THE HEADMASTER'S ROLE IN THE SUCCESSFUL OR FAILED APPLICATION OF INCENTIVES FOR THE MOTIVATION OF THE HUMAN RESOURCES IN THE SECONDARY EDUCATION "

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η' ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
THE HEADMASTER'S ROLE IN THE SUCCESSFUL OR FAILED APPLICATION OF INCENTIVES FOR THE MOTIVATION OF THE HUMAN RESOURCES IN THE SECONDARY EDUCATION "

ΠΙΤΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΤΖΙΟΥΚΗ , ΜΑΡΙΑ

Περιέχει πίνακες,διαγράμματα
Abstract In recent years we have particularly studied the role of the director of a school unit in the general running of the school. They approached research issues related to the training of the leadership style adopted, the behavioral skills that characterize him and general variables that make up the multi-dimensional role. It is undoubtedly the link that forms relationships between teachers, teachers and students, and of course his own relationships with teachers. The school unit for proper operation requires the active participation of all teachers. This is often not the case and observed teachers deadweight. In such cases the director is the one who must establish incentives stimulation of teachers, based on relevant knowledge and experience, his leadership following formula, of the approach of teachers and instruments used, and the particular features it (communication skills, encouragement, recognition, leadership etc.). In this work initially performed a literature study and research issues related to leadership, the role of manager, motivation and other '' variables ''. The problem of research aims to explore the views of a small portion (57 in number) of teachers on the complex role of modern school manager. The resulting conclusions simply set out a general picture without generalizing them (at national level), due to the limited number of participants in the survey. However, the study of such an issue could not "require" even a small survey, with the aim of plotting views and setting up groundwork for future research. A special feature of this work - which also defines an element of originality - is the tool used for the research part. The author of the paper "constructed" a questionnaire based on issues that he considered needing further investigation. The queries determined were derived from the bibliographic review. Therefore, no "ready" questionnaire used in a previous survey was used. It has been shown that training courses by the Managers contribute decisively to the formation of leadership behavior, to the development of various organizational and management skills, as well as to crisis management in the school area. At the same time, participatory, transformational and educational leadership have emerged as the ideal leadership. Essentially, only in a positive climate of cooperation and good communication, with equal treatment and respect for the efforts of all members, any attempts to motivate teachers are feasible. Key: school unit director, school unit, incentives, efficiency, stimulation
Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί ιδιαιτέρως ο ρόλος του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου. Έχουν προσεγγιστεί -ερευνητικά- ζητήματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση του, το στιλ ηγεσίας που υιοθετεί, τις δεξιότητες συμπεριφοράς που τον χαρακτηρίζουν και γενικότερα μεταβλητές που συνθέτουν τον πολυδιάστατο ρόλο του. Είναι αναμφίβολα ο συνδετικός κρίκος που διαμορφώνει τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών και μαθητών και φυσικά τις δικές του σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς. Η σχολική μονάδα για τη εύρυθμη λειτουργία της απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. Αυτό πολύ συχνά δε συμβαίνει και παρατηρούνται φαινόμενα αδράνειας καθηγητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διευθυντής είναι αυτός που οφείλει να διαμορφώσει κίνητρα υποκίνησης των εκπαιδευτικών, βάσει των σχετικών γνώσεων και της εμπειρίας του, του τύπου ηγεσίας που ακολουθεί, του τρόπου προσέγγισης των εκπαιδευτικών και των μέσων που χρησιμοποιεί, καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει (επικοινωνιακή ικανότητα, ενθάρρυνση, αναγνώριση, ηγετικές ικανότητες κ.α.). Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται αρχικά μια βιβλιογραφική μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με την ηγεσία, τον ρόλο του διευθυντή, την υποκίνηση και άλλες ''μεταβλητές''. Η προβληματική της έρευνας στοχεύει στο να διερευνήσει τις απόψεις μιας μικρής μερίδας (57 στον αριθμό) εκπαιδευτικών για το σύνθετο ρόλο του σύγχρονου διευθυντή σχολικών μονάδων. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, ορίζουν απλά μια γενική εικόνα, χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα γενίκευσης τους (σε εθνικό επίπεδο), λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων στην έρευνα. Δε θα μπορούσε όμως η μελέτη ενός τέτοιου ζητήματος να μην ''απαιτήσει'' τη διεξαγωγή ακόμη και μιας μικρής έρευνας, με στόχο την αποτύπωση απόψεων και την διαμόρφωση εναυσμάτων για μελλοντικές έρευνες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της Διπλωματικής Εργασίας -που ορίζει και ένα στοιχείο πρωτοτυπίας- είναι το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για το ερευνητικό μέρος. Ο συντάκτης της εργασίας ''κατασκεύασε'' ένα ερωτηματολόγιο με βάση ζητήματα που ο ίδιος έκρινε πως χρήζουν περεταίρω διερεύνησης. Τα ερωτήματα που καθορίσθηκαν προέκυψαν από την βιβλιογραφική επισκόπηση. Συνεπώς δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο ''έτοιμο'' ερωτηματολόγιο που είχε αξιοποιηθεί σε προγενέστερη έρευνα. Όπως αποδείχθηκε, η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από τους Διευθυντές συμβάλει καθοριστικά στην διαμόρφωση ηγετικής συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων στο χώρο της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, η συμμετοχική, η μετασχηματιστική και η εκπαιδευτική ηγεσία αναδείχθηκαν οι ιδανικότεροι τύποι ηγεσίας. Ουσιαστικά μόνο μέσα σε ένα θετικό κλίμα συνεργασίας και καλής επικοινωνίας, με ισότιμη αντιμετώπιση και σεβασμό στις προσπάθειες όλων των μελών είναι εφικτές οι όποιες προσπάθειες υποκίνησης των εκπαιδευτικών. Λέξεις- κλειδιά: διευθυντής σχολικής μονάδας, σχολική μονάδα, κίνητρα, αποτελεσματικότητα, υποκίνηση

Διπλωματική Εργασία / Thesis

incentives
school unit director
διευθυντής σχολικής μονάδας
υποκίνηση
κίνητρα
stimulation

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:10:30Z
2017-09-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
114
64*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.