Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία μάρκετινγκ των αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Ευρήματα από την Κρήτη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Social media as marketing tools for agro-tourism businesses. Finds from Crete.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία μάρκετινγκ των αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Ευρήματα από την Κρήτη.

Αγγελιδάκης, Πολυχρόνης

Τριχάς, Νικόλαος
Σιγάλα, Μαριάννα

Περιέχει: Σχήματα, Πίνακες, Γραφήματα, Παραρτήματα.
Technological developments in participatory web (Web 2.0) have led to significant changes in the way information is searched and in travel planning by travelers. Active participation in social media can act autonomously as a means of advertising of a business, by spreading the message (word-of-mouth) or on the contrary acts as a deterrent. Agritourism is considered one of the fastest growing sectors of tourism and is related to the convergence of two different sectors of the economy, tourism and agriculture, creating a new form of economic development that allows the inhabitants of a region to combine rural engagement with tourism as a complementary activity. For agritourism businesses there is an urgent need for them to integrate the marketing tools offered by Social Media in order to have effective visibility as well as opportunities for interaction and feedback with customers. This paper seeks to cover part of the research gap by focusing on exploring the use and penetration of social media in agritourism units of Crete. The literature review of the paper presents Web 2.0 and the Social Media as tools for promoting tourism, and then agritourism and its characteristics are presented, with particular reference to the situation in Greece and Crete. The initial survey was at first carried out with the registration of the agritourist units in Crete and then it was investigated which of them are present in Social Media. In the second part of the survey, the presence of Facebook was recorded, recording the kind of presence and if there was full use of the means (direct booking, ability to evaluate the company). Then, the year of first posting was examined and, with the method of observing the Facebook page, the posts of February and June 2017 were recorded. The findings showed that out of the 196 units, 98 are present in at least one Social Media (50%), while 93 choose Facebook as a means of presence in social media with 94.90%, followed by TripAdvisor with 46, 94%, Twitter with 16.33%, Google+ with 16.33%, YouTube with 14.29%, Instagram with 11.22%, Pinterest with 9.18%, Foursquare with 5.10% and last Flickr with 4.08%. The overview of Facebook pages revealed a non- systematic use of the tool, while many pages presented no activity for the period in question (25% in Lassithi, 36.67% in Heraklion, 27.27% in Rethymnon and 64% Chania).
Οι τεχνολογικές εξελίξεις του συμμετοχικού διαδικτύου (Web 2.0) επέφεραν καθοριστικές αλλαγές στον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών και το σχεδιασμό των ταξιδιών από την πλευρά των ταξιδιωτών. Η ενεργή συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ως μέσο διαφήμισης μιας επιχείρησης, μέσω διάδοσης του μηνύματος (word of mouth) ή αντίθετα, να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Ο αγροτουρισμός, αφετέρου, θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του τουρισμού και σχετίζεται με τη σύγκλιση δύο διαφορετικών τομέων της οικονομίας, του τουριστικού και του αγροτικού τομέα, δημιουργώντας μια νέα μορφή οικονομικής ανάπτυξης που επιτρέπει στους κατοίκους μιας περιοχής να συνδυάσουν την αγροτική ενασχόληση με τον τουρισμό ως συμπληρωματική δραστηριότητα. Για τις επιχειρήσεις αγροτουρισμού είναι επιτακτική η ανάγκη ενσωμάτωσης εργαλείων μάρκετινγκ που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να έχουν μια αποτελεσματική προβολή, καθώς και ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης με τους πελάτες. Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται να καλυφθεί ένα μέρος του ερευνητικού κενού θέτοντας ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση της χρήσης και του βαθμού διείσδυσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στις αγροτουριστικές μονάδες της Κρήτης. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας, παρουσιάζεται το Web 2.0 και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία προώθησης στον τουρισμό, ενώ ακολούθως παρουσιάζεται ο αγροτουρισμός και τα χαρακτηριστικά του, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Ελλάδα και την Κρήτη. Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε αρχικά με την καταγραφή των αγροτουριστικών καταλυμάτων της Κρήτης και ακολούθως διερευνήθηκε ποια από αυτά διαθέτουν παρουσία στα ΜΚΔ. Στο δεύτερο μέρος της έρευνας καταγράφηκε η παρουσία των καταλυμάτων στο Facebook, με καταγραφή του είδους παρουσίας και εάν υπάρχει πλήρης αξιοποίηση του Μέσου (δυνατότητα απευθείας κρατήσεων, δυνατότητα αξιολόγησης της επιχείρησης). Στη συνέχεια, εξετάστηκε το έτος πρώτης ανάρτησης ενώ, με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου της σελίδας του Facebook, έγινε καταγραφή των αναρτήσεων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο 2017. Τα ευρήματα έδειξαν ότι από τις 196 επιχειρήσεις του δείγματος οι 98 έχουν παρουσία σε τουλάχιστον ένα ΜΚΔ (ποσοστό 50%), ενώ οι 93 επιλέγουν το Facebook ως μέσο προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ποσοστό 94,90%, ακολουθεί το TripAdvisor με 46,94%, το Twitter με 16,33%, το Google+ με 16,33%, το YouTube με 14,29%, το Instagram με 11,22%, το Pinterest με 9,18%, το Foursquare με 5,10% και τελευταίο το Flickr με 4,08%. Από την επισκόπηση των σελίδων του Facebook, διαπιστώθηκε μη συστηματική χρήση του μέσου, ενώ πολλές σελίδες παρουσίασαν μηδενική δραστηριότητα για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (25% στο Λασίθι, 36,67% στο Ηράκλειο, 27,27% στο Ρέθυμνο και 64% στα Χανιά).

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Αγροτουρισμός
Κρήτη
Facebook

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-09T06:13:47Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

26
4
148*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.