δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης του οινοτουρισμού στην Αττική
Wine tourism in Attica: current state and development prospects

Μήτση, Δήμητρα

Αλεμπάκη, Μαρία
Στεργίου, Δημήτριος

Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης του οινοτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, μελετώνται η υφιστάμενη κατάσταση της οινοτουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αττικής, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που θεωρούνται κρίσιμοι για την περαιτέρω ανάπτυξη του οινοτουρισμού. Για τη μελέτη των παραπάνω ερωτημάτων, η έρευνα προσανατολίστηκε στην εξέταση των απόψεων των βασικών εμπλεκομένων – εκπροσώπων του αμπελοοινικού και τουριστικού κλάδου της περιοχής. Αναφορικά με τη μεθοδολογία της έρευνας, επιλέχθηκαν, αφ’ ενός, ποιοτική προσέγγιση με πραγματοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων με Εκπροσώπους του Αμπελοοινικού και του Τουριστικού Κλάδου και αφ’ ετέρου, ποσοτική προσέγγιση, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνθηκε σε όλους τους εκπροσώπους του δείγματος (ποσοτική έρευνα). Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι ο οινοτουρισμός στην περιοχή της Αττικής βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και στηρίζεται περισσότερο σε μεμονωμένες και ατομικές προσπάθειες οινοποιών παρά σε συλλογικές προσπάθειες . Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικών για την οινοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής έρευνας.
Τhe objective of this study is to explore the development of wine tourism in the region of Attica. More specifically, the study aims to provide a review of the current state of wine tourism in the region of interest, as well as to explore the factors that are considered as being crucial for further expansion of wine tourism. In order to deal with the above questions, the research was focused on the supply side of wine tourism, by exploring the views of key stakeholders. Regarding the methodology of the survey, there was a qualitative approach by conducting personal interviews with representatives of the wine and the tourism sector on the one hand and a quantitative approach using a structured questionnaire which was sent to all representatives of the sample (quantitative survey) on the other hand. The results of the survey show that wine tourism in the Attica region is at an early stage and is based on individual efforts of winemakers rather than on collective efforts. Finally, conclusions and policy proposals are formulated for the purpose of formulating strategies for wine tourism development of the research area.
Περιέχει: Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ανάπτυξη
Αττική
development
οινοτουρισμός
Attica
wine tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:05:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

222
18
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.