Η συμβολή των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην αντιμετώπιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συμβολή των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην αντιμετώπιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Τσιγκρά-Ζήκα, Αναστασία

Τζιντζίδης, Αναστάσιος
Γιώτη, Λαμπρίνα

Σχεδιασμός και δόμηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων/ Βεργίδης Δημήτρης
According to surveys Greek education professionals experience symptoms of work burnout in a degree that can reach 25%. In comparison to their European and American colleagues they are dealing with it less harshly. The last few years surveys are taking place on special groups of education professionals (directors, teachers of general education or special education) so that to reach a complete study of the phenomenon and full investigation of the parameters that compose it. Our target is to catalogue the level of work burnout in education professionals that work in public schools of special education in the region of Serres. There has not been any other similar study in our country and that fact makes our effort not only innovative but also extremely interesting. Our study has been conducted in the frame of the postgraduate programme “Adults Education” of Greek Open University. Taking into account the belief that people are easier to change that organizations, it chose the approach that focus on professionals and the effort to change their attitude within their reinforcement with new knowledge and capacities. It made use of the quantitative method and as a tool of collecting data it used the questionnaire. After it ascertained the degree of work stress that education professionals experience, it investigated matters referring to the degree of satisfaction from the reeducation courses they taken in the past, the context and metrology of the desired kind of reeducation, the motives but also the obstacles that effect their participation, the organization of their reeducation, their opinions about the responsible organization office of their reeducation and last the connection between their participation in those programmes/courses and their professional advance. The investigation of reeducation needs in this certain study was conducted on the basis of the adult education rules since the education professionals as adult trainees take part in educational actions setting themselves the frame of their organization so as to satisfy certain needs of them selves. As it turned out from the results the education professionals desire their participation in reeducation programmes about the work burnout and describe the requirements of a successful education progamme. In any case the conclusion of this study can and should be taken into account both from the State but also from every good willing scientist. Since they reflect the expectations and needs of the education professionals that participate in the study.
Σύμφωνα με έρευνες, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης σε ποσοστό που μπορεί να φτάνει έως 25%. Παρά ταύτα, συγκριτικά με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς συναδέλφους τους βιώνουν τα συμπτώματά της πιο ήπια. Τα τελευταία χρόνια γίνονται έρευνες σε ειδικές ομάδες του εκπαιδευτικού κόσμου (Διευθυντές, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, κλπ) με στόχο την ολοκληρωμένη μελέτη του φαινομένου και την πλήρη διερεύνηση των παραμέτρων, που το συγκροτούν. Στόχος της εργασίας μας η καταγραφή του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς, που εργάζονται σε δημόσιες δομές ειδικής αγωγής στην περιφερειακή ενότητα Σερρών και η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Παρόμοια έρευνα δεν έχει υλοποιηθεί στη χώρα μας κι αυτό κάνει την προσπάθειά μας εκτός από πρωτότυπη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η έρευνά μας διεξήχθη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Λαμβάνοντας υπόψη την πεποίθηση των ανθρώπων ότι τα άτομα αλλάζουν ευκολότερα απ’ ότι οι οργανισμοί, επιλέχθηκε η προσέγγιση που εστιάζει στους εργαζόμενους και στην προσπάθεια αλλαγής της συμπεριφοράς τους μέσα από τη θωράκισή τους με νέες γνώσεις και δεξιότητες. Αξιοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Αφού διαπιστώθηκε ο βαθμός του εργασιακού άγχους, που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, διερευνήθηκαν θέματα σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρακολούθησαν κατά το παρελθόν, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του επιθυμητού τύπου επιμόρφωσης, τα κίνητρα αλλά και τα εμπόδια των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους, την οργάνωση της επιμόρφωσής τους, τις απόψεις τους σχετικά με τους εκπαιδευτές και τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων, τη σύνδεση της συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών στην παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στη βάση των κανόνων εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς οι εκπαιδευτικοί ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις θέτοντας οι ίδιοι το πλαίσιο της οργάνωσής τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν ορισμένες ανάγκες τους. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα την επαγγελματική εξουθένωση και σκιαγραφούν τις προϋποθέσεις ενός επιτυχούς προγράμματος εκπαίδευσης. Ασφαλώς, τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν και πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο από την Πολιτεία όσο και από κάθε καλόπιστο ερευνητή, αφού αποτελούν την αντανάκλαση των προσδοκιών και των αναγκών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ειδική Αγωγή
Εκπαίδευση ενηλίκων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:48:14Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

210
2
173*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.