Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιμορφώθηκαν στη χρήση των ΤΠΕ – Β’ Επιπέδου (επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη) . Διερεύνηση Μετασχηματισμού των αντιλήψεων μετά την επιμόρφωση. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του νομού Ευβοίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιμορφώθηκαν στη χρήση των ΤΠΕ – Β’ Επιπέδου (επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη) . Διερεύνηση Μετασχηματισμού των αντιλήψεων μετά την επιμόρφωση. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του νομού Ευβοίας.

Κόβας, Αντώνιος

Κιουλάνης, Σπυρίδων
Φίλλιπς, Νίκη

This research project is expected to explore the perceptions of the trainee teachers who have participated in the second level education, in order to use ICT in the teaching practice. Its purpose is to examine the transformation that has taken place in the perceptions and attitudes of the trainee teachers after their training and whether it has been achieved through this program. The methodology used in the survey was mainly quantitative and to a very small extent a qualitative method was used. In the context of this research, a collection of data was collected from 102 primary and secondary teachers who participated in the training of the prefecture of Evia with the classical method of living education. In particular, a questionnaire with closed-ended questions was used as a data collection tool. The qualitative method was implemented with semi-structured interviews, to a limited number of teachers, in order to verify the findings of the quantitative method. The analysis of the data showed that to a large extent the teachers who participated in the research after the second level of their education, they positively transformed their views on ICT, using their daily courses the educational scenarios and techniques they had through The training program and also seem to recognize the importance of ICT and its potential in relation to the educational process. Also from the results it appears that the trainees are satisfied with the training program and will participate in corresponding programs in the future. This research is the only one that has taken place in the prefecture of Evia in relation to the training of teachers in the training program of the B’ Level and we believe that it can serve as a springboard for any additional research and also as a feedback for the improvement of corresponding programs, Complete the results from similar surveys that have been done in other prefectures in our country.
Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία προσδοκεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση του δευτέρου επιπέδου, για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών) στη διδακτική πράξη. Σκοπός της είναι να εξετάσει τον μετασχηματισμό που επήλθε στις αντιλήψεις και στις στάσεις των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, μετά την επιμόρφωσή τους και κατά πόσο αυτός επιτεύχθηκε μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν κυρίως ποσοτική και σε πολύ μικρό βαθμό, χρησιμοποιήθηκε και ποιοτική μέθοδος. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων από 102 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε επιμόρφωση του νομού Ευβοίας με την κλασική μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η ποιοτική μέθοδος υλοποιήθηκε με ημιδομημένες συνεντεύξεις, σε περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών, ώστε να γίνει η επαλήθευση των ευρημάτων της ποσοτικής μεθόδου. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι σε μεγάλο βαθμό, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα μετά το πέρας της επιμόρφωσής του Β’ επιπέδου, μετασχημάτισαν θετικά τις απόψεις που είχαν σχετικά με τις ΤΠΕ, χρησιμοποιώντας στα καθημερινά τους μαθήματα εκπαιδευτικά σενάρια και τεχνικές που γνώρισαν μέσα από το πρόγραμμα επιμόρφωσης και επίσης φαίνεται ότι αναγνωρίζουν πλέον την σημαντικότητα των ΤΠΕ και τις δυνατότητες που έχουν σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα επιμόρφωσης και θα συμμετείχαν σε αντίστοιχα προγράμματα στο μέλλον. Η έρευνα αυτή είναι η μοναδική που έχει συντελεστεί στον νομό Ευβοίας σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Β΄επιπέδου και πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για τυχόν επιπλέον έρευνες και επίσης ως ανατροφοδότηση για την βελτίωση αντίστοιχων προγραμμάτων, αλλά και να συμπληρώσει τα αποτελέσματα από αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει σε άλλους νομούς της χώρας μας.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών
ΤΠΕ
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Εκπαίδευση ενηλίκων
Μετασχηματίζουσα Μάθηση
Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-06T10:35:10Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

144
3
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.