Sustainable Urban Regeneration projects supported by European Union Funding Programmes. Evidence from Greece and Abroad

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Περιβαλλοντικές αστικές αναπλάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής θεσμικών - χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Sustainable Urban Regeneration projects supported by European Union Funding Programmes. Evidence from Greece and Abroad

Δρακούλη, Ελένη

Νικολάου, Κωνσταντίνος

Οι ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική ανασυγκρότηση και κοινωνική συνοχή είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διάφορων επιπέδων διακυβέρνησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών εξαιτίας των υφιστάμενων δυσμενών κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Επομένως, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων γενικότερα θα πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους κύριους επιχειρησιακούς στόχους των περιφερειακών πολιτικών των κρατών μελών της Ε.'Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παρούσα σημαντική ύφεση. Μια γενικευμένη πολιτική με βάση τη «νέα αστική αναγέννηση» θα επέκτεινε την εμβέλεια του «ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας», βοηθώντας στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης και στην αξιοποίηση όλων των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Η τρέχουσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διαδικασίες υλοποίησης περιβαλλοντικών αστικών αναπλάσεων με τη βοήθεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολεοδομική, χωροταξική, περιβαλλοντική ανάπτυξη καθώς και των διαθέσιμων θεσμικών – χρηματοδοτικών εργαλείων της. Η αξιολόγηση βασίζεται σε παραδείγματα επιτυχούς αλλά και ανεπιτυχούς εφαρμογής αστικών αναπλάσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ αυτά χρησιμοποιούνται ως βάση για περαιτέρω προτάσεις περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας με έμφαση στην αξιοποίηση του παραλιακού της μετώπου. Η εργασία στηρίζεται κυρίως σε συλλογή και ανάλυση δευτερογενών δεδομένων και προτάσεων ύστερα από εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση. Προηγείται σύντομη παρουσίαση της Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας όσον αφορά τα θέματα περιβάλλοντος και τις Πολιτικές Αστικής Αναγέννησης με έμφαση στη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται περιγραφή των βασικότερων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 - 2020. Τέλος, γίνονται προτάσεις για τη μελλοντική αξιοποίηση των κυριότερων συμπερασμάτων που εξάγονται από την προηγούμενη ανάλυση στο Παραλιακό Μέτωπο της Αθήνας.
Integrated urban regeneration projects that contribute to economic development, environmental reconstruction and social cohesion are now more than ever on the focus of the interest of the various levels of government but also of the citizens themselves due to the current adverse socio-economic and environmental conditions. Therefore, protecting the environment and improving the quality of life of people in general should be one of the main operational objectives of the regional policies of the Member States of the European Union. A generalized "new urban regeneration" policy would extend the scope of the "European Economic Recovery Plan", helping to manage the economic crisis and harness all natural and man-made resources. The current diploma thesis aims at evaluating the procedures for the implementation of environmental urban regeneration projects with the help of the European Union’s policies for urban, spatial, environmental development as well as its available institutional and financing tools. The evaluation is based on examples of successful and unsuccessful implementation of urban regeneration in Greece and abroad, and these are used as a basis for further environmental urban design proposals at the Athens Urban Complex, focusing on the utilization of its coastal front. The thesis is mainly based on the collection and analysis of secondary data and suggestions after extensive bibliographic review. A brief presentation of International, European and National Legislation on Environmental Issues and Urban Regeneration Policies is presented with emphasis on Coastal Management. In this context, the main financial instruments of the European Union, and in particular the Partnership Agreement 2014-2020, are described. Finally, proposals are made for the future exploitation of the main conclusions drawn from the previous analysis on the Athens Coastal Front.
Περιέχει πίνακες, σχήματα/σχέδια, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αειφορία / Sustainability
Αστική Ανάπλαση / Urban Regeneration/Rehabilitation
Πολεοδομική Ανάπτυξη / Urban Development
Περιβάλλον / Environment
Παράκτιος Χώρος / Coastal Area
Θεσμικά – Χρηματοδοτικά Εργαλεία / Institutional - Financial Instruments

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:23:55Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
38
209*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.