«Προσδοκίες και επαγγελματική ικανοποίηση μόνιμου και μη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού από το εργασιακό περιβάλλον ενός δημόσιου γενικού νοσοκομείου»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
«Permanent and temporary nursing staff's expectations and professional satisfaction from the working environment of a public general hospital»
«Προσδοκίες και επαγγελματική ικανοποίηση μόνιμου και μη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού από το εργασιακό περιβάλλον ενός δημόσιου γενικού νοσοκομείου»

Κρικοπούλου, Κωνσταντίνα

Νικητίδης, Νικόλαος

Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι η θετική συναισθηματική απόκριση προς το συγκεκριμένο έργο, η οποία πηγάζει από την εκτίμηση ότι το έργο εκπληρώνει τις αξίες του ατόμου. Η επαγγελματική ικανοποίηση του μόνιμου και μη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού εκτιμάται ότι συνδέεται με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση των ασθενών από αυτές, καθώς και με την εμφάνιση θετικών εργασιακών συμπεριφορών από την πλευρά των εργαζομένων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί την διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης του μόνιμου και μη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο, η αποτύπωση των παραγόντων εκείνων που συνδέονται και συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής, καθώς και η εκτίμηση των διαφορών που εμφανίζονται μεταξύ των δυο επαγγελματικών ομάδων. Υλικό – Μεθοδολογία: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 210 νοσηλευτές μόνιμοι και συμβασιούχοι, που εργάζονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και Καβάλας την περίοδο συλλογής στοιχείων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τρία μέρη: α) τα δημογραφικά με 13 ερωτήσεις, β) το ερωτηματολόγιο της επαγγελματικής ικανοποίησης με 36 ερωτήσεις και γ) τρεις ερωτήσεις της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος IBM SPSS Statistics – Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 24.0. Αποτελέσματα: Η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση του μόνιμου και μη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού (συμβασιούχοι) διαφέρει μεταξύ τους. Όσον αφορά τους συμβασιούχους εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι από το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι διαστάσεις του « Μισθού, της προαγωγής» και της «φύση της εργασίας» βρίσκονται σε υψηλότερο μέσο όρο στους συμβασιούχους απ’ ότι το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση, Μόνιμο και μη Μόνιμο Νοσηλευτικό Προσωπικό, Δημόσιο Δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο, Ερωτηματολόγιο JSS του Spector.
Περιέχει κατάλογο πινάκων και εικόνων/σχημάτων.
Professional satisfaction is the positive emotional response to a particular occupation, which derives from the conviction that that particular occupation fulfills one’s values. It is believed that the professional satisfaction of the permanent and temporary nursing staff is related to the provision of health care services of a high quality as well as to patients’ satisfaction with these services. It is also related to the demonstration of positive workplace behaviors by employees. Aim: The aim of this study is to examine the level of professional satisfaction of the permanent and temporary nursing staff at public (general) hospitals, tο illustrate the factors that are linked to professional satisfaction and contribute to its development as well as to estimate the differences between these two professional groups. Research material and methodology: The material for the study was provided by 210 nurses, permanent and the temporary (who were working under a contract) staff who were working at the public (general) hospitals of Drama and Kavala during that time. The collection of data was based on a questionnaire that consisted of three parts: a) the demographics (13 questions), b) the questionnaire about professional satisfaction (36 questions), and c) 3 questions about their total professional satisfaction. The IBM SPSS Statistics – Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 24.0. Software was used for the statistical analysis of the data. Results: The permanent nursing staff’s total professional satisfaction is different from the temporary nursery staff’s (who were working under a contract) satisfaction. With regard to the contract staff, they appear to be more content than the permanent employees. The aspects of “salary”, “promotion” and “nature of work” seem to be of greater importance, on average, for the contract nursing staff than for the permanent one. Keywords: Professional satisfaction, permanent and temporary nursing staff, public secondary hospital, Spector’s JSS questionnaire.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επαγγελματική Ικανοποίηση
Ερωτηματολόγιο JSS Spector
Μόνιμο και μη μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό
Δημόσιο Δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-24T10:11:19Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
127
28

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)