Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΡΕΠΟΥΣΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Capital controls are emergency measures taken by the banking system of a country, in order to protect itself from an emerging financial panic. Even though it is a large set of measures covering vastly the functions of the bank sector, what causes the greatest harm to the economy of a country is the restriction on withdrawals and capital transfers. This means that citizens and companies are not able to transfer their money freely. The need to face the problems created by this new situation, led the banks to develop their web services towards their clients in order to offer them faster, safer, twenty-four-hour services regardless of location. The services of the web financial system provide the ability to perform not only bank transactions, but also retail sales, payments, money transfers, lending, credit cards delivery and many more. All these innovative changes do not only give solutions to the problems arising, but also affect people’s everyday lives, as due to them new needs are created for the quasi clients of the banking system; to learn, to develop and finally to accept or not the new regulations that are being adopted. Therefore, this research thesis has tried to study how much the aftermath of the Capital Controls enforcement affected people’s everyday lives, how people reacted to the new regulations, if they adjusted and how fast this adjustment happened, what objections and reactions they had.
Τα Capital Controls ή Κεφαλαιακοί έλεγχοι είναι έκτακτα μέτρα που παίρνει το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας προκειμένου να προ-στατευτεί από έναν διαφαινόμενο χρηματοπιστωτικό πανικό. Αν και πρόκειται για πολύ μεγάλη δέσμη μέτρων που καλύπτει σε ένα αρκε-τά μεγάλο μέρος τις λειτουργίες του τραπεζικού τομέα, αυτά που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία μιας χώρας είναι ο περιορισμός των αναλήψεων και της κίνησης των κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι πολίτες και επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να διακινούν ελεύθερα τα χρήματα τους. Η αντιμετώπιση των προβλη-μάτων που η νέα κατάσταση πραγμάτων δημιουργεί, ώθησε τις τρά-πεζες, να εξελίξουν τις ηλεκτρονικές διευκολύνσεις προς τους πελάτες τους προκειμένου να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ασφαλέστερα, επί εικοσιτετράωρου βάσεως και χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Μέσα από τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος παρέχε-ται η δυνατότητα να εκτελούνται εκτός από τραπεζικές συναλλαγές, λιανικές πωλήσεις , πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, δανεισμός, χο-ρήγηση πιστωτικών καρτών και πολλά άλλα. Με όλες αυτές τις καινο-τόμες αλλαγές, εκτός από τις λύσεις που δίνονται στα προβλήματα που αναφύονται, επηρεάζεται η καθημερινότητα των ανθρώπων, α-φού εξ αιτίας τους δημιουργούνται νέες ανάγκες, στους οιονεί πελά-τες του τραπεζικού συστήματος ,για μάθηση, εξέλιξη, και εν τέλει αποδοχή ή μη των νέων ρυθμίσεων που υιοθετούνται. Μέσα από αυτή την ερευνητική διπλωματική εργασία, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθεί πόσο τα «απόνερα» της επιβολής των Κεφαλαιακών Ελέγχων επενέργησαν στην καθημερινότητα των ανθρώπων, πως αντέδρασαν στις νέες ρυθμίσεις, αν προσαρμόστηκαν και πόσο γρήγορα επήλθε αυτή η προσαρμογή, ποιες οι αντιρρήσεις τους και οι αντιδράσεις τους.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ(10), ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ(36), ΠΙΝΑΚΕΣ(3)

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

EBANKING
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
CAPITAL CONTROLS

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-04-29
2018-05-24T10:16:18Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
117
9*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)