Νέοι ηλικίας έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης: Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην απασχολησιμότητά τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Young people until the age of 29 not in Employment, Education, Training; Investigation of training needs and contribution of adult training in their employment
Νέοι ηλικίας έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης: Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην απασχολησιμότητά τους

Τσιμπούρη, Μαρία

Καραλής, Αθανάσιος
Ράικου, Αναστασία

Περιέχει: Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
In most of the countries of European Union, with the exception of Greece, over the recent decades policies have been developed with the long-term goal to establish a solid connection between the education and technical training and the employment. Greece has been in fact “drown” to the creation of a series of institutions and educational foundations. This drive was created not only by the compulsory need for alignment with the European environment and processes but also by the identified opportunities to exploit the available European funds designated for this cause. As a consequence, although the improvement of the country in terms of institutional reforms and implementation of new systems is unquestionable, the effectiveness of the knowledge and skills offered to the interested social groups and their contribution in developing a successful professional is debatable. Taking into account these facts, this survey aims to the identification of the issues for unemployed adults up to 29 years old in the current economical situation-prolonged recession- and highlights the importance of investigating the educational needs in order to construct a specific proposal to address them. Furthermore, reference is made to the employment policies aiming to activate through adults’ education and other related actions that improve effectiveness of training. Surveys looking on those issues offer data to the general discussion regarding the phenomenon of large groups of unemployed young people until the age of 29 also been excluded from Education and Training, a phenomenon that it is in the raise not only in Greece but also in the rest of European Union and therefore needs to be tackled with immediate and decisive actions. Key-words: NEETs, Needs assessment, Employment policies, Lifelong Learning, Adults Education, Vocational Training.
Στην Ευρώπη σε αντίθεση με την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός και έχουν σχεδιασθεί μακροχρόνιες πολιτικές σύνδεσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την απασχόληση. Η Ελλάδα ουσιαστικά «σύρθηκε» στη δημιουργία μιας σειράς θεσμών και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προσπαθώντας αφενός μεν να εναρμονισθεί και να «προλάβει» τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αφετέρου δε να απορροφήσει κατά το δυνατό περισσότερους Κοινοτικούς πόρους. Έτσι, ναι μεν η πρόοδος της χώρας σε επίπεδο θεσμικών προσαρμογών και δημιουργίας νέων συστημάτων και δομών είναι αναμφισβήτητη ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την παροχή των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους να ανταποκριθούν επιτυχώς στην άσκηση επαγγελματικών αλλά και κοινωνικών ρόλων είναι συζητήσιμη. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι νέοι έως 29 ετών σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και επισημαίνει τη σημασία της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών στο επίπεδο προτάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου. Επιχειρείται αναφορά σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σχετικές με την εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και συναφείς ενέργειες, που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητά της. Έρευνες που εξετάζουν αυτά τα θέματα προσφέρουν δεδομένα στη γενική συζήτηση που αφορά στο φαινόμενο των νέων ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται ταυτόχρονα εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΝΕΕΤς), φαινόμενο που λαμβάνει αυξανόμενες διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και γι’αυτό απαιτείται η αντιμετώπιή του με άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες. Λέξεις - Κλειδιά: NEETs, Διερεύνηση Αναγκών, Πολιτικές Απασχόλησης, Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επαγγελματική Κατάρτιση

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης
Διερεύνηση αναγκών
NEETs
Adults education
Needs assessment
Εκπαίδευση ενηλίκων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:12:22Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
129
31*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.