing and deicing
Αποχιονισμός και αποπαγοποίηση
Heated pavement
Salting

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-13
2018-05-24T10:10:52Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
211
4*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)