Redevelopment of an area with industrial uses in Limassol based on environmental criteria

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπλαση χώρου με βιομηχανικές χρήσεις στην περιοχή της Λεμεσού βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων
Redevelopment of an area with industrial uses in Limassol based on environmental criteria

Μιχαήλ, Παναγιώτης

Αξαρλή , Κλεονίκη
Ανδρέου, Ελένη

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάπλαση χώρου πρώην βιομηχανικών χρήσεων και χώρου όπου υφίσταται εφεδρικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην περιοχή της Λεμεσού βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων. Από την ανάλυση της περιοχής διαπιστώθηκαν θετικά αναξιοποίητα στοιχεία, περιβαλλοντική υποβάθμιση και απειλές τα οποία καθιστούν την ανάπλαση επιτακτική για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Μέσω βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας που έχει γίνει παρουσιάζονται οι έννοιες, με τις αρχές που τις διέπουν, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού, της κυκλικής οικονομίας στον αστικό σχεδιασμό, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και η αστική αναγέννηση. Έπειτα έχει γίνει έρευνα παραδειγμάτων από το διεθνή χώρο που αξιοποιούν τις πιο πάνω θεωρητικές προσεγγίσεις. Ακολούθως, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της ευρύτερης περιοχής και του άμεσου περιβάλλοντος μέσω του εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού SWOT. Με βάση την έρευνα που προηγήθηκε καθορίστηκαν οι αρχές και οι επιδιώξεις που στοχεύει η πρόταση. Αρχικά, παρουσιάζονται οι χρήσεις που προτείνονται με ανάλυση συσχέτισης των εισροών και εκροών μεταξύ των δραστηριοτήτων μέσω διαγράμματος ροών και πίνακες. Στη συνέχεια μέσω σχεδίων φαίνονται τα δίκτυα κυκλοφορίας, με έμφαση στην πεζή μετακίνηση και την ποδηλασία, και η οργάνωση των χρήσεων εντός των οικοδομικών τετραγώνων που προκύπτουν. Με βάση τα επιτρεπόμενα εμβαδά και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό δημιουργήθηκαν οι κτιριακοί όγκοι και οι υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων. Επίσης, παρουσιάζονται οι υπαίθριοι χώροι και οι χώροι πρασίνου με τα στοιχεία που επηρεάζουν το μικροκλίμα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων, των απορριμμάτων και της ενέργειας. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων και την αναφορά δεσμεύσεων και περιορισμών που είχε η εργασία για την περαιτέρω ανάλυση της περιοχής και την πληρέστερη επεξεργασία της πρότασης.
This research paper deals with the redevelopment of former industrial uses and space where a standby power plant exists in the Limassol area, based on environmental criteria. The region's analysis revealed positively untapped assets, environmental degradation and threats that make redevelopment imperative for upgrading the wider region. Through bibliographic and web research, the concepts of sustainable urban development, environmental urban planning, the cyclical economy in urban planning, the restoration of the natural environment and urban regeneration are presented. Then there has been a study of examples from the international field that exploit the above theoretical approaches. An analysis of the current situation of the wider area and the immediate environment through the SWOT strategic planning tool was then made. Based on the research that proceeded, the principles and the aims pursued by the proposal were defined. Initially, we present the uses proposed by analyzing input and output correlation between activities through flow chart and tables. Traffic patterns, with the emphasis on walking and cycling, and the organization of uses within the building blocks that appear are shown through plans. Based on the permissible areas and the bioclimatic design, the building blocks and the open spaces of the plots were created. Also, outdoor spaces and green areas are presented with the elements that affect the microclimate and the presentation of methods which used for the sustainable management of water, waste and energy Finally, the work ends with the presentation of the conclusions and the report of the commitments and limitations that the work had to further analyze the area and make the proposal more complete.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Αστική Αναγέννηση
Εnvironmental design
Circular economy
Urban Renaissance
Λεμεσός
Limassol
Κυκλική οικονομία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:38:38Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
150
40*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.