ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
TOURISMO ON IOANNINA LAW, THE PRESENT & THE FUTURE
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΓΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ , ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

In Greece, tourism development in the early years followed the standards of mass tourism. Both the islands and the large coastal area of the country contributed to this. The change in the needs of tourists led them to the countryside and forms of agro tourism. Agro tourism has flourished in recent years, both at international and European level, as well as in Greece. The country is rich in natural resources and can offer townspeople the escape they seek and contact with nature. At the same time it is an ideal activity that can provide residents with additional income and help in their livelihood. The Prefecture of Ioannina is suitable for the development of alternative forms of tourism, as in the area there are a lot of natural wealth and architectural and archaeological monuments of unparalleled beauty. At the same time, the blooming of tourist activity will be able to offer development to the infrastructures of the mountainous regions and be the cause for the repatriation of the inhabitants who abandoned the area in the previous years. The development of the activity cannot be achieved without the existence of an organized plan that includes its objectives and objectives. Collaboration between taxis and businesses and the involvement of residents is an important part of the chain. Τhe methods for the promotion of the Prefecture both at home and abroad should also be carefully selected and in accordance with the objectives of the project. Finally, gathering information, processing it and drawing conclusions useful for feedback of the whole process are the main points that need to be continually recorded and monitored. The aim of the work that follows is to study of the tourism development plan of the Prefecture of Ioannina, the step by step analysis by the competent bodies its rationale and its purpose. To what extent is cooperation between operators and businesses and how the system is being updated with useful information to evaluate its course.
Στην Ελλάδα η τουριστική ανάπτυξη από τα πρώτα χρόνια ακολούθησε τα πρότυπα του μαζικού, παραθεριστικού τουρισμού. Σε αυτό συνέβαλλαν τόσο τα πολυάριθμα νησιά όσο και η μεγάλη παράκτια έκταση της χώρας. Η αλλαγή στις ανάγκες των τουριστών, τους οδήγησε στην ύπαιθρο και στις διάφορες αγροτουρισμού. Ο αγροτουρισμός έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Η χώρα είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους και μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους των πόλεων την επαφή με τη φύση και την απόδραση που αναζητούν. Παράλληλα είναι μια ιδανική δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει στους κάτοικους των περιοχών επιπλέον εισόδημα και να βοηθήσει στον βιοπορισμό τους. Ο Νομός Ιωαννίνων ενδείκνυται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς στην περιοχή συναντώνται πλήθος φυσικού πλούτου, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών μνημείων απαράμιλλης ομορφιάς. Ταυτόχρονα η άνθιση της τουριστικής δραστηριότητα θα μπορέσει να προσφέρει ανάπτυξη στις υποδομές των ορεινών περιοχών και να αποτελέσει αφορμή για τον επαναπατρισμών των κατοίκων που εγκαταλείψαν τα προηγούμενα χρόνια την περιοχή. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας δεν μπορεί να ευοδωθεί χωρίς την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου που θα περιλαμβάνει τους στόχους και τους σκοπούς της. Η συνεργασία ανάμεσα στους φορεία και τις επιχειρήσεις αλλά και η συμμετοχή των κατοίκων αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της αλυσίδας. Οι μέθοδοι για την προβολή του Νομού τόσο στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό πρέπει επίσης να είναι προσεχτικά επιλεγμένοι και σύμφωνοι με τους στόχους του σχεδίου. Τέλος, η συλλογή πληροφοριών, η επεξεργασία τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων χρήσιμων για την ανατροφοδότηση της όλης διαδικασίας αποτελούν τα κυριότερα σημεία που πρέπει να συνεχώς να καταγράφονται και να παρακολουθούνται. Σκοπός της εργασίας που ακολουθεί είναι η μελέτη του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Ιωαννίνων και η ανάλυση βήμα-βήμα από τους αρμόδιους φορείς του σκεπτικού και του σκοπού του. Σε ποιό βαθμό υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων και των επιχειρήσεων και με ποιους τρόπους γίνεται η ανατροφοδότηση του συστήματος με χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της πορείας του.
Εικόνες στις σελίδες 37, 65, 86 Πίνακας σελίδα 59 & 66,

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προβολή
Agrotourism
Αγροτουρισμός
Νομός Ιωαννίνων
Prefecture of Ioannina
Cooperation
Συνεργασία
Projection
Tourism development plan
information
Σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης
Πληροφορίες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:12:40Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
123
14*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.